021 252 739

ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ

Environment Protection Fund

ສະພາບໍລິຫານ

ໂຄງປະກອບບຸກຄະລາກອນ ຂອງ ສະພາ​ບໍລິຫານ

ໂຄງປະກອບບຸກຄະລາກອນ ຂອງ ສະພາບໍລິຫານ ມີດັ່ງນີ້:

 1. ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ເປັນປະທານ;
 2. ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງການເງິນ, ເປັນຮອງປະທານ;
 3. ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ເປັນຮອງປະທານ;
 4. ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ຮອງເປັນປະທານ;
 5. ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ເປັນກຳມະການ;
 6. ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ເປັນກຳມະການ;
 7. ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ເປັນກຳມະການ;
 8. ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ເປັນກຳມະການ;
 9. ຮອງປະທານ ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ, ເປັນກຳມະການ;
 10. ຮອງປະທານ ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ, ເປັນກຳມະການ;
 11. ຮອງປະທານ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດ, ເປັນກຳມະການ.
X