ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ

Environment Protection Fund

admin@laoepf.org.la | 021 252 739

ວຽກງານປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ

ແຈ້ງການ

Popular Post

News and Events

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ເພື່ອປັບປຸງວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຂອງ ຄສລ2

ໃນວັນທີ 28 ມີນາ 2017 ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (ກປສ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລື ເພື່ອປັບປຸງວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຂອງໂຄງການສິ່ງແວດລ້ອມ […]

Read more

ກອງປະຊຸມລິເລີ້ມການທົບທວນໄລຍະກາງ ຂອງ ຄສລ2

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 20 ມີນາ 2017 ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (ກປສ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ວ່າດ້ວຍລິເລີ້ມການທົບທວນໄລຍະກາງ ຂອງໂຄງການສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ […]

Read more

ກອງປະຊຸມຄະນະວິຊາການ ສຳລັບ ຄສລ 2 ຄັ້ງທີ 11

ໃນ​ວັນ​ທີ 17 ມິຖຸນາ 2016, ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (ກປສ) ໄດ້ຈັດກອງ​ປະຊຸມ​ຄະນະວິຊາການສຳລັບໂຄງການສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຢູ່ […]

Read more

Capacity Building

ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ຄູ່ມືການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ

ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບຄູ່ມືການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໄລຍະ2 ແລະ ທົບທວນ […]

Read more

In House training

ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຕິດຕາມປະເມີນຜົນຂອງໂຄງການຍ່ອຍ ໂຄງການສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໄລຍະ 2 ໃຫ້ພະນັກງານ […]

Read more
X