ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ

Environment Protection Fund


021 252 739

Lao delegates attended the Fourth Session of the UN Environment Assembly (UNEA-4) in Nairobi

Lao delegates attended the Fourth Session of the UN Environment Assembly (UNEA-4) in Nairobi, Kenya from 11-15 March, 2019.

         On March 11-15, 2019 Lao delegation led by Madam Bounkham Vorachit, Vice Minister of Natural Resources and Environment of Lao PDR attended the fourth session of the UN Environment Assembly (UNEA-4) which was held in Nairobi, Kenya under  the  theme  “Innovative  solutions  to  environmental challenges  and  sustainable  consumption  and  production (SCP)” consisted of President, Prime Minister and Environment Ministers participated and its related in these events, from 170 Member States and 204 intergovernmental organizations totally more than 4,000 participants. The United Nations Environment Assembly was created in June 2012 and it is the world’s highest-level decision-making body on the environment by addresses the critical environmental challenges facing the world today. The first and second sessions of the UN Environment Assembly was a success with the adoption in 2014 of a Ministerial Outcome Document (MOD) that called for the achievement of
“an ambitious, universal implementable and realizable Post-2015 Development Agenda” that integrated all the dimensions of sustainable development for “the protection of the environment and the promotion of inclusive social and economic development in harmony with nature”. Followed by third Environment Assembly under the overarching theme “Towards a pollution-free planet” in 2017 and the Fourth Environment Assembly focusing on the theme “Innovative solutions for environmental challenges and sustainable consumption and production”.
     At the opening ceremony of the UNEA-4, Minister of Environment Estonia elected as a President has stressed the importance of taking stock of the world’s collective efforts to address sustainable development and invited all participants to focus on scaling up efforts to find innovative solutions to environmental challenges. The president also highlighted a proposal in the draft Ministerial Declaration on the development which aims at communicating the environmental cost of unsustainable consumption and production models and the Global Environment Outlook (GEO-6)

At conference, delegates shared their national actions and experiences of implementing solutions to SCP, discussed progress within the region on attaining the Sustainable Development Goals (SDGs), and provided their perspectives on draft UNEA resolutions which addressed issues such as marine plastic waste, ecosystem protection, sustainable infrastructure, dust storms, and waste management. During the ministerial segment, they took part in two high-level panels addressing policy support and financing, respectively.

Lao PDR reaffirmed  strongly commitment in implementing the result of this assembly, which addressed in the statement of Madam Vice Minister  to the Ministerial Declaration including six commitments, the GEO 6 and SPM key messages in addressing and overcoming present and future challenge  and adopted 11 resolution and 3 decision and informed the participants about the policies, vision and the development plan of Lao PDR and making further collaborating with the world’s community, by set up the coordinating mechanism on natural resources management and environmental protection at the macro level as well as laid down legal framework, policies and long term strategies by mainstreaming into its immediate and long-term national socio-economic development plan into the green sustainable development at the national and provincial levels. In her statement, she also informed the participants that, Lao PDR is the first country to host a joint mission national workshop of the Green Climate Fund (GCF) and the Global Environment Facility (GEF) to ensure complementarity and coherence in its programming plans for supporting the ambitious climate action, green sustainable development by targeting to reduce the environmental issue in Lao PDR.

The Assembly will be conducted until March 15 to consider the Ministerial Declaration at the UN Environment Assembly and “One Planet Summit” theme on Environmental challenges related to poverty and natural resources management, including sustainable food systems, food security and halting biodiversity loss; and Innovative sustainable business development at a time of rapid technological change.

 

Meeting on National Dialogue

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືລະດັບຊາດ ກ່ຽວກັບຈຸດສຸມ ສຳລັບກອງທຶນສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ (GEF)  ແລະ ກອງທຶນສີຂຽວດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (GCF)

ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ໃນນາມຈຸດປະສານງານ ຕໍ່ກອງທຶນສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ (Global Environment Facility) ແລະ ກອງທຶນສີຂຽວ ດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (Green Climate Fund) ໄດ້ຮ່ວມກັບ ກອງເລຂາ ກອງທຶນສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ ແລະ ກອງທຶນສີຂຽວ ດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຈັດ ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ລະດັບຊາດ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານຈຸດສຸມ ກອງທຶນສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ ແລະ ກອງທຶນສີຂຽວ ດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໃນລະຫວາ່າງ ວັນທີ 12-14 ກຸມພາ 2019 ທີ່ໂຮງແຮມ Crown Plaza, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍການໃຫ້ກຽດເປັນປະທານ ທ່ານ ນາງບຸນຄໍາ ວໍລະຈິດ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກຊສ,  ຜູ້ປະສານງານແຫ່ງຊາດ ລະດັບຜູ້ຕັດສິນຕໍ່ ກອງທຶນສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ ແລະ ຜູ້ຊີ້ນໍາ ກອງທຶນສີຂຽວ ດ້ານການປ່ຽນແງດິນຟ້າອາກາດ. ຜູ້ແທນ ກອງປະຊຸມ ມາຈາກ ກອງເລຂາ ທັງ 2 ກອງທຶນ, ຈາກຄະນະກໍາມະການພິຈາລະນາໂຄງການຂະໜາດນ້ອຍພາຍໃຕ້ ກອງທຶນ ສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ, ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ລວມທັງໝົດ 130 ທ່ານ.

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ໄດ້ສຸມໃສ່ ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈ ຢ່າງເລີກເຊີ່ງ ຕໍ່ 2 ກອງທຶນດັ່ງກ່າວ ແລະ ເປັນເທີ ປຶກສາຫາລື ກໍານົດບູລິມະສິດ ແຫ່ງຊາດ ເພື່ອເປັນທິດທາງໃນການ ຍາດແຍ່ງ ກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ ຈາກ ສອງກອງທຶນ ເພື່ອຮັບປະກັນ ການເຄື່ອນໄຫວ ວຽກງານ ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ວຽກງານປັບຕົວເຂົ້າກັບ ສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ  ຢູ່ ສປປ ລາວ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງຂື້ນກ່ວາເກົ່າ. ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ໄດ້ດໍາເນີນ ພາຍໃນ 3 ວັນ ແລະ ສີ້ນສຸດ ລົງໃນວັນທີ 14 ກຸມພາ 2019.

ກອງປະຊຸມກະກຽມ “ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືລະດັບຊາດ ກ່ຽວກັບຈຸດສຸມ ສຳລັບກອງທຶນສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ (GEF) ແລະ ກອງທຶນການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດສາກົນ (GCF)

ໃນຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 14 ມັງກອນ 2019 ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (EPF)ໃນນາມເປັນຜູ້ປະສານງານລະດັບຜູ້ປະຕິບັດ ຂອງ GEF ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ຮ່ວມກັບກົມຄຸ້ມຄອງການ ປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (DCD)ໃນນາມເປັນຈຸດປະສານງານ ຂອງ GCF ປະຈໍາ ສປປ ລາວ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມກະກຽມ “ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືລະດັບຊາດ ກ່ຽວກັບຈຸດສຸມ ສຳລັບກອງທຶນສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ (GEF) ແລະ ກອງທຶນການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດສາກົນ (GCF)” ທີ່ຈະຈັດຂື້ນໃນກາງເດືອນ ກຸມພາ 2019, ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນຈັດຂື້ນທີ່ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ (ຫຼັກ 6), ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຮ່ວມໂດຍ ທ່ານ ນາງ ບຸນພາມາ ໂພທິສານ, ຮອງຫົວໜ້າ ຫ້ອງການ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ທ່ານ ສັງຂານ ທ່ຽງທໍາມະວົງ, ຫົວໜ້າກົມ ຄຸ້ມຄອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ທ່ານ Malasubramaniam Murali ຮັກສາການ ຜູ້ຕາງໜ້າ ອົງການ UNDP ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຮັບຜິດຊອບພິຈາລະນາໂຄງກາານ ບູລິມະສິດພາຍໃຕ້ ກອງທຶນ GEF, ຄະນະກໍາມະການພິຈາລະນາໂຄງການຂະໜາດນ້ອຍພາຍໃຕ້ ກອງທຶນ GEF, ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ   ລວມທັງໝົດ 50 ທ່ານ. ຈຸດປະສົງຫລັກຂອງກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນ້ີແມ່ນ:

 1. ເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ຕໍ່ກອງທຶນສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ (Global Environment Facility, GEF) ແລະ ກອງທຶນການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດສາກົນ (Green Climate Fund, GCF);
 2. ເພື່ອປຶກສາຫາລື ແລະ ປະກອບຄໍາເຫັນ ຕໍ່ ຮ່າງວາລະ ກອງປະຊຸມລະດັບຊາດ ຂອງ ກອງທຶນ GEF ແລະ ກອງທຶນ GCF ທີ່ຈະຈັດຂື້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 12-14 ກຸມພາ 2019 ນີ້;
 3. ເພື່ອຮັບປະກັນການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ລວມທັງຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ;
 4. ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ ໃນການປະສານງານ ລະຫວ່າງ 2 ກອງທຶນ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ວຽກງານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຢູ່ ສປປລາວ ໃຫ້ໄປຕາມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນງານບູລິມະສິດ.

