021 252 739

ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ

Environment Protection Fund

ຟອມສະເໜີໂຄງການ

ແບບຟອມສະໝັກຂໍທຶນຈາກຫ້ອງການກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ.

ລາຍລະອຽດ ການຂໍທຶນແມ່ນສາມາດດາວໂຫຼດຈາມແບບຟອມແຕ່ລະຮ່ວງທຶນດັ່ງນີ້:

ຮ່ວງທຶນພາຍໃນ (ກປສ): ແບບຟອມມາດຕະຖານ ເພື່ອຂໍທຶນຊ່ວຍເຫຼືອ ໂຄງການຂະໜາດກາງ ທີ່ມີມູນຄ່າບໍ່ເກີນ 800 ແລະ ແຜນງົບປະມານໂຄງການຍ່ອຍ(ໃໝ່)

                                                                  ແບບຟອມມາດຕະຖານ ເພື່ອຂໍທຶນຊ່ວຍເຫຼືອ ໂຄງການຂະໜາດນ້ອຍ ທີ່ມີມູນຄ່າບໍ່ເກີນ 300 ລ້ານ ແລະ ແຜນງົບປະມານໂຄງການຍ່ອຍ(ໃໝ່)

ຮ່ວງທຶນທະນາຄານໂລກ (ຄສລ2): EPF Application Form_Lao || EPF Application Form_English

X