ທຶນພາຍໃນ

ຄົ້ນຫາທຶນພາຍໃນ

ໂຄງການຄູ້ມຄອງປ່າປ້ອງກັນແຫ່ງຊາດເຂດນໍ້າມວນ-ນ້ຳຍວງ ໄລຍະ2

ລະຫັດ: CBI 001-II | ແຂວງ: ບໍລິຄຳໄຊ (Bolikhamxay) | ສະຖານະ: ກຳລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ (Implementing)

ໂຄງການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນນໍ້າລານ ເມືອງບຸນໃຕ້ ແຂວງຜົ້ງສາລີ

ລະຫັດ: CBI 006 | ແຂວງ: ຜົ້ງສາລີ (Phongsaly) | ສະຖານະ: ກຳລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ (Implementing)