ແຈ້ງການປະມູນ

ປະກາດຮັບບົດສະເໜີໂຄງການປະຈຳປີ 2023

ແຈ້ງການປະມູນ (Notice of Bidding) | 25-07-2023

ໜັງສືແຈ້ງການປະມູນລົດກະບະ 2017

ແຈ້ງການປະມູນ (Notice of Bidding) | 24-07-2023

ແຈ້ງການປິດຮັບບົດສະເໜີໂຄງການ ຂອງ ຫກປສ ປະຈໍາປີ 2022

ແຈ້ງການປະມູນ (Notice of Bidding) | 24-07-2023

ໜັງສືແຈ້ງປະມູນ 2017

ແຈ້ງການປະມູນ (Notice of Bidding) | 24-07-2023