ທຶນພາຍໃນ

ຄົ້ນຫາທຶນພາຍໃນ

< ກັບຄືນ

ຊື່ໂຄງການ ລາວ:ໂຄງການຄູ້ມຄອງປ່າປ້ອງກັນແຫ່ງຊາດເຂດນໍ້າມວນ-ນ້ຳຍວງ ໄລຍະ2
ຊື່ໂຄງການ English:
ລະຫັດໂຄງການ:CBI 001-II
ແຂວງ:ບໍລິຄຳໄຊ (Bolikhamxay)
ງົບປະມານ$2,796,000
ວັນທີເຊັນສັນຍາ25 Feb 2016
ວັນທີຫມົດສັນຍາ25 Feb 2020
ການຕໍ່ສັນຍາຕໍ່ສັນຍາ
ປະຫວັດການຕໍ່ສັນຍາ
  • ຄັ້ງທີຕໍ່ສັນຍາ: 1, ວັນທີຕໍ່ສັນຍາ: 25 Jul 2023 – 27 Jul 2023
  • ຄັ້ງທີຕໍ່ສັນຍາ: 2, ວັນທີຕໍ່ສັນຍາ: 27 Jul 2023 – 30 Jul 2023
ສະຖານະກຳລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ (Implementing)
ບົດສະເໜີໂຄງການ CBI-001-II.-BKX.-Nammoun-Namyoung-Protected-area-and-Management-Project-Phase2-proposal-1.pdf
ບົດລາຍງານໂຄງການ
No Entries Found