021 252 739

ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ

Environment Protection Fund

ໜັງສືເຊີນປະມູນ

ໜັງສືແຈ້ງປະມູນລົດກະບະ
  1. ຫ້ອງການ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ຮັບອະນຸມັດງົບປະມານຈາກທະນາຄານໂລກ ປະຈຳປີ 2017 ຜ່ານກົນໄກການໃຫ້ທຶນ ຂອງຫ້ອງການກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຢູ່ ສປປ ລາວ ໄລຍະ 2. ຫກປສ ມີຄວາມປະສົງນຳໃຊ້ງົບປະມານສ່ວນໜຶ່ງ  ເພື່ອດໍາເ­ນີນການປະມູນຈັດຊື້ລົດກະບະ 4×4 ຈໍານວນ 7 ຄັນ, ດ້ວຍການ­ດຳເນີນ­ການປະມູນເປີດກວ້າງ.
  2. ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ຂໍເຊີນບັນດາ­ບໍລິສັດທີ່ສົນ­ໃຈ ແລະມີຄຸນນະວຸດທິເຫມາະສົມ ເຂົ້າຍື່ນຊອງປະມູນ ສຳລັບ­ສະຫນອງລົດກະບະ 4×4, ຈໍານວນ 7 ຄັນ. ໄລຍະກາ­ນຈັດສົ່ງແມ່ນ 3 ເດືອນ, ພາຍຫລັງທີ່ບໍລິສັດໄດ້ຮັບໃບແຈ້ງຮັບຮອງຜູ້ຊະນະການປະມູນ.
  3. ການ­ປະມູນ­ ຈະດຳເນີນ­ຕາມຂັ້ນ­ຕອນ­ການ­ປະມູນ­ເປີດກວ້າງ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ຢູ່ໃນ­ດຳລັດວ່າດ້ວຍການປະມູນຈັດຊື້ສິນຄ້າ,  ກາ­ນກໍ່ສ້າງ, ສ້ອມແປງ ແລະ ການ­ບໍລິການ­ດ້ວຍທຶນ­ຂອງລັດ ສະບັບເລກທີ 03/­ນຍ, ລົງວັ­ນທີ 9 ມັງກອນ­ 2004 ແລະ ລະ ບຽບກາ­ນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດຳລັດ, ສະບັບເລກທີ 063/ກງ, ລົງວັນ­ທີ 12 ມີນ­າ 2004 ແລະ ສະບັບດັດແກ້ ເລກທີ 0861/ກງ, ລົງວັນທີ 05 ພຶດສະພາ

ດາວໂຫລດເອກະສານກ່ຽວຂ້ອງ:

.pdf

← Back to Notice

X