ທຶນພາຍໃນ

ຄົ້ນຫາທຶນພາຍໃນ

< ກັບຄືນ

ຊື່ໂຄງການ ລາວ:ໂຄງການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນນໍ້າລານ ເມືອງບຸນໃຕ້ ແຂວງຜົ້ງສາລີ
ຊື່ໂຄງການ English:
ລະຫັດໂຄງການ:CBI 006
ແຂວງ:ຜົ້ງສາລີ (Phongsaly)
ງົບປະມານ$6,00,000
ວັນທີເຊັນສັນຍາ7 Nov 2016
ວັນທີຫມົດສັນຍາ7 Nov 2016
ການຕໍ່ສັນຍາບໍ່ໄດ້ຕໍ່ສັນຍາ
ສະຖານະກຳລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ (Implementing)
ບົດສະເໜີໂຄງການ CBI-006-PSL.Nam-Lan-Protected-area-Management-Bountai-PSL-Project.-proposal.pdf
ບົດລາຍງານໂຄງການ
No Entries Found