021 252 739

ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ

Environment Protection Fund

ໜັງສືເຊີນປະມູນ

ໜັງສືເຊີນເຂົ້າຮ່ວມສົມທຽບລາຄາ

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
—————————
ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້
ກົມປ່າໄມ້ ເລກທີ: /ກປມ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,ວັນທີ 12 ກໍລະກົດ 2019

ໜັງສືເຊີນເຂົ້າຮ່ວມສົມທຽບລາຄາ

ເຖີງ: ບໍລິສັດ ຫລື ຫ້າງຮ້ານທີ່ມີຄຸນວຸດທິ
1. ໂຄງການເສີມສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ນ້ຳແອດ-ພູເລີຍ (NE-PL NPA), ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ຮັບອະນຸມັດເງິນຊ່ວຍເຫລືອລ້າຈາກທະນາຄານໂລກ ໂດຍຜ່ານກົນໄກການສະໜອງທຶນຂອງກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສີ່ງແວດລ້ອມ ເພື່ອດຳເນີນການປະມູນຈັດຊື້ປະ ເພດເຄື່ອງໃຊ້ຕ່າງໆດັ່ງລຸ່ມນີ້:
 ປະເພດ ເຄື່ອງໄອທີ (IT)
 ປະເພດ ເຄື່ອງສໍາຫລວດ ແລະ ເຄື່ອງນຸ່ງໃສ່ລາດຕະເວນ
ດ້ວຍການສະເໜີໃຫ້ຍືນການສົມທຽບລາຄາ, ລາຍລະອຽດຂອງການສະເໜີລາຄາເຄື່ອງປະເພດຕ່າງໆແມ່ນ
ກໍານົດໄວ້ໃນເອກະສານປະມູນຄົບຊຸດ.
2. ໂຄງການເສີມສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ນ້ຳແອດ-ພູເລີຍ (NE-PL NPA), ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຂໍເຊີນບໍລິສັດຂອງທ່ານເຂົ້າຍື່ນຊອງສົມທຽບລາຄາສຳລັບ ເຄື່ອງໃຊ້ ປະເພດເຄື່ອງໄອທີ (IT) ແລະ ປະເພດເຄື່ອງສໍາຫລວດ ແລະ ເຄື່ອງນຸ່ງໃສ່ລາດຕະເວນ ໄລຍະເວລາ ໃນການສົ່ງມອບ 60 ວັນ. ທ່ານສາມາດພົວພັນເອົາຊອງປະມູນນໍາໂຄງການ ໂດຍບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າ ຕາມທີ່ຢູ່ລະບຸໄວ້ຂ້າງລຸ່ມນີ້, ເວລາໃນການພົວພັນເອົາຊອງປະມູນຕາມໂມງເຮັດວຽກຂອງລັດ
3. ການສົມທຽບລາຄານີ້ ຈະດຳເນີນຕາມຂັ້ນຕອນທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ຢູ່ໃນດຳລັດ ວ່າດ້ວຍ ການປະມູນຈັດຊື້ສິນຄ້າ, ການກໍ່ສ້າງ ສ້ອມແປງ ແລະ ການບໍລິການ ດ້ວຍທືນຂອງລັດ, ສະບັບເລກທີ 03/ນຍ ລົງວັນທີ 09 ມັງກອນ 2004 ແລະ ລະບຽບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດຳລັດ, ສະບັບເລກທີ 063/ກງ, ລົງວັນທີ 12 ມີນາ 2004 ແລະ ສະບັບດັດແກ້ ເລກທີ 0861/ກງ ລົງວັນທີ 05 ພຶດສະພາ 2009.
4. ຊອງສະເໜີລາຄາ ຈະຕ້ອງສົ່ງກ່ອນ ວັນທີ: 31 ກໍລະກົດ 2019 ເວລາ 09:00 ໂມງ, ສະຖານທີສົ່ງ : ໂຄງການເສີມສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ນ້ຳແອດ-ພູເລີຍ ( NE-PL NPA ), ກົມປ່າໄມ້, ກະຊວງກະຊິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ພະແນກຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ, ບ້ານຫັດສະດີ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ເບີໂທ 021 215000.
ດັ່ງນັ້ນ, ຈິ່ງໄດ້ເຊີນທ່ານ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມໃນການສະເໜີລາຄາໃນຄັ້ງນີ້.

ດາວໂຫລດເອກະສານກ່ຽວຂ້ອງ:

Invitation-for-IT-and-Equipment.pdf

← Back to Notice

X