ແຫຼ່ງທຶນ

ແຫຼ່ງທຶນ ກປສ

ກປສ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກົນໄກສ້າງລາຍຮັບ ຕາມມາດຕາ 5 ຂອງດໍາລັດ ກປສ ສະບັບເລກທີ 94/ ລບ,

ລົງວັນທີ 8 ມີນາ 2017 ຊຶ່ງໃນນັ້ນ ໄດ້ລະບຸແຫຼ່ງລາຍຮັບຕົ້ນຕໍ ຂອງ ກປສ ມີ 8 ແຫຼ່ງ ຄື:

 • 1

  ງົບປະມານຂອງລັດ

 • 2

  ການປະກອບສ່ວນ ຕາມພັນທະໃນການປົກປັກຮັກສາສິ່ງ ແວດລ້ອມ ຕາມສັນຍາສໍາປະທານ ຂອງໂຄງການລົງທຶນຕ່າງໆ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍໄຟຟ້າ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮ່ທາດ ແລະ ກົດໝາຍ ອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

 • 3

  ການຊ່ວຍເຫຼືອ ຈາກອົງການຈັດຕັ້ງ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງ ປະເທດ

 • 4

  ການປະກອບສ່ວນ ຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ

 • 5

  ດອກເບ້ຍ ແລະ ຜົນກຳໄລ ທີ່ເກີດຈາກການລົງທຶນ ຂອງ ກປສ ເອງ, ລວມທັງຈາກຕົ້ນທຶນ ຂອງ ກປສ ທີ່ນໍາໄປຝາກໃນທະນະຄານ

 • 6

  ຄ່າບູລະນະຟື້ນຟູ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມຈາກໂຄງການ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ

 • 7

  ຄ່າບໍລິການລະບົບນິເວດ

 • 8

  ຄ່າປັບໃໝ ແລະ ຄ່າທົດແທນຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