ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ, ຄູ້ມຄອງການເງີນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ໃຫ້ແກ່ໂຄງການຍ່ອຍ

Feb 6, 2024 | ຂ່າວສານ

ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ, ຄູ້ມຄອງການເງີນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ໃຫ້ແກ່ໂຄງການຍ່ອຍ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 24-26 ມັງກອນ 2024 ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ, ຄຸ້ມຄອງການເງີນ ແລະ ຄູ້ມຄອງຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ໃຫ້ແກ່ໂຄງການຍ່ອຍ, ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງທ່ານ ປອ ນາງ ບຸນພາມາ ໂພທິສານ, ໂດຍເຂົ້າຮ່ວມຈາກພາກສ່ວນ, ຫ້ອງການ, ກົມແຜນການ ແລະ ການເງິນ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງນະຄອນຫຼວງພະບາງ ແລະ ພະນັກງານ ຫກປສ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມ ຫ້ອງການກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