021 252 739

ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ

Environment Protection Fund

ແຈ້ງການປະມູນ

ແຈ້ງການ ວັນພັກ ບຸນປີໃໝ່ລາວ 2017 Download
ແຈ້ງການ ປະມູນ Download
ໜັງສືແຈ້ງເຊີນປະມູນ NREI Download
ເອກະສານປະມູນເປີດກວ້າງພາຍໃນ ສຳລັບປະມູນຈັດຊື້ສິນຄ້າ ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ ທີ່ຕິດພັນກັບການອະນຸລັກສິ່ງແວດລ້ອມ Download
ຫນັງ¬ສືເຊີນເຂົ້າຮ່ວມການສົມທຽບລາ¬ຄາ Download
ໜັງສືແຈ້ງປະມູນລົດກະບະ Download
ໜັງສືແຈ້ງປະມູນ Download
ໜັງສືເຊີນເຂົ້າຮ່ວມສົມທຽບລາຄາ Download
ປະກາດຮັບບົດສະເໜີໂຄງການ ປະຈໍາປີ 2023 Download
ແຈ້ງການປິດຮັບບົດສະເໜີໂຄງການ ຂອງ ຫກປສ ປະຈໍາປີ 2022 Download
ແຈ້ງການປິດຮັບບົດສະເໜີໂຄງການ ຂອງ ຫກປສ ປະຈໍາປີ 2022 Download
X