021 252 739

ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ

Environment Protection Fund

ຕິດຕໍ່ພົວພັນ

ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (ກປສ)
ຕູ້ ປ.ນ: 7647, ຊັ້ນ 2, ຕຶກ ກຊສ, ຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
ຖະໜົນສີດຳດວນ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

 

(856)21 252 739, (856) 21 251 947, (856)21 244 279
ແຟັກ: 856-21 252 741, 856-21 251 946
ເວັບໄຊທ໌: http://www.laoepf.org.la

X