ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ

Environment Protection Fund


021 252 739

ໜັງສືແຈ້ງເຊີນປະມູນ ນ້ຳແອດ-ພູເລີຍ

ປະມູນສົມທຽບລາຄາການຈັດພິມປຶ້ມຍຸດທະສາດການເຕີບໂຕສີຂຽວ

ປະມູນສົມທຽບລາຄາສຳລັບການຈັດພິມປຶ້ມ

ໜັງສືແຈ້ງປະມູນ

ປະມູນເປີດກວ້າງພາຍໃນການຈັດຊື້ເຄື່ອງວັດແທກມົນລະພິດທາງອາກາດ

ໜັງສືເຊີນເຂົ້າຮ່ວມສົມທຽບລາຄາ

ສາທາລະນ­ະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນ­ລາວ

ສັ­ຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນ­ະຖາວອນ­

—————————

ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້

ກົມປ່າໄມ້                                                                                                                                                                                              ເລກທີ:         /ກປມ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,ວັນທີ 12 ກໍລະກົດ 2019

ໜັງສືເຊີນເຂົ້າຮ່ວມສົມທຽບລາຄາ

ເຖີງ: ບໍລິສັດ ຫລື ຫ້າງຮ້ານທີ່ມີຄຸນວຸດທິ

 1. ໂຄງການເສີມສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ນ້ຳແອດ-ພູເລີຍ (NE-PL NPA), ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ຮັບອະນຸມັດເງິນຊ່ວຍເຫລືອລ້າຈາກທະນາຄານໂລກ ໂດຍຜ່ານກົນໄກການສະໜອງທຶນຂອງກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສີ່ງແວດລ້ອມ ເພື່ອດຳເນີນການປະມູນຈັດຊື້ປະ ເພດເຄື່ອງໃຊ້ຕ່າງໆດັ່ງລຸ່ມນີ້:
 • ປະເພດ ເຄື່ອງໄອທີ (IT)
 • ປະເພດ ເຄື່ອງສໍາຫລວດ ແລະ ເຄື່ອງນຸ່ງໃສ່ລາດຕະເວນ

ດ້ວຍການສະເໜີໃຫ້ຍືນການສົມທຽບລາຄາ, ລາຍລະອຽດຂອງການສະເໜີລາຄາເຄື່ອງປະເພດຕ່າງໆແມ່ນ

ກໍານົດໄວ້ໃນເອກະສານປະມູນຄົບຊຸດ.

 1. ໂຄງ​ການເສີມສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ນ້ຳແອດພູເລີຍ (NE-PL NPA), ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຂໍ​ເຊີນ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ຂອງ​ທ່ານ​ເຂົ້າ​ຍື່ນ​ຊອງ​ສົມ​ທຽບ​ລາ​ຄາສຳ​ລັບ ເຄື່ອງ​ໃຊ້ ປະເພດເຄື່ອງໄອ​ທີ (IT) ແລະ ປະເພດເຄື່ອງສໍາຫລວດ ແລະ ເຄື່ອງນຸ່ງໃສ່ລາດຕະເວນ ໄລ​ຍະ​ເວ​ລາ ໃນ​ການ​ສົ່ງ​ມອບ 60 ວັນ. ທ່ານສາມາດພົວພັນເອົາຊອງປະມູນນໍາໂຄງການ ໂດຍບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າ ຕາມທີ່ຢູ່ລະບຸໄວ້ຂ້າງລຸ່ມນີ້, ເວລາໃນການພົວພັນເອົາຊອງປະມູນຕາມໂມງເຮັດວຽກຂອງລັດ
 2. ການ​ສົມທຽບລາຄານີ້ ຈະ​ດຳ​ເນີນ​ຕາມ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ທີ່​ໄດ້​ກຳ​ນົດ​ໄວ້​ຢູ່​ໃນ​ດຳ​ລັດ​ ວ່າ​ດ້ວຍ​ ການ​ປະ​ມູນ​ຈັດ​ຊື້​ສິນ​ຄ້າ, ການ​ກໍ່​ສ້າງ ສ້ອມ​ແປງ ແລະ ການ​ບໍ​ລິ​ການ ດ້ວຍ​ທືນ​ຂອງ​ລັດ, ສະ​ບັບ​ເລກ​ທີ 03/ນຍ ລົງ​ວັນ​ທີ 09 ມັງ​ກອນ 2004 ແລະ ລະ​ບຽບ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ດຳ​ລັດ, ສະ​ບັບ​ເລກ​ທີ 063/ກງ, ລົງ​ວັນ​ທີ 12 ມີ​ນາ 2004 ແລະ ສະ​ບັບ​ດັດ​ແກ້ ເລກ​ທີ 0861/ກງ ລົງ​ວັນ​ທີ 05 ພຶດ​ສະ​ພາ 2009.
 3. ຊອງ​ສະ​ເໜີ​ລາ​ຄາ ຈະ​ຕ້ອງ​ສົ່ງ​ກ່ອນ ວັນ​ທີ: 31 ​ກໍລະກົດ 2019 ເວ​ລາ 09:00 ໂມງ, ສະ​ຖານ​ທີ​ສົ່ງ: ໂຄງ​ການເສີມສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ນ້ຳແອດພູເລີຍ ( NE-PL NPA ), ກົມປ່າໄມ້, ກະຊວງກະຊິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ພະແນກຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ, ບ້ານຫັດສະດີ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ເບີໂທ 021 215000.

