021 252 739

ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ

Environment Protection Fund

ວັນແຫ່ງຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານຊີວະນາໆພັນສາກົນ

ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າວັນທີ 22 ພຶດສະພາ ແມ່ນວັນແຫ່ງຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານຊີວະນາໆພັນສາກົນ ຫຼື ຮ້ອງວ່າ International Day for Biological Diversity (IDB), ທັງນີ້ກໍ່ເພື່ອເພີ້ມຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ຮັບຮູ້ບັນຫາກ່ຽວກັບຊີວະນາໆພັນ. ໃນວັນທີ 29 ເດືອນທັນວາ 1993 ອົງການສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ປະກາດ ເອົາໃນທີ 22 ພຶດສະພາຂອງທຸກໆປີ ເປັນວັນແຫ່ງຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານຊີວະນາໆພັນສາກົນ. ຫົວຂໍ້ໃນປີນີ້ແມ່ນກ່ຽວກັບການແຂ້ໄຂບັນຫາທີ່ອີງໃສ່ທຳມະຊາດ (Our solutions are in nature). ປີ 2020 ນີ້ ເປັນປີທີ່ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນ ເຖິງ ໂອກາດ ແລະ ວິທີການແກ້ໄຂ ຈາກພວກເຮົາທຸກຄົນ ເພື່ອ “ສ້າງສິ່ງທີ່ດີກັບຄືນມາ (Build Back Better)” ໂດຍໃຊ້ເວລານີ້ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ ແລະ ປະເທດ ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາກຳລັງຕໍ່ສູ້ ແລະ ຟື້ນຕົວຈາກການແຜ່ລະບາດຄັ້ງໃຫຍ່ຂອງ COVID 19.#ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈຮັກສາຊີວະນາໆພັນ#ຮັກຊີວິດ#ຮັກໂລກຂອງພວກເຮົາ🌍 (ຂໍ້ມູນອ້າງອີງ: https://www.cbd.int/idb/)

X