ວັນຄຸ້ມຄອງໂລກ

Apr 22, 2020 | Uncategorized @lo, ຂ່າວສານ

[Scroll down for English] ມື້ນີ້ແມ່ນວັນຄຸ້ມຄອງໄດ້ກຳນົດເອົາວັນທີ 22 ເມສາຂອງທຸກໆປີ. ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອສິ່ງແວດລ້ອມແມ່ນໄດ້ປະກາດວັນດັ່ງກ່າວໃນປີ 1970 ແລະ ໃນປີນີ້ແມ່ນຄົບຮອບ 50 ປີ. ໃນຂະນະທີ່ຫຼາຍສິ່ງມີການປ່ຽນແປງ, ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ປິດຕາຍຍ້ອນການລະບາດຂອງໄວລັດໂຄໂລນາ. ແຕ່ມັນເປັນການເຕືອນໃຫ້ພວກເຮົາເຖິງການທີ່ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ໃນການຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ຊ່ວຍປົກປັກຮັກສາໂລກຂອງພວກເຮົາ. ຫົວຂໍ້ປີນີ້ແມ່ນການຄຸ້ມຄອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ທີ່ເປັນສິ່ງທ້າທາຍ ແຕ່ກໍ່ຍັງເປັນໂອກາດໃນການແກ້ໄຂບັນຫາການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ເປັນຫົວຂໍ້ອັນຮີບດ່ວນທີ່ສຸດສຳລັບການສະເຫຼີທສະຫຼອງຄົບຮອບ 50 ປີ.#ວັນຄຸ້ມຄອງໂລກ2020#ຮັກຊີວິດຮັກໂລກ#ຮ່ວມກັນຕ້ານໂຄວິດ19#ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ 🌎

Today is Earth Day which set for 22 April of every year. The United Nations Environment Programme (UNEP) was announced on 1970 and 50th anniversary of this year. While many things are changes now, we are not shut down by the Coronavirus. Instead, it is reminding us that we need to pay more attention on environment conservation and protect our planet. The theme is climate action which is enormous challenge, but also the vast opportunities of action on climate change have distinguished the issue and the most pressing topic for the 50th anniversary. #EarthDay2020#savelivesafeworld #aginstCOVID19#environmentprotection🌎