info@laoepf.org.la | 021 252 739

ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ

Environment Protection Fund

ກອງປະຊຸມ ສະພາບໍລິຫານ ກປສ ສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ VI

ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ VI ຂອງສະພາບໍລິຫານ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າຂອງ ວັນທີ 21 ທັນວາ 2020, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ສົມມາດ ພົລເສນາ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ປະທານສະພາບໍລິຫານ ກປສ ພ້ອມດ້ວຍ ຮອງປະທານ, ຄະນະກໍາມະການ ຂອງ ສະພາບໍລິຫານ ກປສ ແລະ ບັນດາຜູ້ສັງເກດການຈາກກົມກອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ລວມທັງໝົດ 14 ທ່ານ.
ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອລາຍງານຜົນການເຄື່ອນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໃນປີ 2020 ແລະ ສະເໜີແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ປີ 2021, ນຳສະເໜີແຜນ 5 ປີ ຄັ້ງທີ III ຂອງ ກປສ (2021-2025), ສະເໜີຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ສະບັບປັບປຸງ 2020, ເພື່ອລາຍງານການແກ້ໄຂຜົນການກວດສອບ ແລະ ການແກ້ໄຂຜົນການກວດສອບ ປີ 2019, ລາຍງານການລົງມາຊຸກຍູ້ຮ່ວມຂອງ ທະນາຄານໂລກ ພ້ອມກັນນັ້ນກໍໄດ້ຜ່ານ 11 ໂຄງການ ທີ່ຂໍອະນຸມັດນຳໃຊ້ທຶນ ກປສ (ຄສລ2 ແລະ ທຶນໂຄງການພາຍໃນ)ຄື:
1. ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາ ສວນພຶກສາສາດ ຫ້ວຍຍາງ-ດົງໝາກຄາຍ ແບບມີສວນຮ່ວມກັບປະຊາຊົນ ອ້ອມຂ້າງ ໄລຍະທີ 2, ກົມປ່າໄມ້ ກະຊວງກະສິກຳ ປ່າໄມ້;
2. ຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ, ກົມນິຕິກໍາ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ;
3. ສ້າງຈິດສໍານຶກໃນການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວປະຫວັດສາດເມືອງວຽງໄຊ ແລະ ເມືອງຊໍາເໜືອ, ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງຫົວພັນ;
4. ອະນຸລັກແຫຼ່ງນ້ຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມທຳມະຊາດຮ່ວມກັບຊຸມຊົນເຂດໜອງຟ້າ ໄລຍະ 2, ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງອັດຕະປື;
5. ສ້ອມແປງສະໜາມຂີ້ເຫຍື້ອ ເມືອງເຟືອງ, ຫ້ອງການ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເມືອງເຟືອງ ແຂວງວຽງຈັນ;
6. ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ດ້ານຂອບການປ້ອງກັນສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ການເຊື່ອມສານບົດບາດຍິງຊາຍ, ຄະນວິທະຍາສາດ ສັງຄົມ ມຊ;
7. ຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນ້ຳປຸຍແບບມີສ່ວນຮ່ວມກັບຊຸມຊົນ, ກອງຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນ້ຳປຸຍ ພະແນກກະ ສິກຳປ່າໄມ້ ແຂວງໄຊຍະບູລີ;
8. ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຫຼວດສືບສວນ-ສອບສວນ ສ້າງຖານຂໍ້ມູນອາຊະຍາກໍາ ໃນການປົກປັກຮັກສາສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ພະແນກສະກັດກັ້ນ, ຕ້ານກໍ່ການຮ້າຍ-ອາຊະຍາກຳທາງຄອມພິວເຕີ, ກົມຕໍາຫຼວດສືບສວນ-ສອບສວນ, ກົມໃຫຍ່ຕໍາຫຼວດ, ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ
9. ສ້າງຈິດສໍານຶກ ດ້ານການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ກົມກອງທະຫານ ທົ່ວກອງທັບປະຊາຊົນລາວ ໄລຍະທີ 3, ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ກົມວິທະຍາສາດ ປະຫວັດສາດ ການທະຫານ,
10. ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ປູກຈຶດສຳນຶກຂຽນສະອາດງາມຕາໃຫ້ ພຊສ ແລະ ໂຮງຮຽນເທດສະບານ ເມືອງນໍ້າທາ, ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງຫລວງນໍ້າທາ
11. ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ປູກຈຶດສຳນຶກຂຽນສະອາດງາມຕາໃຫ້ ພຊສ ແລະ ໂຮງຮຽນເທດສະບານ ເມືອງນາແລພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງຫລວງນໍ້າທາ ມູນຄ່າ 295,000,000 ກີບ ໄລຍະເວລາ 2 ປີ

ຜ່ານການດໍາເນີນ ກອງປະຊຸມໄດ້ເຫັນດີ ດັ່ງນີ້:
• ເຫັນດີຮັບຮອງດ້ານຫລັກການ ບົດສະຫຼຸບຜົນການເຄື່ອນໄຫວແຜນການ ປີ 2020 ແລະ ທິດທາງແຜນການປີ 2021;
• ເຫັນດີຮັບຮອງແຜນການເຄື່ອນໄຫວ 5 ປີ (2021-2025);
• ມອບໃຫ້ ຫກປສ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຄຳແນະນຳຜົນການກວດສອບພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ສໍາລັບປີ 2017 ແລະ 2018 ໃຫ້ຂາດຕົວ;
• ເຫັນດີຮັບຮອງເອົາ 2 ໂຄງການ ທີ່ຂໍນໍາໃຊ້ທຶນຂອງ ກປສ ຄື: ໂຄງການແກ້ໄຂບັນຫາຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ລະຫ່ວາງຄົນກັບຊ້າງປ່າ ແລະ ໂຄງການສ້າງສວນພຶກສາສາດທີ່ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສົມບູນ.

X