ເອກະສານອື່ນໆ

Volume II Annexes (Draft) – Lao Environmental and Waste Management Project (P175996) – Environmental and Social Management Framework (ESMF)

ESMF | 02-11-2023

Volume I Main Report (Draft) – Lao Environmental and Waste Management Project (P175996) – Environmental and Social Management Framework (ESMF)

ESMF | 02-11-2023

Executive-Summary_preESIA_ES_Updated

Pre-ESIA | 02-11-2023

Volume II Attachments – Lao Environmental and Waste Management Project (P175996) – SOCIAL IMPACT ASSESSMENT AND SOCIAL MANAGEMENT PLAN (SIA-SMP)

EWMP | 02-11-2023

ໂຄງການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອຂອງລາວ ( P175996 ) | ແຜນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜ ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ (SEP)

EWMP | 02-11-2023

Lao Environmental and Waste Management Project (P175996) – Stakeholder Engagement Plan (SEP)

EWMP | 02-11-2023

Draft Lao Environment and Waste Management Project (EWMP) (P175996) – ENVIRONMENTAL AND SOCIAL COMMITMENT PLAN (ESCP)

EWMP | 02-11-2023

Volume I Main Report – Lao Environmental and Waste Management Project (P175996) – SOCIAL IMPACT ASSESSMENT AND SOCIAL MANAGEMENT PLAN (SIA-SMP)

EWMP | 02-11-2023

ໂຄງການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອຂອງລາວ ( P175996 ) – ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສັງຄົມ ແລະ ແຜນການຄຸ້ມຄອງສັງຄົມ (SIA-SMP)

EWMP | 02-11-2023

Volume II Annexes – Lao Environmental and Waste Management Project (P175996) – Environmental and Social Management Framework (ESMF)

ESMF | 02-11-2023