ດັ່ງນັ້ນ, ຈິ່ງໄດ້ເຊີນທ່ານ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມໃນການສະເໜີລາຄາໃນຄັ້ງນີ້.

ໜັງສືແຈ້ງເຊີນເຂົ້້າຮ່ວມປະມູນ ການຈັດຊື້ລົດກະບະ 4 ປະຕູ 4×4

ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ

ໂຄງການສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ໄລຍະສອງ (ຄສລ 2)

ຊື່ຂອງສັນຍາ: ການຈັດຊື້ລົດກະບະ 4 ປະຕູ 4x4

ເລກທີອ້າງອີງ. (ຕາມແຜນການຈັດຊື້): NCB-PAFO-KHM-HP-XK-LPB/G01&WMPA-NNT2/G01

­

 1. ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ຮັບທຶນ​ຈາກ​ທະນາຄານ​ໂລກ ເພື່ອ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ສຳລັບ ໂຄງການສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ໄລຍະສອງ (ຄສລ 2), ​ແລະ ມີ​ຈຸດປະສົງ​ນຳ​ໃຊ້​ສ່ວນ​ໜຶ່ງ​ຂອງ​ທຶນ​ເຂົ້າ​ໃນ​ລາຍ​ຈ່າຍ​ຂອງ​ສັນຍາ ການຈັດຊື້ລົດກະບະ 4 ປະຕູ 4×4 ໃຫ້ 5 ໂຄງການຍ່ອຍ.
 2. ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ໂຄງການສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ໄລຍະສອງ (ຄສລ 2) ຂໍ​ເຊີນ​ບັນດາ​ບໍລິສັດ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈ ​ແລະ ມີ​ຄວາມ​ເໝາະ​ສົມ​ເຂົ້າຍື່ນ​ຊ່ອງ​ປະມູນ​ສຳລັບ ການສະໜອງລົດກະບະ 4 ປະຕູ 4×4 ຕາມລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້:
  ລາຍການ ຈຳນວນ ໄລຍະເວລາໃນການສົ່ງມອບ ບ່ອນສົ່ງປາຍທາງ
  ລົດກະບະ 4 ປະຕູ 4×4 6 ຄັນ 90 ວັນ ຫ້ອງການກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ຄຸ້ມສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ຖະໜົນ:​ ສີດໍາດວນ ຊັ້ນ/ນ້ຳ ​ເບີ​ຫ້ອງ: ຊັ້ນ 2, ຕືກ 100, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ເມືອງ: ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນ ຫລວງວຽງຈັນ
 3. ການ​ປະມູນ​ຈະ​ດຳ​ເນີນ​ຕາມ​ຂັ້ນຕອນ​ການ​ປະມູນ​​ພາຍ​ໃນ​ຕາມ​ທີ່​ໄດ້​ລະບຸ​ໄວ້​ໃນຄູ່​ມືແນະນຳ​​: ຂອງ​ທະນາຄານ​ໂລກ ວ່າ​ດ້ວຍ: ການຈັດ​ຊື້ສິນຄ້າ, ການ​ກໍ່ສ້າງ-ສ້ອມ​ແປງ ​ແລະ ການ​ບໍລິການ ທີ່​ບໍ່​ແມ່ນ​ດ້ານ​ທີ່​ປຶກສາ, ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ກູ້​ຢືມ​ຂອງ IBRD, ທຶນ IDA & ທຶນ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອ​ລ້າ​ຂອງ​ຜູ່ກູ້​ຢືມ​ເງິນ​ຈາກ​ທະນາຄານໂລກ ແລະ ການບໍລິການດ້ວຍທຶນຂອງລັດ ສະບັບເລກທີ 03/ນຍ, ລົງວັນທີ 9 ມັງກອນ 2004 ແລະ ລະບຽບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດຳລັດ, ສະບັບເລກທີ 063/ກງ, ລົງວັນທີ 12 ມີນາ 2004 ແລະ ສະບັບດັດແກ້ ເລກທີ 0861/ກງ, ລົງວັນທີ 05 ພຶດສະພາ 2009.
 4. ບໍລິສັດ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ເໝາະ​ສົມ​ອາດ​ໄດ້​ຮັບ​ຂໍ້​ມູນ​ຈາກ ຫ້ອງການກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ພະແນກ ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ​ແລະ ກວດກາ​ເອກະສານ​ປະມູນ​ໃນ​ເວລາ​ໂມງ​ການ ແຕ່ 08 : 00 ຫາ 16 : 00 ໂມງ ຕາມທີ່​ຢູ່ຂ້າງ​ລຸ່ມ​ນີ້.
