ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ

Environment Protection Fund


021 252 739

ຫນັງສືເຊີນເຂົ້າຮ່ວມການສົມທຽບລາຄາ

ກອງປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ​ ຈາກທະນາຄານໂລກ ຜ່ານ​ກົນ​ໄກ​ການ​ໃຫ້​ທຶນ​ຂອງ ຫ້ອງ​ການກອງ​ທຶນ​ປົກ​ປັກ​ຮັກ​ສາ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ເພື່ອຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ​ໃນ​ການ​ບັງຄັບ​ໃຊ້​ນິຕິ​ກຳ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ປະ​ເມີນ​ຜົນ​ກະທົບ​ຕໍ່​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ​ແລະ ສັງຄົມ, ກອງປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ມີ​ຈຸດປະ​ສົງນຳ​ໃຊ້​ງົບ​ປະ​ມານ​ສ່ວນ​ໜຶ່ງ ດຳ­ເນີນ​ການ​ປະ­ມູນ​ຈັດ​ຊື້ ພາຫະນະ(ລົດຈັກ ແລະ ລົດໃຫຍ່), ອຸປະກອນໄອທີ, ເຟີ​ນິ​ເຈີ້​ຫ້ອງ​ການ ແລະ ອຸປະກອນຕິດຕາມກວດກາສິ່ງແວດລ້ອມ ຈຳນວນໜຶ່ງ ດ້ວຍ​ການ​ສະເຫ​ນີ​ໃຫ້​ຍື່ນ​ການສົມ​ທຽບ​ລາ​ຄາ.

 ດາວໂຫລດເອກະສານກ່ຽວຂ້ອງ

DESIA_G01&02_Vehicle 4WD and Motocycle

DESIA_G03&G05_IT equipment and Furniture  

DESIA_G04_Monitoring equipment        

ຕິດຕໍ່ພົວພັນ:

ທ. ພູວອນ ແກ້ວມະນີ

ໂທລະສັບ: 020 54441222 ຫຼື 020 22004775

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X