ກອງປະຊຸມຄະນະວິຊາການ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ຄັ້ງທີ XXX

Jun 28, 2024 | ຂ່າວສານ

ກອງປະຊຸມຄະນະວິຊາການ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ຄັ້ງທີ XXX ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 20 ມິຖຸນາ 2024  ເວລາ 08:30 ໂມງ, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ຫ້ອງການກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ໂດຍການ​ເປັນ​ປະທານ​ຂອງ ທ່ານ ນ. ບົວຄຳ ສຸລິວັນ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ຄະນະວິຊາການ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ມີຄະນະວິຊາການ, ຄະນະຫ້ອງການ ກປສ ພ້ອມດ້ວຍ ວິຊາການ ຫກປສ ແລະ ພາກສ່ວນສະເໜີຂໍນໍາໃຊ້ທຶນ (ເຂົ້າຮ່ວມຜ່ານລະບົບອອນລາຍ)

ຈາກນັ້ນກໍ່ໄດ້ປືກສາຫາລືລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນ ຈາກ ພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ ໄຕມາດ II ປີ 2024 ແລະ ແຜນວຽກຈຸດສຸມປະຈໍາໄຕມາດ II (ກໍລະກົດ-ກັນຍາ) ປີ 2024, ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ໄດ້ພິຈາລະນາຄົ້ນຄວ້າ ບົດສະເໜີໂຄງການທີ່ສະເໜີຂໍນໍາໃຊ້ທຶນພາຍໃນ ກປສ ຈໍານວນ 9 ໂຄງການໃນນີ້ ມີໂຄງການກ່ຽວກັບ ການອະນລັກ ຊີວະນາພັນ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມນຳຊຸມຊົນ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັງຄັບໃຊ້ກົດໜາຍສັດນໍ້າ ສັດປ່າທີຫາຍາກ, ປູກຈຶດສຳນຶກກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ ໃນສຳນັກງານອົງການ, ໂຮງຮຽນ, ຊຸມຊົນ, ວຽກງານດັດປັບເຂດປະເມີນລາຄາທີ່ດິນ ຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເພື່ອແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ ການສະ  ໜອງທຶນສອດຄ່ອງຕາມນະໂຍບາຍການສະໜອງທຶນຂອງ ກປສ ໂດຍສະເພາະການປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ.