info@laoepf.org.la | 021 252 739

ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ

Environment Protection Fund

ສະພາບໍລິຫານ

ໂຄງປະກອບບຸກຄະລາກອນ ຂອງ ສະພາ​ບໍລິຫານ

ໂຄງປະກອບບຸກຄະລາກອນ ຂອງ ສະພາບໍລິຫານ ມີດັ່ງນີ້:

  1. ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ເປັນປະທານ;
  2. ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງການເງິນ, ເປັນຮອງປະທານ;
  3. ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ເປັນຮອງປະທານ;
  4. ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ຮອງເປັນປະທານ;
  5. ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ເປັນກຳມະການ;
  6. ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ເປັນກຳມະການ;
  7. ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ເປັນກຳມະການ;
  8. ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ເປັນກຳມະການ;
  9. ຮອງປະທານ ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ, ເປັນກຳມະການ;
  10. ຮອງປະທານ ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ, ເປັນກຳມະການ;
  11. ຮອງປະທານ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດ, ເປັນກຳມະການ.
X