ຕິດຕໍ່ພົວພັນ

ຕິດຕໍ່ພົວພັນ

ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ພົວພັນພວກເຮົາໄດ້ຜ່ານຊ່ອງທາງດ້ານລຸ່ມນີ້

 • ເບີໂທລະສັບ

  (856)21 252 739, (856) 21 251 947, (856)21 244 279
  Fax: 856-21 252 741, 856-21 251 946

 • ທີ່ຢູ່ອີເມວ

  info@laoepf.org.la

 • ທີ່ຕັ້ງສຳນັກງານ

  ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (ກປສ)
  ຕູ້ ປ.ນ: 7647, ຊັ້ນ 2, ຕຶກ 100, ຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ. ຖະໜົນສີດຳດວນ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