ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ ແນະນຳນະໂຍບາຍການສະໜອງທຶນພາຍໃນຂອງ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ( ທາງອອນລາຍ ) ໃນວັນທີ 21 2023, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຫ້ອງການກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ

Dec 18, 2023 | ຂ່າວສານ

ຂໍຮຽນເຊີນ:​ ບັນດາທ່ານຕາງໜ້າ ກະຊວງ, ອົງການ, ແນວລາວສ້າງຊາດ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນແລະອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນທຸກຂັ້ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
***************************************************
ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍສະໜອງທຶນພາຍໃນຂອງກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ. ຊິ່ງຈະໄດ້ຈັດຂື້ນແບບອອນລາຍ ໃນວັນທີ່ 21 ທັນວາ 2023, ເວລາ: 8:30 – 11:30 ໂມງ.
ໝາຍເຫດ: ທ່ານສາມາດລົງທະບຽນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມກ່ອນ ວັນທີ 21 ທັນວາ 2023.
ລິ້ງລົງທະບຽນ: https://shorturl.at/aiqV0
ລິ້ງປະຊຸມ: https://shorturl.at/iSY38
ຄິກເອກສານ