ບົດລາຍງານຂອງໂຄງການ

ຄົ້ນຫາບົດລາຍງານຂອງໂຄງການ

< ກັບຄືນ

ໂຄງການ (Project)ຄສລ 2 (LENS 2)
ລະຫັດໂຄງການ (Project ID)CBI-001
ຊື່ໂຄງການ ລາວ (Lao Project Name)ການປະສານງານວຽກງານຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ແລະ ປ່າປ້ອງກັນ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ
ຊື່ໂຄງການ ອັງກິດ (English Project Name)Coordination for protected area and protection forest management in Bolikhamxay Province
ກຸ່ມໂຄງການ (Project Group)ກຸ່ມຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ
ບົດລາຍງານໂຄງການ (Project Reports)