021 252 739

ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ

Environment Protection Fund

ຟອມສະເໜີໂຄງການ

ແບບຟອມສະໝັກຂໍທຶນຈາກຫ້ອງການກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ.

ລາຍລະອຽດ ການຂໍທຶນແມ່ນສາມາດດາວໂຫຼດຈາມແບບຟອມແຕ່ລະຮ່ວງທຶນດັ່ງນີ້:

ຮ່ວງທຶນພາຍໃນ (ກປສ): ແບບຟອມບົດສະເໜີຂໍໂຄງການ 12.8.20update ແລະ ແຜນງົບປະມານໂຄງການຍ່ອຍ(ໃໝ່) update 12.8.20

ຮ່ວງທຶນທະນາຄານໂລກ (ຄສລ2): EPF Application Form_Lao || EPF Application Form_English

X