ແບບຟອມຂໍທຶນ

ພາຍໃນ
ສາກົນ

ແບບຟອມຂໍທຶນພາຍໃນ

ແບບຟອມມາດຕະຖານ ເພື່ອຂໍທຶນຊ່ວຍເຫຼືອ ໂຄງການຂະໜາດກາງ ທີ່ມີມູນຄ່າບໍ່ເກີນ 800.000.000 ກີບ

| 25-08-2023

ໂຄງການຂະໜາດນ້ອຍ ເພື່ອຂໍທຶນຊ່ວຍເຫຼືອ ທີ່ມີມູນຄ່າ 100.000.000 ຫາ 300.000.000 ກີບ

|

ແບບຟອມຂໍທຶນສາກົນ

No Entries Found