 5. ບໍລິສັດ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ເໝາະ​ສົມ ແມ່ນໃຫ້ມາເອົາ​ເອກະສານ​ປະມູນ​ຄົບ​ຊຸດ​ເປັນພາສາລາວ ຕາມ​ທີ່​ຢູ່​ຂ້າງ​ລຸ່ມ​ນີ້ ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ.
 6. ຊອງ​ປະມູນ​ຈະ​ຕ້ອງ​ສົ່ງ​ຫາ​ບ່ອນ​ຢູ່​ຂ້າງ​ລຸ່ມ​ນີ້ ໃນ​ວັນເວລາ ຫລື ກ່ອນ ເວລາ 10 : 00 ໂມງ, ວັນທີ 23 ພຶດສະພາ 2018. ການ​ສົ່ງ​ດ້ວຍ​ລະບົບ​ເອ​ເລັກ​ໂຕຼນິກຈະ​ບໍ່ອະນຸຍາດ. ການ​ປະມູນ​ທີ່​ສົ່ງ​ຊ້າ ຈະຖືກ​ປະຕິ​ເສດ. ການເປີດ​ຊອງປະມູນ​ຈະ​ເປີດ​ຕໍ່​ໜ້າ​ສາທາລະນະ​ໂດຍ​ຊ່ອງ​ໜ້າ​ຜູ່ຕາງ​ໜ້າ​ຂອງ​ຜູ່​ເຂົ້າແຂ່ງຂັນປະມູນ​ທີ່​ຖືກ​ແຕ່ງຕັ້ງ ​ແລະ ບຸກຄົນ​ອື່ນ​ທີ່​ສົນ​ໃຈ​ຢາກ​ເຂົ້າຮ່ວມ​ຢູ່​ສະຖານ​ທີ່ໆ​ກຳນົດ​ໄວ້​ຂ້າງ​ລຸ່ມ​ນີ້.
 7. ທຸກໆ​ເອກະສານ​ຈະ​ຕ້ອງ​ປະກອບ​ແຈ້ງ​ການ​​ຄໍ້າປະກັນ​ການ​ປະມູນມາພ້ອມ.

ເຖິງ: ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສີ່ງແວດລ້ອມ, ຖະໜົນສີດໍາດວນ, ຊັ້ນ 2, ຕືກ 100, ຄຸ້ມຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ

​ເມືອງ : ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໂທລະ​ສັບ : + 856 -21 252 739, ເບີ​ແຟັກ : + 856-21 252 741, ເວ໌ບໄຊ: www.laoepf.org.la

ໜັງສືແຈ້ງເຊີນເຂົ້້າຮ່ວມປະມູນ

1. ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ຮັບທຶນຈາກທະນາຄານໂລກ ເພື່ອໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບ ໂຄງການສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ໄລຍະສອງ (ຄສລ 2), ແລະ ມີຈຸດປະສົງນຳໃຊ້ສ່ວນໜຶ່ງຂອງທຶນເຂົ້າໃນລາຍຈ່າຍຂອງສັນຍາ ການຈັດຊື້ລົດກະບະ 4 ປະຕູ 4×4, ການຈັດຊື້ ລົດຈັກ ແລະ ເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ້ ພ້ອມດ້ວຍອຸປະກອນຈຳນວນໜຶ່ງ ໃຫ້ ໂຄງການຍ່ອຍ.
2. ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ໂຄງການສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ໄລຍະສອງ (ຄສລ 2) ຂໍເຊີນບັນດາບໍລິສັດທີ່ມີຄວາມສົນໃຈ ແລະ ມີຄວາມເໝາະສົມເຂົ້າຍື່ນຊ່ອງປະມູນສຳລັບ ການສະໜອງລົດກະບະ 4 ປະຕູ 4×4, ລົດຈັກ ແລະ ເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ້ ພ້ອມດ້ວຍອຸປະກອນຈຳນວນໜຶ່ງ ຕາມລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້:
ລາຍການ ໄລຍະເວລາໃນການສົ່ງມອບ ບ່ອນສົ່ງປາຍທາງ
ລົດກະບະ 4 ປະຕູ 4×4 90 ວັນ ຫ້ອງການກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
ລົດຈັກ 60 ວັນ ແຂວງຄຳມ່ວນ, ຫົວພັນ, ຊຽງຂວາງ ແລະ ຫຼວງພະບາງ
ເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ້ 60 ວັນ ແຂວງຄຳມ່ວນ, ຫົວພັນ, ຊຽງຂວາງ ແລະ ຫຼວງພະບາງ

