ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ

Environment Protection Fund


021 252 739

ກ່ຽວກັບ ກປສ

ຫ້ອງການ ກປສ ແມ່ນຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານ ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳຂອງ ສະພາບໍລິຫານ, ທັງເຮັດໜ້າທີ່ເປັນກອງເລຂາ ຂອງສະພາບໍລິຫານ Download flamingo.

ຫ້ອງການ ກປສ ປະກອບມີ ຜູ້ອຳນວຍການ, ຮອງຜູ້ອຳນວຍ​ການ ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າ ຈຳນວນໜຶ່ງ ແລະ ພະນັກງານ ວິຊາການ ຊຶ່ງທັງໝົດແມ່ນພະນັກງານປະຈຳການ ທີ່ມາຈາກການຄັດເລືອກຕາມລະບຽບຂັ້ນຕອນ ທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນຍຸດທະສາດການສ້າງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງບຸກຄະລາກອນ ຂອງ ກປສ, ໂດຍຜູ້ສະໝັກສາມາດມາຈາກຂະແໜງການລັດ ຫຼື ຈາກພາກສ່ວນບໍ່ສັງກັດລັດກໍ່ໄດ້ Download The Pacheon Sun Sword.

ຫົວໜ້າ ຫ້ອງການ ກປສ ແມ່ນຜູ້ບໍລິຫານວຽກງານປະຈຳວັນຂອງ ຫ້ອງການ ກປສ, ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຫົວໜ້າກອງເລຂາ ຊຶ່ງຖືກແຕ່ງຕັ້ງ ຫຼື ປົດຕຳແໜ່ງໂດຍສະພາບໍລິຫານ ຊຶ່ງມີອາຍຸການ ຫ້າ ປີ ມີສັນຍາຕາມແຕ່ລະປີ ແລະ ສາມາດຖືກແຕ່ງຕັ້ງຄືນໃໝ່ໄດ້ ບົນພື້ນຖານການປະເມີນຜົນງານໃນແຕ່ລະປີ Download the iPhone Marimba.

ຮອງຫົວໜ້າ ຫ້ອງການ ກປສ ແມ່ນຜູ້ຊ່ວຍວຽກບໍລິຫານວຽກງານປະຈຳວັນຂອງ ຫົວໜ້າ ຫ້ອງການກປສ ຊຶ່ງຖືກແຕ່ງຕັ້ງ ຫຼື ປົດຕຳ   ແໜ່ງໂດຍສະພາບໍລິຫານ ຊຶ່ງມີອາຍຸການ ຫ້າ ປີ ມີສັນຍາຕາມແຕ່ລະປີ ແລະ ສາມາດຖືກແຕ່ງຕັ້ງຄືນ ໃໝ່ໄດ້ ບົນພື້ນຖານການປະເມີນຜົນງານໃນແຕ່ລະປີ Download elge phone.

ພະນັກງານວິຊາການ ປະຈຳການ ຂອງ ກປສ ໄດ້ຮັບເງິນເດືອນ ແລະ ນະໂຍບາຍອື່ນ ຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮງງານ ແລະ ກົດໝາຍອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 노브레인 다운로드. ສຳລັບພະນັກງານ ວິຊາການ ມີອາຍຸການ ຫ້າ ປີ ແຕ່ມີສັນຍາຕາມແຕ່ລະປີ Download the Terminator Dark Fate subtitles.

ຫ້ອງການ ກປສ ຍັງປະກອບມີ ຊ່ຽວຊານ, ທີ່​ປຶກສາ​ດ້ານວິຊາການສະເພາະດ້ານ ທີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນ ທີ່ມາຈາກການຄັດເລືອກຕາມລະບຽບຂັ້ນຕອນ ທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນຍຸດທະສາດການສ້າງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງບຸກຄະລາກອນ ຂອງ ກປສ​ ໂດຍ ຕາມການເຫັນດີຂອງສະພາບໍລິຫານ ajaxform.

X