ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ

Environment Protection Fund


021 252 739

ກອງປະຊຸມ ຮັບຟັງຜົນການສະຫຼຸບການມາເຮັດວຽກຊຸກຍູ້ຕິດຕິດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຄສລ2 ຂອງທີມງານທະນາຄານໂລກ ແລະ ຜົນຂອງການກວດສອບບັນຊີ ປະຈໍາປີ 2018

ໃນວັນທີ 10 ກໍລະກົດ 2019 ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (ກປສ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຮັບຟັງຜົນການສະຫຼຸບການມາເຮັດວຽກຊຸກຍູ້ຕິດຕິດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໄລຍະ 2 (ຄສລ2) ຂອງທີມງານທະນາຄານໂລກ ແລະ ຜົນຂອງການກວດສອບບັນຊີ ປະຈໍາປີ 2018 ເຊິ່ງໃຫ້ກຽດເປັນປະທານໂດຍທ່ານ ສີພັນດອນ ສີຫາວົງ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ກປສ ແລະ ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກ 37 ໂຄງການ ເຊິ່ງມາຈາກ ແຂວງຄໍາມ່ວນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ບໍລິຄໍາໄຊ, ວຽງຈັນ, ຫຼວງພະບາງ, ຊຽງຂວາງ ແລະ ຫົວພັນ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກ ໂຄງການ ຄສລ 2 ລວມທັງໝົດ ມີ 114 ທ່ານ.
ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມແມ່ນເພື່ອ ຮັບຟັງຜົນການມາເຮັດວຽກຊຸກຍູ້ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຄສລ2 ແລະ ປະເມີນຄວາມຄືບໜ້າ ຄສລ2 ເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ຄະນະໄດ້ມາເຮັດວຽກ ໃນເດືອນ 11/2018 ຈຸດປະສົງເພື່ອພັດທະນາໂຄງການຍ່ອຍ ແລະ ຜົນງານລວມຂອງ ຄສລ2 ເຊິ່ງວ່າການມາຊຸກຍູ້ຕິດຕາມ ໃນຊ່ວງວັນທີ 6-17/05/2019 ຮ່ວມກັບກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ທາງຄະນະທະນາຄານໂລກ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມຢູ່ 26 ໂຄງການ (ໃນ 38 ໂຄງການ) ຂອງ ຄສລ2 ທີ່ແຂວງ ວຽງຈັນ, ຫລວງພະບາງ, ຫົວພັນ ແລະ ຊຽງຂວາງ. ພ້ອມນັ້ນຍັງໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາກອີກ 8 ໂຄງການ ເຊິ່ງແມ່ນໂຄງການຂອງປ່າສະຫງວນ, ຄ້າຂາຍສັດປ່າແບບຜິດກົດໝາຍ ແລະ ໂຄງການສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ. ນອກນັ້ນ, ທີມງານຍັງໄດ້ສະໜັບສະໜູນອີກ 18 ໂຄງການ ໃນລະດັບສູນກາງ.
ຜົນການລົງຊຸກຍູ້ຕິດຕາມແມ່ນໄດ້ສັງລວມໃນບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳ ທີ່ໄດ້ຖືກຮັບຮອງ ໂດຍການນຳຂອງທະນາ ຄານໂລກແລ້ວ ຈຶ່ງໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເພື່ອເຜີຍແຜ່ໃນຄັ້ງນີ້. ນອກຈາກການຮັບຟັງຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ, ສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ຂໍ້ຄົງຄ້າງຕ່າງໆແລ້ວ, ຍັງຈະໄດ້ປຶກສາຫາລື: ການຈັດສັນງົບແຮ່ສຸກເສີນ, ບູລິມະສິດກິດຈະກຳທີ່ຂໍງົບເພີ່ມ, ການຄຸ້ມຄອງການເງິນ, MoU ລະຫວ່າງ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ກັບ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳຂອງ ຄສລ2, ການຕິດຕັ້ງຖານຂໍ້ມູນ EIA/IEE, ການແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ຮັບຜິດຊອບໃນການຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າຂອງກິດຈະກຳໂຄງການຕາມການເຫັນດີນຳກັນ, ການເຜີຍແຜ່ຜົນງານຂອງ ຄສລ2, ການລາຍງານຜົນສຳເລັດຂອງຕົວຊີ້ວັດ, ການອັບເດດບົດສະຫຼຸບຫຍໍ້ໂຄງການຍ່ອຍ, ການສົ່ງບົດລາຍງານປະຈຳປີ 2018 ແລະ ການກະກຽມໂຄງການໃໝ່.
ໂຄງການ ຄສລ 2 ຈະສິ້ນສຸດໃນທ້າຍປີ 2020 ເຊິ່ງຈະນໍາເອົາຜົນຂອງການຕິດຕາມເຜີຍແຜ່ນີ້ໄປຜັນຂະຫຍາຍ ເພື່ອການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ບັນລຸເປົ້າໝາຍຕາມທີ່ວາງໄວ້.

ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບປະຈໍາປີ ສໍາລັບໂຄງການພາກເໜືອທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກ ຫ້ອງການ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 01-02 ກໍລະກົດ 2019 ພະແນກຊັບພະຍາກອນ ແລະ ທໍາມະຊາດສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ພະແນກ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງຜົ້ງສາລີ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບປະຈໍາປີ ສໍາລັບໂຄງການພາກເໜືອ 6 ແຂວງ ລວມມີ 14 ໂຄງການ ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກຫ້ອງການກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (ກປສ) ນັບແຕ່ປີ 2016 ເປັນຕົ້ນມາ ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ຈັດຂື້ນທີ່ ເມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ ໂດຍການໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຮ່ວມ ໂດຍມີ ທ່ານ ສີພັນດອນ ສີຫາວົງ ຮັກສາການຫົວໜ້າຫ້ອງການກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ທ່ານ ທອງ ອາລີ ຫົວໜ້າ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງຜົ້ງສາລີ ແລະ ທ່ານ ໄນເພັດ ບຸບຜາ ຮອງພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງຜົ້ງສາລີ ພ້ອມດ້ວຍຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຕາງໜ້າຈາກ ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ກົມແຜນການ ແລະ ການເງິນ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແຂວງຜົ້ງສາລີ.ອຸດົມໄຊ, ຫລວງນໍ້າທາ, ບໍ່ແກ້ວ, ໄຊຍະບູລີ ແລະ ບໍລິຄຳໄຊ ລວມໄປເຖິງພະນັກງານວິຊາການຈາກ ກປສ ລວມທັງໝົດມີ 59 ທ່ານ ຍິງ 17 ທ່ານ.
ຈຸດປະສົງເພື່ອເປັນການສະຫຼຸບການຈັດຕັ່ງປະຕິບັດຂອງແຕ່ລະໂຄງການ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນຮ່ວມກັນລະຫວ່າງບັນດາໂຄງການ ແລະ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ພ້ອມທັງແກ້ໄຂບັນຫາໃຫ້ດີຂຶ້ນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການ ໂດຍສະເພາະແມ່ນແນ່ໃສ່ເລື່ອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສານເຄມີ ທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ປະຊາຊົນໃເຂດ ສວນກວ້ຍ, ສວນອອ້ຍ ແລະ ການອະນຸລັກ ປ່າສະຫງວນ, ປ່າປ້ອງກັນ ແລະ ສັດທີ່ຫາຍາກໃນພື້ນທີ່ປ່າສະຫງວນ ນໍ້າມ່ວນ-ນໍ້າຍ່ວງແຂວງບໍລິຄຳໄຊ, ປ່າສະຫງວນ ນໍ້າລານ ແຂວງຜົ້ງສາລີ, ປ່າສະຫງວນ ພູຫີຜີ ແຂວງອຸດົມໄຊ, ປ່າປ້ອງກັນນໍ້າຍາວ-ນໍ້າຍອມ ແລະປ່າສະຫງວນຫວ້ຍຕາບ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ, ປ່າສະຫງວນນໍ້າຮຸ່ງນໍ້ສາແມດ ແຂວງໄຊຍະບູລີ, ປ່າສະຫງວນ ພູສາມຍອດ ແຂວງຫລວງນໍ້າທາ.

ກິດຈະກຳເກັບຂີ້ເຫຍື້ອ ເພື່ອຮັກສາຄວາມສະອາດ ເນື່ອງໃນວັນສິ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ ແລະ ວັນສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ ທີ 5 ມິຖຸນາ 2019 ທີ່່ເດີ່ນພະທາດຫຼວງວຽງຈັນ