3. ການປະມູນຈະດຳເນີນຕາມຂັ້ນຕອນການປະມູນພາຍໃນ ແລະ ສົມທຽບລາຄາຕາມທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນຄູ່ມືແນະນຳ: ຂອງທະນາຄານໂລກ ວ່າດ້ວຍ: ການຈັດຊື້ສິນຄ້າ, ການກໍ່ສ້າງ-ສ້ອມແປງ ແລະ ການບໍລິການ ທີ່ບໍ່ແມ່ນດ້ານທີ່ປຶກສາ, ພາຍໃຕ້ການກູ້ຢືມຂອງ IBRD, ທຶນ IDA & ທຶນຊ່ວຍເຫລືອລ້າຂອງຜູ່ກູ້ຢືມເງິນຈາກທະນາຄານ ແລະ ການບໍລິການດ້ວຍທຶນຂອງລັດ ສະບັບເລກທີ 03/ນຍ, ລົງວັນທີ 9 ມັງກອນ 2004 ແລະ ລະບຽບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດຳລັດ, ສະບັບເລກທີ 063/ກງ, ລົງວັນທີ 12 ມີນາ 2004 ແລະ ສະບັບດັດແກ້ ເລກທີ 0861/ກງ, ລົງວັນທີ 05 ພຶດສະພາ 2009.
4. ບໍລິສັດທີ່ມີຄວາມເໝາະສົມອາດໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຈາກ ຫ້ອງການກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ພະແນກ ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ກວດກາເອກະສານປະມູນໃນເວລາໂມງການ ແຕ່ 08 : 00 ຫາ 16 : 00 ໂມງ ຕາມທີ່ຢູ່ຂ້າງລຸ່ມນີ້.
5. ບໍລິສັດທີ່ມີຄວາມເໝາະສົມ ແມ່ນໃຫ້ມາເອົາເອກະສານປະມູນຄົບຊຸດເປັນພາສາລາວ (ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ). ເລີ້ມແຕ່ວັນທີ 12 ມີນາ 2018 ເປັນຕົ້ນໄປ.
6. ຊອງປະມູນຈະຕ້ອງສົ່ງຫາບ່ອນຢູ່ຂ້າງລຸ່ມນີ້ ຕາມວັນທີ ແລະ ເວລາ ທີ່ລະບຸໃນເອກະສານປະມູນແຕ່ລະຊຸດ ການສົ່ງດ້ວຍລະບົບເອເລັກໂຕຼນິກຈະບໍ່ອະນຸຍາດ. ການປະມູນທີ່ສົ່ງຊ້າ ຈະຖືກປະຕິເສດ. ການເປີດຊອງປະມູນຈະເປີດຕໍ່ໜ້າສາທາລະນະໂດຍຊ່ອງໜ້າຜູ່ຕາງໜ້າຂອງຜູ່ເຂົ້າແຂ່ງຂັນປະມູນທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງ ແລະ ບຸກຄົນອື່ນທີ່ສົນໃຈຢາກເຂົ້າຮ່ວມຢູ່ສະຖານທີ່ໆກຳນົດໄວ້ຂ້າງລຸ່ມນີ້.

ເຖິງ: ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສີ່ງແວດລ້ອມ
ບ່ອນຢູ່: ຖະໜົນສີດໍາດວນ, ຊັ້ນ 2, ຕືກ 100, ຄຸ້ມຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
ເມືອງ : ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂທລະສັບ : + 856 -21 252 739
ເບີແຟັກ : + 856-21 252 741
ເວບ໌ໄໍຊ: www.laoepf.org.la

ໜັງສືແຈ້ງປະມູນ

ໜັງສືແຈ້ງປະມູນລົດກະບະ

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X