021 252 739

ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ

Environment Protection Fund

ເອກະສານປະມູນ

ແຈ້ງການທົ່ວໄປ

No Entries Found

ເອກະສານປະມູນ

ໜັງສືແຈ້ງປະມູນ

1. ໂຄງການສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມໄລຍະ 2 ໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫລືອລ້າຈາກທະນາຄານໂລກໂດຍຜ່ານກົນໄກການສະໜອງທືນຂອງຫ້ອງການກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມໄລຍະ 2 ມີຄວາມປະສົງນຳໃຊ້ງົບປະມານສ່ວນໜຶ່ງ ເພື່ອດໍາເນີນການປະມູນຈັດຊື້:
1. ລົດກະບະ 4×4 ຈໍານວນ 3 ຄັນ
2. ລົດຈັກ 100-125 ຊີຊີ ຈໍານວນ 11 ຄັນ
3. ຄອມພີວເຕີພ້ອມດ້ວຍອຸປະກອນຈໍານວນໜື່ງ

ດາວໂຫລດເອກະສານກ່ຽວຂ້ອງ:

.pdf


← Back to Notice
X