ໃນຕອນແລງ ວັນທີ 27 ພຶດສະພາ 2019 ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ຮ່ວມກັບ ກົມສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (ກຊສ), ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິການຕົວເມືອງວຽງຈັນ ແລະ ພ້ອມດ້ວຍ ສະຖາວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດ, ສະຖານີວິທະຍຸ-ໂທລະພາບ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ສະຖານີວິທະຍຸຊາວໜຸ່ມລາວ ສິນໄຊຍຸກໃໝ່ ໄດ້ຈັດກິດຈະກໍາ ເກັບຂີ້ເຫຍື້ອເພື່ອຮັກສາຄວາມສະອາດ ເນື່ອງໃນວັນສິ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ ແລະ ວັນສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ ວັນທີ 5 ມິຖຸນາ 2019, ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຮ່ວມ ໂດຍທ່ານ ໂລນຄໍາ ອາດສະນາວົງ ຫົວໜ້າກົມສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ, ກຊສ, ທ່ານ ນາງ ບຸນພາມາ ໂພທິສານ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ທ່ານ ນາງ ວິໄລວອນ ຈັນທະລາຕີ ຫົວໜ້າຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິການຕົວເມືອງວຽງຈັນ ພ້ວມດ້ວຍພະນັກງານວິຊາການຈາກ 3 ພາກສ່ວນດັ່ງກ່າວ, ບັນດານ້ອງໆນັກຮຽນ ແລະ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ລວມທັງໝົດ 184 ທ່ານ.
ຈຸດປະສົງແມ່ນເພື່ອເປັນການປຸກຈິດສຳນຶກໃນການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ເພື່ອເປັນການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສິ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ ແລະ ວັນສິ່ງແວດລ້ອມໂລກວັນທີ 5 ມິຖຸນາ ທີ່ຈະມາເຖິງໃນໄວໆນີ້. ກິດຈະກຳໃນມື້ນີ້ ແມ່ນການຮ່ວມມື, ປະສານສົມທົບ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນກັບຫຼາຍພາກສ່ວນ ເພື່ອໃຫ້ເກີດຂະບວນການ ໃນການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ກໍ່ຄືການປຸກຈິດສຳນຶກ ຫັນມາຮ່ວມມື ໃນການຊອກວິທີທາງແກ້ໄຂຮ່ວມກັນ.
ທ່ານນາງ ບຸນພາມາ ໂພທິສານ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສຸດຍອດໂລກ ກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມຂອງມະນຸດ ໃນປີ 1972 ແລະ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາວັນທີ 5 ມິຖຸນາ ເປັນວັນສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ ເຊິ່ງເລີ້ມຈາກປີດັ່ງກ່າວ ເປັນເວລາ 47 ປີ ມາເຖິງປະຈຸບັນ. ສປປ ລາວ ກໍ່ໄດ້ຖືເອົາວຽກງານປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມເປັນວຽກງານບູລິມະສິດລະດັບຊາດ ແລະ ໄດ້ລະບຸໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ມາດຕາທີ 89 ສປປ ລາວ ຖືເອົາວັນທີ 5 ມິຖຸນາເປັນວັນສິ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ.
