ນິຕິກຳຂອງ ກປສ

ຄົ້ນຫາເອກະສານນິຕິກຳ

ແຈ້ງການ ກ່ຽວກັບການສະເໜີຂໍທຶນນຳຫ້ອງການ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ

ແຈ້ງການ (Announcement) | 20-09-2023

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປ່າໄມ້

ກົດໝາຍ (Law) | 25-07-2023

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ

ກົດໝາຍ (Law) | 25-07-2023

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ

ກົດໝາຍ (Law) | 25-07-2023

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສັດນ້ຳ ແລະ ສັດປ່າ

ກົດໝາຍ (Law) | 25-07-2023

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ

ກົດໝາຍ (Law) | 25-07-2023

ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ | DECISION ON THE BYLAWS OF ENVIRONMENT

ຂໍ້ຕົກລົງ (Decision) | 25-07-2023

ດໍາລັດວ່າດ້ວຍກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ

ດຳລັດ (Decree) | 25-07-2023

ແຜນຍຸດທະສາດ 5 ປີ (2021-2025) ຂອງ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ | EPF Five Years (2021-2025) Strategic Plan

ວິໄສທັດ ແລະ ຍຸດທະສາດ (Vision & Strategy) | 25-07-2023

ວິໄສທັດຮອດປີ 2030 – ຍຸດທະສາດຮອດປີ 2025 | Vision Year 2030 – Strategy Year 2025

ວິໄສທັດ ແລະ ຍຸດທະສາດ (Vision & Strategy) | 25-07-2023