ແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

PICE-PAW 003_NUOLFFS PP As of Feb 20 2017

ແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ (Procurement Plan) | 24-07-2023

PICE-PAW 002_DOFI PP As of Jan 10 2017

ແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ (Procurement Plan) | 24-07-2023

PICE-LENS2 017_MPI.NIER PP As of Sept 20 2016

ແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ (Procurement Plan) | 24-07-2023

PICE-LENS2 016_NREI PP As of Jan 24 2017

ແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ (Procurement Plan) | 24-07-2023