ຄໍາຂວັນ ແລະ ຫົວຂໍ້ຂອງວັນສິ່ງແວດລ້ອມໂລກຈະແຕກຕ່າງກັນ ເຊິ່ງປີນີ້ແມ່ນ Air Pollution (ມົນລະພິດທາງອາກາດ). ໃນແຕ່ລະປີ ປະມານ 7 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ ເສຍຊີວິດກ່ອນກຳນົດ ເນື່ອງຈາກມົນລະພິດທາງອາກາດ, ໃນນັ້ນ 4 ລ້ານຄົນແມ່ນຢູ່ໃນເຂດອາຊີປາຊີຟິກ. ວັນສິ່ງແວດລ້ອມໂລກປີ 2019 ນີ້ແມ່ນຈະຜັກດັນໃຫ້ພາກສ່ວນລັດຖະບານ, ພາກສ່ວນອຸດສາຫະກຳ, ຊຸມຊົນ ແລະ ບຸກຄົນ ຫັນມາຮ່ວມມື ເພື່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງອາກາດໃນຕົວເມືອງ ແລະ ໃນພາກພື້ນ ເພື່ອຊອກຫາວິທີທາງແກ້ໄຂຮ່ວມກັນ. ໃນປີນີ້ ສປປ ຈີນ ໄດ້ຖືກຄັດເລືອກເປັນເຈົ້າພາບໃນການຈັດການສະເຫຼີມສະຫຼອງ ວັນສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ ປີ 2019 ແລະ ຈະເປັນຜູ້ນໍາໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ ພ້ອມທັງຫຼຸດຜ່ອນມົນລະພິດທາງອາກາດ.
ຫ້ອງການກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ເຫັນໄດ້ຄວາມສຳຄັນ ແລະ ຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນຫຼາຍຮ້ອຍໂຄງການ ແລະ ກິດຈະກຳໃນການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມໃນໄລຍະ 10 ປີຜ່ານມາ. ພວກເຮົາສຸມໃສ່ການສະໜັບສະໜູນໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ໂຄງການສົ່ງເສີມຊຸມຊົນ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາປ່າສະຫງວນໃນທົ່ວປະເທດ ເຊິ່ງລວມເອົາໂຄງການລະດັບຊຸມຊົນຈົນເຖິງຂັ້ນສູນກາງ. ກິດຈະກຳໃນມື້ນີ້ ກໍ່ແມ່ນໜື່ງໃນກິດຈະກຳທີ່ພວກເຮົາໄດ້ສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານງົບປະມານ ເພື່ອໃຫ້ມີການຮ່ວມມືຈາກຫລາຍພາກສ່ວນ ແລະ ເປັນການເປີດກວ້າງຕໍ່ມວນຊົນ ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສຳຄັນໃນການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ. ນອກນີ້, ຍັງເປັນການຮ່ວມມືກັບພາກສ່ວນວິທະຍຸ, ໜັງສືພິມ, ໂທລະພາບ ຖືໄດ້ວ່າເປັນການຮວມໂຕຂອງສື່ມວນຊົນຄັ້ງສຳຄັນ ໃນການເຮັດກິດຈະກຳເພື່ອສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ. ທີ່ສຳຄັນແມ່ນການປະສານສົມທົບ ແລະ ຮ່ວມມືກັບກົມສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບ ສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ເປັນຜູ້ນໍາພາຫລັກໃນການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສຳຄັນດັ່ງກ່າວ.
ການຮ່ວມມືຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນໃນຄັ້ງນີ້ ຈະເຮັດໃຫ້ສັງຄົມເຫັນໄດ້ເຖິງຄວາມສຳຄັນ ໃນການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ຫຼຸດຜ່ອນມົນລະພິດ, ຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ປຼາສະຕິກ ແລະ ປຸກຈິດສຳນຶກຂອງທຸກຄົນ ໃຫ້ພ້ອມກັນຮ່ວມມື ແລະ ເລີ້ມການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ນັບແຕ່ຕອນນີ້ ມື້ນີ້ ເພາະພວກເຮົາບໍ່ສາມາດລໍຖ້າ ມົນລະພິດມາທຳລາຍຊີວິດລູກຫຼານ ຍາດພີ່ນ້ອງ ໝູ່ຄູ່ ຂອງພວກເຮົາໄດ້. ກິດຈະກຳໃນມື້ນີ້ ຈະບໍ່ແມ່ນກິດຈະກຳສຸດທ້າຍ ແຕ່ພວກເຮົາຈະຍັງສືບຕໍ່ ໃນການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ໃນການຮ່ວມມື ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈ ໃນການເຮັດກິດຈະກຳເພື່ອສັງຄົມ, ເພື່ອສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດໄວ້ໃຫ້ຍືນຍົງ”.
ກິດຈະກໍາດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຈາກມວນຊົນ ລວມທັງກຸ່ມອາສາສະໝັກກໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາດັ່ງກ່າວ ເຊິ່ງເປັນຕົວຊີ້ວັດໃນການປູກຈິດສໍານຶກ ແລະ ເຫັນໄດ້ ເຖິງຄວາມສໍາຄັນໃນການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ.

