ກອງປະຊູມລິເລີ່ມການລົງຕິດຕາມ-ຊູກຍູ້ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອ ຢູ່ ສປປ ລາວ

Jun 8, 2023 | ຂ່າວສານ

ກອງປະຊູມລິເລີ່ມການລົງຕິດຕາມ-ຊູກຍູ້ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອ ຢູ່ ສປປ ລາວ