ຜົນໄດ້ຮັບຂອງກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ຈະນໍາເອົາໄປຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍເພື່ອກຽມຄວາມພ້ອມໃນການຈັດກອງປະຊຸມກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືລະດັບຊາດ ກ່ຽວກັບຈຸດສຸມ ສຳລັບກອງທຶນສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ (GEF) ແລະ ກອງທຶນການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດສາກົນ (GCF) ໃນເດືອນ ກຸມພາ 2019 ນີ້ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍຂີດຄວາມສາມາດເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນສາກົນ ຂອງ ສປປ ລາວ.

ພິທີເຊັນສັນຍາໂຄງການ ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກ ຄສລ2

ພິທີເຊັນສັນຍາ ສະໜອງທຶນ ລະຫວ່າງ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (ກປສ) ໂດຍຜ່ານໂຄງການ ຄສລ2 ແລະ ຜູ້ຮັບທຶນຈາກ ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື, ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ກົມແຜນການ ແລະ ການເງິນ, ກົມປ່າໄມ້ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ລວມທງໝົດ  5 ໂຄງການ  ໄດ້ຈັດຂື້ນຢ່າງເປັນທາງການ ໃນຕອນບ່າຍ ວັນທີ 21 ທັນວາ 2018 ເຊິ່ງຈັດຂື້ນທີ່ໂຮງແຮມວຽງຈັນພາຊ່າ ໂດຍການໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກຂີພິຍານທ່ານ ປອ ໄຊນະຄອນ ອິນທະວົງ,  ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ຫົວໜ້າຄະນະວິຊາການສໍາລັບໂຄງກາານ ຄສລ2 ພ້ອມດ້ວຍຄະນະວິຊາການສຳລັບໂຄງການສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໄລຍະ 2, ບັນດາຫົວໜ້າກົມ ແລະ ຮອງກົມຈາກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຄະນະທີມງານຈາກທະນາຄານໂລກ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກຂີພິຍານ ລວມທັງ​ໝົດ​ປະມານ 44 ທ່ານ.

ໃນພິທີເຊັນສັນຍາດັ່ງກ່າວແມ່ນໃຫ້​ກຽດ​ລົງ​ນາມ​​ເຊັນສັນຍາໂດຍ ທ່ານ ຄຳປະດິດ ຄໍາມູນເຮືອງ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ກອງ​ທຶນປົກປັກຮັກສາ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ (ຕາງໜ້າຜູ້​ໃຫ້​ທຶນ) ​ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກ 5 ໂຄງການ ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນ ຄື:

 1. ໂຄງການ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃນການວາງແຜນ ແລະ ປະສານງານ ໃນຂະແໜງ ຊສ ພາກເພີ້ມງົບປະມານຂອງ ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື ກຊສ
 2. ໂຄງການ ສ້າງ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ຂະ​ແໜງ ​ຊສ ​ໃນ​ການຕິດຕາມ​ວິ​ໄຈ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ​ອາ​ກາດ ແລະ ສຽງ ແລະ ການ​ນໍາ​ໃຊ້ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​​ທີ່​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ ແລະ ກາ​ນ​ຖ່າຍ​ທອດ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ທີ່​ເໝາະ​ສົມໃນ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ສິ່ງ​ເສດ​ເຫລືອ ​ສຳ​ລັບ ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ຂະ​ໜາດ​ກາງ ແລະ ຂະ​ໜາດ​ນ້ອຍ ພາກເພີ້ມງົບປະມານຂອງ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ກຊສ
 3. ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ດ້ານການວາງແຜນ, ການປະສານງານ, ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ຂອງໂຄງການລົງທຶນໃນຂະແໜງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໂດຍສຸມໃສ່ໂຄງການທີ່ນອນໃນ ໂຄງການຫລັກ ຄສລ2 ຂອງ ກົມແຜນການ ແລະ ການເງິນ, ກະຊວງ   ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້
 4. ໂຄງການ ສ້າງຄວາມສາມາດດ້ານການຈັດຕັ້ງ ເພື່ອການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ແລະ ອະນຸລັກສັດປ່າ PICE-LENS2-001 ຂອງ ກົມປ່າໄມ້, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້
 5. ໂຄງການເສີມສ້າງຄວາມສາມາດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ນໍ້າແອດ – ພູເລີຍ CBI-LENS2-020 ຂອງ ກົມປ່າໄມ້, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້

