ຂ່າວສານ

ວິດີໂອ

ສື່ສິ່ງພິມ

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບແຜນການຂໍຖອນງົບປະມານຕິດຕາມກວດກາວິຊາການດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງອ່າງຮັບນໍ້າ ໃນ 06 ເດືອນທ້າຍປີ 2023  ໃນວັນທີ 17 ຕຸລາ 2023 ທີ່ຫ້ອງການ ກປສ  (ແບບອອນລາຍ)

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບແຜນການຂໍຖອນງົບປະມານຕິດຕາມກວດກາວິຊາການດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງອ່າງຮັບນໍ້າ ໃນ 06 ເດືອນທ້າຍປີ 2023 ໃນວັນທີ 17 ຕຸລາ 2023 ທີ່ຫ້ອງການ ກປສ (ແບບອອນລາຍ)

ອ່ານລາຍລະອຽດ