ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ

Environment Protection Fund

info@laoepf.org.la
021 252 739

ກ່ຽວກັບ ກປສ

ຫ້ອງການ ກປສ ແມ່ນຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານ ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳຂອງ ສະພາບໍລິຫານ, ທັງເຮັດໜ້າທີ່ເປັນກອງເລຂາ ຂອງສະພາບໍລິຫານ.

ຫ້ອງການ ກປສ ປະກອບມີ ຜູ້ອຳນວຍການ, ຮອງຜູ້ອຳນວຍ​ການ ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າ ຈຳນວນໜຶ່ງ ແລະ ພະນັກງານ ວິຊາການ ຊຶ່ງທັງໝົດແມ່ນພະນັກງານປະຈຳການ ທີ່ມາຈາກການຄັດເລືອກຕາມລະບຽບຂັ້ນຕອນ ທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນຍຸດທະສາດການສ້າງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງບຸກຄະລາກອນ ຂອງ ກປສ, ໂດຍຜູ້ສະໝັກສາມາດມາຈາກຂະແໜງການລັດ ຫຼື ຈາກພາກສ່ວນບໍ່ສັງກັດລັດກໍ່ໄດ້.

ຫົວໜ້າ ຫ້ອງການ ກປສ ແມ່ນຜູ້ບໍລິຫານວຽກງານປະຈຳວັນຂອງ ຫ້ອງການ ກປສ, ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຫົວໜ້າກອງເລຂາ ຊຶ່ງຖືກແຕ່ງຕັ້ງ ຫຼື ປົດຕຳແໜ່ງໂດຍສະພາບໍລິຫານ ຊຶ່ງມີອາຍຸການ ຫ້າ ປີ ມີສັນຍາຕາມແຕ່ລະປີ ແລະ ສາມາດຖືກແຕ່ງຕັ້ງຄືນໃໝ່ໄດ້ ບົນພື້ນຖານການປະເມີນຜົນງານໃນແຕ່ລະປີ.

ຮອງຫົວໜ້າ ຫ້ອງການ ກປສ ແມ່ນຜູ້ຊ່ວຍວຽກບໍລິຫານວຽກງານປະຈຳວັນຂອງ ຫົວໜ້າ ຫ້ອງການກປສ ຊຶ່ງຖືກແຕ່ງຕັ້ງ ຫຼື ປົດຕຳ   ແໜ່ງໂດຍສະພາບໍລິຫານ ຊຶ່ງມີອາຍຸການ ຫ້າ ປີ ມີສັນຍາຕາມແຕ່ລະປີ ແລະ ສາມາດຖືກແຕ່ງຕັ້ງຄືນ ໃໝ່ໄດ້ ບົນພື້ນຖານການປະເມີນຜົນງານໃນແຕ່ລະປີ.

ພະນັກງານວິຊາການ ປະຈຳການ ຂອງ ກປສ ໄດ້ຮັບເງິນເດືອນ ແລະ ນະໂຍບາຍອື່ນ ຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮງງານ ແລະ ກົດໝາຍອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ສຳລັບພະນັກງານ ວິຊາການ ມີອາຍຸການ ຫ້າ ປີ ແຕ່ມີສັນຍາຕາມແຕ່ລະປີ.

ຫ້ອງການ ກປສ ຍັງປະກອບມີ ຊ່ຽວຊານ, ທີ່​ປຶກສາ​ດ້ານວິຊາການສະເພາະດ້ານ ທີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນ ທີ່ມາຈາກການຄັດເລືອກຕາມລະບຽບຂັ້ນຕອນ ທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນຍຸດທະສາດການສ້າງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງບຸກຄະລາກອນ ຂອງ ກປສ​ ໂດຍ ຕາມການເຫັນດີຂອງສະພາບໍລິຫານ.

Environment Protection Fund

Objectives

The Environmental Protection Fund (EPF) was established in 2005 as a financially autonomous organization to strengthen environmental protection, sustainable natural resources management, biodiversity conservation and community development in Lao PDR.

epf_logo

Organizational Structure

The EPF consists of:

(1) The Board of Directors, and
(2) The Executive Office.

The Board of Directors has the overall responsibility of effectively promoting and achieving the overall objective of the EPF. The board consists of representatives of line-ministries, mass organizations, local authorities, trade and industry council, research institutes and civil society.

The Executive Office (EO) implements the daily operations, management and administration of the EPF. The EPFO headed by an Executive Director appointed by the Board, managing a Financial and Administrative unit, a Sub-Projects Operations unit, a Public Information unit, and a Monitoring and Evaluation unit.

Operation

Potential sources of capital and income to the EPF are from:

  • Grants and loans from domestic and foreign entities,
  • Government budget,
  • Development projects and other activities,
  • Contribution from business and person entities,
  • Interest or benefits accrued from investing the EPF endowment.

The EPF provides financial support by means of: non-refundable grants, preferential loans, interest rate subsidies, or a combination of these.

The resources of the EPF shall only be used to finance regular and recurrent expenses of ministries, departments, agencies and any other public or private organizations and entities receiving financial support from the EPF, where these expenses relate directly to the implementation of Eligible Activities.

Any person, commercial entities, government organizations or civil society entities are eligible to apply for EPF financial support. Eligible Activities shall be consistent with this Decree of the Environmental Protection Fund. EPF shall not provide any forms of support to any project developers towards the financing of costs for mitigating or compensating environmental and social impacts of that project, unless where it is an Eligible Activity.

The EPF ensures proper dissemination of information pertaining to its activities and operations, list of projects and activities that have received EPF financial support and annual reports of the annual financial statements in both Lao and English through appropriate information technology systems.

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X