ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ

Environment Protection Fund

info@laoepf.org.la
021 252 739

ຟອມສະເໜີໂຄງການ

ແບບຟອມສະໝັກຂໍທຶນຈາກຫ້ອງການກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ. ລາຍລະອຽດ ທ່ານສາມາດດາວໂຫຼດຈາກລີ້ງດ້ານລຸ່ມນີ້:

Standard format of  Application Form for using to Environment Protection Fund’s Fund as detail below:

EPF Application Form_Lao || EPF Application Form_English

X