ບົດລາຍງານ 5 ປີ

ບົດສະຫຼູບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ 5 ປີ (2016-2020) ແລະ ແຜນທິດທາງແຜນການ 5 ປີ (2021-2025) ຂອງກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ | Summary of Implementation Five-year Plan (2016-2020) and Next Five-year Plan (2021-2025) of EPF

ບົດລາຍງານ 5 ປີ | 25-07-2023