ມູນຄ່າລວມທັງໝົດ ທັງ 5 ໂຄງການ ແມ່ນ 3,805,320 ໂດລາສະຫະລັດ ເຊິ່ງໂຄງການດັ່ງກ່າວທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແມ່ນຈະໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມແຜນທີ່ໄດ້ວາງໄວ້ ເພື່ອແນ່ໃສ່ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ປະຕິບັດຕາມພັນທະ ແລະ ພາລະບົດບາດຂອງຕົນ ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍທິດທາງນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານດ້ານຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັ້ງທີ 8 ໄປຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ.

ກອງປະຊຸມຄະນະວິຊາການເພື່ອລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ ຄສລ2 ແລະ ຜ່ານບົດສະເໜີໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກ ກປສ

ໃນວັນທີ 21 ທັນວາ 2018 ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (ກປສ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຄະນະວິຊາການ ທີ່ໂຮງແຮມວຽງຈັນພາຊ່າ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໂດຍອີງຕາມແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດປະຈໍາປີ ເຊິ່ງວ່າຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມແມ່ນເພື່ອລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ ໂຄງການ ຄສລ2 ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2018, ປຶກສາຫາລືຂໍ້ຄົງຄ້າງຕ່າງໆ ແລະ ແຜນການຕໍ່ໜ້າ ພ້ອມກັນນັ້ນແມ່ນຜ່ານບົດສະເໜີໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ເຊິ່ງໃຫ້ກຽດເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານ ປອ ໄຊນະຄອນ ອິນທະວົງ,  ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ຫົວໜ້າຄະນະວິຊາການສໍາລັບໂຄງກາານ ຄສລ2 ພ້ອມດ້ວຍບັນດາຫົວໜ້າກົມ, ຮອງກົມ, ຫົວໜ້າພະແນກ  ທີີີີ່ເປັນຄະນະວິຊາການ ຄສລ 2, ຕາງໜ້າຈາກໂຄງການທີ່ສະເໜີຂໍທຶນ ແລະ ລວມໄປເຖິງຄະນະນໍາ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການ ຂອງກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ລວມທັງໝົດມີ 38 ທ່ານ.

ສໍາລັບລາຍລະອຽດໂຄງການທີ່ພິຈາາລະນາໃນກອງປະຊຸມ ມີ 2 ໂຄງການດັ່ງນີ້:

 1. ໂຄງການຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ສານເຄມີໃນວຽກງານອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ, ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ການຄ້າ, ແຂວງຄໍາມ່ວນ;
 2. ໂຄງການສ້າງສະໜາມຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະ ທາງຂື້ນຂຸມຂີ້ເຫຍື້ອ, ເມືອງເຟືອງ ແຂວງວຽງຈັນ.

ການພິຈາລະນາໂຄງການທີ່ຈະນໍາໃຊ້ທຶນ ກປສ ແມ່ນເປັນໄປຕາມແບບຟອມ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈະຕ້ອງໄດ້ກະກຽມບົດສະເໜີໂຄງການແບບຄົບຊຸດ, ການຕັດສິນໂຄງການທີ່ຈະໄດ້ຮັບທຶນຈາກ ກປສ ແມ່ນນັບຈາກການລົງຄະແນນສຽງ ຂອງຄະນະກໍາມະການ ທີ່ເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ແລະ ນໍາສະເໜີເພື່ອຂໍອະນຸມັດໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ, ໂຄງການທັງໝົດທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກ ກປສ ແມ່ນແນ່ໃສ່ເພື່ອໄປແກ້ໄຂບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ນແຂງໃຫ້ກັບຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກໍ່ຄືພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງກາານພັດທະນາຕ່າງໆ

ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບການລົງຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກຍູ້ຂອງໂຄງການສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຢູ່ ສປປ ລາວ ໄລຍະ 2

ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 12​ ພະຈິກ 2018 ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (ກປສ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບການລົງຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກຍູ້ຂອງໂຄງການສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໄລຍະ 2 ທີ່ ໂຮງແຮມລ້ານຊ້າງ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ​ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຮ່ວມໂດຍ ທ່ານ ວິລະນະ ສອນນະສິນ, ຮອງຫົວໜ້າ ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ທ່ານ ສະຕີເຟັນ ດານໂຢ, ຊ່ຽວຊານອາວຸໂສ ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ຕາງໜ້າທະນາຄານໂລກ ປະຈຳ ສປປ ລາວ, ຄະນະນໍາ ຫ້ອງການ ກປສ, ທີມງານຈາກທະນາຄານໂລກ, ບັນດາຫົວໜ້າ ແລະ ຜູ້ປະສານງານໂຄງການ ລວມທັງພະນັກງານຂອງຫ້ອງການ ກປສ ລວມທັງໝົດມີ 98 ທ່ານ.

