ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ

Environment Protection Fund

info@laoepf.org.la
021 252 739

ສະພາບໍລິຫານ

ໂຄງປະກອບບຸກຄະລາກອນ ຂອງ ສະພາ​ບໍລິຫານ

ໂຄງປະກອບບຸກຄະລາກອນ ຂອງ ສະພາບໍລິຫານ ມີດັ່ງນີ້:

  1. ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເປັນປະທານ;
  2. ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງການເງິນ ເປັນຮອງປະທານ;
  3. ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ເປັນຮອງປະທານ;
  4. ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເປັນກຳມະການ;
  5. ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເປັນກຳມະການ;
  6. ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ເປັນກຳມະການ;
  7. ຮອງປະທານ ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ ເປັນກຳມະການ;
  8. ຮອງປະທານ ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ເປັນກຳມະການ;
  9. ຮອງປະທານ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳຫ່ງຊາດ ເປັນກຳມະການ.

ກຳມະການສະພາບໍລິຫານ ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບເງິນເດືອນ ແລະ ຄ່າແຮງງານຈາກ ກປສ ໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງຕົນ ນອກຈາກ ເບ້ຍປະຊຸມ ຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບການຄຸ້ມຄອງ ກປສ.

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X