ຫ້ອງການກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເປັນວິທະຍາກອນໃຫ້ ຝຶກອົບຮົມວຽກງານຄຸ້ມຄອງໂຄງການສະຫຼຸບການນຳໃໍຊ້ງົບປະມານ

Feb 23, 2022 | ຂ່າວສານ