ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ

Environment Protection Fund

info@laoepf.org.la
021 252 739

ໜັງສືແຈ້ງເຊີນປະມູນ NREI

ໜັງສືແຈ້ງເຊີນປະມູນ NREI

ໜັງສືແຈ້ງເຊີນປະມູນ
ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ສະຖາບັນຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງເເວດລ້ອມ ໄດ້ຮັບອະນຸມັດງົບປະມານ ຈາກທະນາຄານໂລກ ຜ່ານກົນໄກ ການໃຫ້ທຶນ ຂອງກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ປະຈຳປີ 2017 ເພື່ອດຳເນີນການຈັດຊື້ ອຸປະກອນຕິດຕາມ ຄຸນນະພາບອາກາດ, ຄວາມສັ່ນສະເທືອນ ແລະ ສຽງ ດ້ວຍການດຳເນີນການປະມູນເປີດກວ້າງ.

ດາວໂຫລດເອກະສານກ່ຽວຂ້ອງ:

ITB_Air-and-Noise-monitoring-equipment_2.pdf

← Back to Notice

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X