ກອງປະຊຸມອອນລາຍ ຮ່ວມກັບ ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແນວລາວສ້າງຊາດ ໃນການສົ່ງເສີມ ແລະ ປົກປ້ອງສິດ ຜົນ ປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ

Feb 23, 2022 | ຂ່າວສານ