ບົດລາຍງານຂອງໂຄງການ

ຄົ້ນຫາບົດລາຍງານຂອງໂຄງການ

< ກັບຄືນ

ໂຄງການ (Project)ຄສລ 2 (LENS 2)
ລະຫັດໂຄງການ (Project ID)CBI-003
ຊື່ໂຄງການ ລາວ (Lao Project Name)ເພີ່ມທະວີການຄຸ້ມຄອງ PA ແລະ PF ຢູ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ
ຊື່ໂຄງການ ອັງກິດ (English Project Name)Strengthening PA and PF management in Luang Prabang Province
ກຸ່ມໂຄງການ (Project Group)ກຸ່ມສຶກສາ ແລະ ສ້າງຄວາມສາມາດ
ບົດລາຍງານໂຄງການ (Project Reports)