ຫ້ອງການ ກປສ ທີມງານວິຊາການ ໄດ້ລົງປະເມີນ ໂຄງການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊິວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃນເຂດປ່າປ້ອງກັນແຫ່ງຊາດນ້ຳງຽບ-ນ້ຳມັງ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ

Jun 28, 2024 | Uncategorized @lo, ຂ່າວສານ

ໃນວັນທີ 3 ຫາ 5 ມິຖຸນາ 2024 ຫ້ອງການ ກປສ ທີມງານວິຊາການ ໄດ້ລົງປະເມີນ ໂຄງການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊິວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃນເຂດປ່າປ້ອງກັນແຫ່ງຊາດນ້ຳງຽບ-ນ້ຳມັງ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ (ໄລຍະໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ປີ 2021-2024) ກ່ອນໂຄງການຈະຈັດກອງປະຊຸມທົບທວນ ແລະ ປິດຜົນສຳເລັດການດຳເນີນໂຄງການ. ຈຸດປະສົງ ເພື່ອປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການນຳໃຊ້ງົບປະມານໃນການອະນຸລັກຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້, ຊີວະນາພັນ ພ້ອມທັງການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຊຸມຊົນໃນເຂດປ່າປ້ອງກັນແຫ່ງຊາດນໍ້າງຽບ-ນໍ້າມັງ. ເພື່ອສ້າງເອົາຊຸມຊົນມາມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ ຕາມທິດສີຂຽວ ສະອາດ ແລະ ຍືນຍົງ, ຊຶ່ງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ແມ່ນປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍ 3 ສ້າງຂອງລັດຖະບານ ເພື່ອແນ່ໃສ່ການຍົກລະດັບຄວາມເຂັ້ງແຂງໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂັ້ນເມືອງ ແລະ ບ້ານ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ໃຫ້ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນ ແລະ ຍືນຍົງ. ເພື່ອສຸມໃສ່ແກ້ໄຂຂໍ້ຄັດແຍ່ງລະຫວ່າງຊຸມຊົນ ກັບ ພື້ນທີ່ປ່າປ້ອງກັນ ການປັບປ່ຽນພຶດຕິກຳ ຂອງປະຊາຊົນເປັນຕົ້ນແມ່ນ: 1) ການຈັບຈອງພື້ນທີ່ເພື່ອການກະສິກຳ, ຖາງປ່າ, ຈູດປ່າ, 2) ການເຜີຍແຜ່ລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳຕ່າງໆ ໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ, 3) ພື້ນທີ່ທຳການຜະລິດຂອງຊຸມຊົນຖືກຈຳກັດຍ້ອນກຳນົດຂອບເຂດພື້ນທີ່ອ່າງຮັບນ້ຳ. ຜ່ານການລົງປະເມີນເຫັນໄດ້ຜົນສຳເລັດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຕົວຈິງແລ້ວໂຄງການໄດ້ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນມີການພັດທະນາຂື້ນຢ່າງຕໍ່ເນື້ອງມີດັ່ງນີ້:

  1. ຄວາມເປັນເຈົ້າການຂອງຊຸມຊົນໃນການຄຸ້ມຄອງປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງເລື້ອຍໆສະແດງໃຫ້ເຫັນມີການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ມີການລາຍງານສະພາບການບຸກລຸກທຳລາຍປ່າໄມ້ເປັນປະຈຳ
  2. ການຈັດຕັ້ງປ່າໄມ້ບ້ານ ເຄື່ອນໄຫວຕາມພາລະບົດບາດໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ບ້ານຕາມມາດຕາ 111 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປ່າໄມ້
  3. ສາມາດສ້າງບຸກຄົນໃຫ້ເປັນຜູ້ຊຳນານພາຍໃນບ້ານກ່ຽວກັບການລ້ຽງເຜີ້ງ ເພື່ອຖ່າຍທອດພຸມປັນຍາໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານ ແລະ ບ້ານອ້ອມຂ້າງ
  4. ປະຊາຊົນມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນຫລັງຈາກທີ່ໄດ້ເກັບຜົນຜະລິດນ້ຳເຜີ້ງລ້ຽງພ້ອມທັງສ້າງແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທີ່ຍັງບໍ່ທັນເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ ສັງເກດເຫັນໄດ້ຈາກການປະສານຂໍຄຳປຶກສາ ແລະ ລົງມືປະຕິບັດເຮັດໃຫ້ຈຳນວນກ່ອງເຜີ້ງມີລັກຊະນະເພີ່ມຂື້ນເລື້ອຍໆ
  5. ປະຊາຊົນມີກິດຈະກຳສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວຕົນເອງ ແບບໝັ້ນຄົງ ຈາກການລ້ຽງເຜີ້ງ ໂດຍທີ່ບໍ່ຕ້ອງລົງທຶນຫຍັງຫຼາຍ ແລະ ບໍ່ສີ້ນເປືອງແຮງງານ
  6. ພຶຶດຕິກຳການຈູດປ່າຊະຊາຍ ແລະ ການນຳໃຊ້ສານເຄມີ ໃນການກະສີກຳ ມີການລະມັດລະວັງ ແລະ ມີລັກສະນະຫລຸດຜ່ອນລົງ.

ເພື່ອຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ຊຸກຍູ້ບ້ານໃນການອະນຸລັກປ່າປ້ອງກັນ ແລະ ຊີວະນະພັນ

ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ, ເມືອງ ຈະໄດ້ຊຸກຍູ້ ແລະ ຕິດຕາມ ໃຫ້ຄຳແນະນຳອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ ແລະ ຊຸມຊົນ ເພື່ອໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງປ່າປ້ອງກັນ ແລະ ຊີວະນາພັນ ໃຫ້ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນ ບໍ່ໃຫ້ມີການບຸກລຸກ ທຳລາຍ, ພ້ອມທັງມີ ການກວດກາລາດຕະເວດ ແລະ ການລາຍງານ ເປັນປົກກະຕິ ໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຊຸມຊົນ