ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ

Environment Protection fund

info@laoepf.org.la | 020-513 999

ວຽກງານປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ

ກົດໝາຍກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Voluptatum odit, porro, soluta sapiente quaerat magnam delectus, sint ullam minima quidem nulla nostrum distinctio, hic exercitationem iure numquam sunt culpa dignissimos.

ແຈ້ງການ

ປະກາດສະໝັກງານ

Job Title Open Close
ເຕັກໂນໂລຊີ້ສີ່ງແວດລ້ອມ 6 Jan 2017 30 Jan 2017
Procurement Unit Head 6 Jan 2017 30 Jan 2017

Popular Post

ລາຍລະອຽດ

News and Events

ພິທີເຊັນສັນຍາ ສະໜອງທຶນໃຫ້ ໂຄງການຍ່ອຍ ຄັ້ງວັນທີ 18-01-2016

ພິທີເຊັນສັນຍາ ສະໜອງທຶນຈາກ ໂຄງການສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໄລຍະ 2 ໂດຍຜ່ານ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (ກປສ) ໃຫ້ແກ່ໂຄງການ “ສ້າງຄວາມສາມາດ ໃນການເຊື່ອມສານການພັດທະນາສີຂຽວ ເຂົ້າໃນຍຸດທະສາດ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ຂະແໜງການ ແລະ […]

Read more

ພິທີເຊັນສັນຍາ ສະໜອງທຶນຈາກ ໂຄງການສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ໄລຍະ 2 ໃຫ້ແກ່ 4 ໂຄງການ

ພິທີເຊັນສັນຍາ ສະໜອງທຶນຈາກ ໂຄງການສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໄລຍະ 2 ໂດຍຜ່ານ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (ກປສ) ໃຫ້ແກ່ 4 ໂຄງການ ໃນຕອນບ່າຍຂອງ ວັນທີ 23 ກັນຍາ […]

Read more

ກອງປະຊຸມຄະນະວິຊາການ ຄສລ2 ຄັ້ງທີ IX

ກອງປະຊຸມຄະນະວິຊາການສຳລັບໂຄງການສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໄລຍະ 2 (ຄສລ2) ຄັ້ງທີ IX , ຄັ້ງວັນທີ 27 ກັນຍາ 2016 ໃນວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2016, […]

Read more

Capacity Building

ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ຄູ່ມືການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ

ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບຄູ່ມືການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໄລຍະ2 ແລະ ທົບທວນ ແລະ ວາງແຜນປີ 2017 ຂອງຫ້ອງການ ກປສ ຫ້ອງການກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ( ກປສ) ຈັດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ຄູ່ມືການຄຸ້ມຄອງໂຄງການສິ່ງແວດລ້ອມ […]

Read more

In House training

ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຕິດຕາມປະເມີນຜົນຂອງໂຄງການຍ່ອຍ ໂຄງການສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໄລຍະ 2 ໃຫ້ພະນັກງານ ກປສ ໃນວັນທີ 20-21 ກໍລະກົດ 2016 ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (ກປສ) ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຕິດຕາມປະເມີນຜົນຂອງໂຄງການຍ່ອຍ ໂຄງການສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ […]

Read more

Staff Retreat

On the year 2016, EPF had a staff retreat for employees in vietname!!!!

Read more
X