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ແມ່ນສືບຕໍ່ຈາກກອງປະຊຸມລິເລີ້ມໃນຄັ້ງວັນທີ 5 ພະຈິກ 2018 ເຊິ່ງໄລຍະການລົງຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກຍູ້ ແມ່ນເລີ່ມຈາກວັນທີ 5-12 ພະຈິກ 2018.ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນສະຫຼຸບບັນດາຂໍ້ຄົງຄ້າງ, ສິ່ງທີ່ທ້າທາຍ ແລະ ຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການ ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກ ຄສລ2. ດັ່ງນີ້, ຜົນຂອງກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວແມ່ນຈະເອົາໄປຜັນຂະຫຍາຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການທີ່ວາງໄວ້.

ກອງປະຊຸມສະໄໝວິສາມັນຄັ້ງທີ III (ສະໄໝສາມັນ) ຂອງສະພາບໍລິຫານ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ວັນທີ 08 ພະຈິກ 2018

ກອງປະຊຸມສະໄໝວິສາມັນຄັ້ງທີ III ຂອງສະພາບໍລິຫານ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ຈັດຂື້ນໃນຕອນເຊົ້າຂອງ ວັນທີ 08 ພະຈິກ 2018 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂະແໜງສິ່ງແວດລ້ອມ, ໂດຍການໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຂອງທ່ານ ສົມມາດ ພົລເສນາ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ປະທານສະພາບໍລິຫານ ກປສ ພ້ອມດ້ວຍ ຮອງປະທານ, ຄະນະກໍາມະການ ຂອງ ສະພາບໍລິຫານ ກປສ ແລະ ບັນດາຜູ້ສັງເກດການຈາກກົມກອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ  ລວມທັງໝົດ 14 ທ່ານ.

ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອຜ່ານບົດສະຫຼຸບຜົນການເຄື່ອນໄຫວ 6 ເດືອນຕົ້ນ ແລະ ແຜນການຈຸດສຸມ 6ເດືອນທ້າຍ ປີ 2018 ຂອງ ຫກປສ, ຜ່ານຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງ, ການຈັດສັນທຶນ ແລະ ການອະນຸມັດໂຄງການ ພາຍໃຕ້ ຮ່ວງທຶນ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ.

 

ກອງປະຊຸມລິເລີ່ມການຊຸກຍູ້ ແລະ ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໄລຍະ2

ກອງປະຊຸມ ລິເລີ່ມການຊຸກຍູ້ ແລະ ຕິດຕາມ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໄລຍະ 2 (ຄສລ2)  ຂອງທີມງານທະນາຄານໂລກ ຄັ້ງວັນທີ 05 ພະຈິກ 2018 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມໂຮງແຮມລ້ານຊ້າງ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ຄໍາປະດິດ ຄໍາມູນເຮືອງ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ກປສ ແລະ ທ່ານ ສະຕີເຟັນ ດານໂຢ, ຊ່ຽວຊານອາວຸໂສ ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ຕາງໜ້າທະນາຄານໂລກ ປະຈຳ ສປປ ລາວ  ເຊິ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກຄະນະວິຊາການຂອງ ຄສລ2, ຄະນະຈາກທະນາຄານໂລກ, ຄະນະນໍາ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການ ຂອງ ກປສ ແລະ ພ້ອມດ້ວຍ ບັນດາໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກ ຄສລ2  ລວມທັງໝົດມີ 60 ທ່ານ.ຈຸດປະສົງແມ່ນເພື່ອປະເມີນຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກ ໂຄງການສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໄລຍະ 2 ຂອງທະນະຄານໂລກ.

ກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລືກາານກະກຽມລົງຕິດຕາມຊຸກຍູ້ໂຄງການຍ່ອຍທີ່ໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກ ໂຄງການ ຄສລ2

ໃນວັນທີ 19 ຕຸລາ 2018 ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືການກະກຽມລົງຕິດຕາມຊຸກຍູ້ໂຄງການຍ່ອຍທີ່ໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກ ໂຄງການ ຄສລ2, ເຊິ່ງໃຫ້ກຽດເປັນປະທານໂດຍທ່ານ ວິລະນະ ສອນນະສິນ ຮອງຫົວໜ້າກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື, ກຊສ ພ້ອມດ້ວຍທີມງານຈາກທະນາຄານໂລກ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກ 5 ໂຄງການຍ່ອຍທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ລວມທັງໝົດ 35 ທ່ານ. ຈຸດປະສົງແມ່ນເພື່ອ ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ປຶກສາຫາລືຜົນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໄລຍະຜ່ານມາ ພ້ອມທັງທົບທວນຜົນການລົງຕິດຕາມຊຸກຍູ້ດັ່ງກ່າວ ເພື່ອໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປັນໄປຕາມແຜນ ແລະ ຊ່ວຍໃນການວາງແຜນສໍາລັບກິດຈະກໍາທີ່ຈະຕ້ອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຈົນເຖິງໄລຍະສີ້ນສຸດໂຄງການ.

ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈໃນການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ກຊສ ແລະ ມຊ

ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈໃນການຮ່ວມມືວິຊາການດ້ານຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ  ລະຫວ່າງ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດຂື້ນຢ່າງເປັນທາງການ ໃນວັນທີ 15 ຕຸລາ 2018, ໂດຍການໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກຂີພິຍານຂອງ ທ່ານສົມມາດ ພົລເສນາ, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (ກຊສ) ແລະ ທ່ານ ສຈ ປອ ສົມສີ ຍໍພັນໄຊ  ວ່າການອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ (ມຊ) ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານຂັ້ນສູງ ທັງສອງຝ່າຍເຂົ້າຮ່ວມ ລວມທັງໝົດ 49 ທ່ານ. ໃນພິທີເຊັນບົດບັນທຶກດັ່ງກ່າວ ຕາງໜ້າໃຫ້ ກຊສ ແມ່ນ ທ່ານ ນ. ບຸນຄໍາ ວໍລະຈິດ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກຊສ, ຕາງໜ້າໃຫ້ທາງ ມຊ ທ່ານ ສຈ ປອ ສົມສີ ຍໍພັນໄຊ  ວ່າການອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ເປັນຜູ້ເຊັນ.ໃນນີ້, ໜ້າວຽກຈຸດສຸມຂອງການຮ່ວມມືມີດັ່ງນີ້:

 • ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍຜົນຂອງກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ຄັ້ງວັນທີ 28 ກັນຍາ 2018 ທີ່ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ;
 • ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍ ຜົນການ​ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 5 ໂຄງການ  ຂອງ 5​ ຄະນະວິຊາ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ແຫ່ງຊາດ ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນ ຈາກກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ໃນບ້ວງທຶນ ຂອງທະນະຄານໂລກ ຮອດປີ 2020 ເຊິ່ງ​ມີເປົ້າ​ໝາຍ: “ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ດ້ານການຄຸ້ມຄອງປ່າສະ ຫງວນ ແລະ ສັດປ່າ, ດ້ານການປ້ອງກັນສັງຄົມ ໃນບັນດາໂຄງການລົງທຶນ, ດ້ານເສດຖະສາດສິ່ງແວດລ້ອມ  ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການຄຸ້ມຄອງສັດປ່າ ແລະ ປ່າສະຫງວນ, ດ້ານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ກ່ຽວກັບວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ ລວມທັງການສຶກສາຜົນກະທົບ ຈາກການນໍາໃຊ້ ຢາປາບສັດຕູພຶດ ແລະ ບັນຫາທີ່ພົ້ນເດັ່ນອື່ນໆ”;
 • ເພື່ອຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ ຫຼື ຫຼາຍຝ່າຍ ດ້ານວິຊາການ ໃຫ້ຂະຫຍາຍກວ້າງຂວາງອອກ ແລະ ຮອບດ້ານ ແນໃສ່ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ.

ຜົນສຳເລັດໃນການລິເລີ່ມການຮ່ວມມືໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນຈະໄດ້ເສີມຂະຫຍາຍຂີດຄວາມສາມາດຂອງທັງສອງພາກສ່ວນ, ພ້ອມທັງຈະຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນເຂົ້າໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ແລະ ຈະເປັນໜື່ງໃນປັດໃຈທີ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາປະເທດຊາດ ຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ.

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X