ບົດລາຍງານຂອງໂຄງການ

ຄົ້ນຫາບົດລາຍງານຂອງໂຄງການ

< ກັບຄືນ

ໂຄງການ (Project)ຄສລ 2 (LENS 2)
ລະຫັດໂຄງການ (Project ID)PICE-LENS2-001
ຊື່ໂຄງການ ລາວ (Lao Project Name)ໂຄງການສ້າງຄວາມສາມາດ ດ້ານການຈັດຕັ້ງ ເພື່ອການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ແລະ ອະນຸລັກສັດປ່າ
ຊື່ໂຄງການ ອັງກິດ (English Project Name)
ກຸ່ມໂຄງການ (Project Group)ກຸ່ມຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ
ບົດລາຍງານໂຄງການ (Project Reports)