021 252 739

ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ

Environment Protection Fund

ໜັງສືເຊີນປະມູນ

ໜັງສືແຈ້ງເຊີນປະມູນ NREI

ໜັງສືແຈ້ງເຊີນປະມູນ
ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ສະຖາບັນຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງເເວດລ້ອມ ໄດ້ຮັບອະນຸມັດງົບປະມານ ຈາກທະນາຄານໂລກ ຜ່ານກົນໄກ ການໃຫ້ທຶນ ຂອງກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ປະຈຳປີ 2017 ເພື່ອດຳເນີນການຈັດຊື້ ອຸປະກອນຕິດຕາມ ຄຸນນະພາບອາກາດ, ຄວາມສັ່ນສະເທືອນ ແລະ ສຽງ ດ້ວຍການດຳເນີນການປະມູນເປີດກວ້າງ.

ດາວໂຫລດເອກະສານກ່ຽວຂ້ອງ:

ITB_Air-and-Noise-monitoring-equipment_2.pdf

← Back to Notice

X