ການຮັບຟັງປາຖະກະຖາ ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນກໍາມະກອນສາກົນ ວັນທີ 01 ພຶດສະພາ 2019 ຄົບຮອບ 133 ປີ

ໃນຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 10 ພຶດສະພາ 2019 ຄະນະສະຫະພັນກໍາມະບານ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ຈັດພິທີຮັບຟັງປາຖະກະຖາເພື່ອລະນຶກເຖິງມູນເຊື້ອສາມັກຄີຕໍ່ສູ້ຂອງຊາວກໍາມະກອນ ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນກໍາມະກອນສາກົນ ວັນທີ 01 ພຶດສະພາ 2019 ຄົບຮອບ 133 ປີ, ໃຫກຽດປາຖະກະຖາໂດຍ ທ່ານນາງ ຈົງຈິດ ວົງສາ, ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງສະຫະພັນກໍາມະບານລາວ, ຫົວໜ້າກົມໂຄສະນາອົບຮົມ, ສູນກາງສະຫະພັນກໍາມະບານລາວ, ເຊິ່ງມີສະມະຊິກສະຫະພັນກໍາມະບານ ກຊສ ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ ຈັດຂື້ນທີ່ຫໍປະຊຸມກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.
ໃນການປາຖະກະຖາໃນຄັ້ງນີ້ ທ່ານນາງ ຈົງຈິດ ວົງສາ ໄດ້ຍົກບາງເນື້ອໃນຂອງປະຫວັດແຫ່ງການກໍາເນີດ ເຕີບໃຫຍ່ຂອງຊົນຊັ້ນກໍາມະກອນ ແລະ ພາລະກໍາປະຫວັດສາດຂອງຂະບວນກໍາມະກອນສາກົນ ເຊິ່ງໃນທ້າຍສັດຕະວັດທີ XVIII ຫາຕົ້ນສັດຕະວັດທີ XIX ຫຼາຍປະເທດໃນທະວີບເອີລົບ ແລະ ອາເມລິກາໄດ້ສໍາເລັດການໂຄ້ນລົ້ມລະບອບສັກດີນາ ແລະ ສ້າງຕັ້ງລະບອບນາຍທຶນຂື້ນແທນ. ຍ້ອນຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງສັງຄົມໃນການຕອບສະໜອງວັດຖຸ ແລະ ສິ່ງຂອງຕ່າງໆເຂົ້າໃນການຮັບໃຊ້ຊີວິດປະຈໍາວັນນັບມື້ນັບສູງຂື້ນ, ບັນດາປະເທດເຫຼົ່ານັ້ນໃນເວລານັ້ນບໍ່ສາມາດຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງສັງຄົມໄດ້, ຈຶ່ງໄດ້ນໍາພາປະເທດຂອງຕົນກ້າວເຂົ້າສູ່ການຜະລິດແບບອຸດສາຫະກໍາ, ສ້າງໂຮງຈັກ, ໂຮງງານຫຼາຍແຫ່ງ. ຈາກນັ້ນຈໍານວນກໍາມະກອນກໍມີການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວໄປພ້ອມໆກັບການຂະຫຍາຍຕົວການຜະລິດໃນສັງຄົມ, ກາຍເປັນປະເທດນາຍທຶນຈົນເຖິງປະຈຸບັນ. ພາຍໃຕ້ການປົກຄອງຂອງພວກນາຍທຶນ, ຊົນຊັ້ນກໍາມະກອນຖືກກົດຂີ່ຂູດຮີດນັບມື້ຍິ່ງໜັກໜ່ວງຊຶ່ງສະແດງອອກຄື: ການອອກແຮງງານສຸດທີ່ລໍາບາກ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງສູງຕໍ່ຊີວິດ ເນື່ອງຈາກລະບົບປ້ອງກັນໄພຂອງເຄື່ອງຈັກໃນເວລານັ້ນຍັງບໍ່ທັນມີ, ນາຍທຶນນັບມື້ເພີ່ມທະວີການບັງຄັບຂົ່ມເຫັງໃຫ້ກໍາມະກອນອອກແຮງງານໂດຍບໍ່ມີເວລາພັກຜ່ອນ ມື້ໜຶ່ງເຮັດວຽກ 14-15 ຊົ່ວໂມງ, ການອອກແຮງງານໜັກແຕ່ຄ່າແຮງພັດຕໍ່າ, ການປ້ອງກັນສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພແຮງງານໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກບໍ່ດີ, ບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ກ່ຽວກັບສະຫວັດດີການ-ສັງຄົມ ຈຶ່ງພາໃຫ້ເກີດມີຂໍ້ຂັດແຍ່ງຂຶ້ນ ແລະ ຂໍ້ຂັດແຍ່ງດັ່ງກ່າວນັບມື້ນັບຮຸນແຮງ. ຊົນຊັ້ນກໍາມະກອນ ແລະ ຊາວຜູອອກແຮງງານ ຈໍາເປັນຈຶ່ງໄດ້ຈັດຕັ້ງເປັນກຸ່ມ, ເປັນຂະບວນລຸກຮື້ຂື້ນຕໍ່ສູ້ກັບຊົນຊັ້ນນາຍທຶນ, ທວງໃຫ້ພວກນາຍທຶນເພີ່ມເງິນເດືອນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກລົງ.
ຂະບວນການຕໍ່ສູ້ຄັ້ງທໍາອິດແມ່ນຢູ່ປະເທດອັງກິດ ໃນປີ 1764 ເພາະອັງກິດໃນສະໄໝນັ້ນເປັນປະເທດທີ່ຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານອຸດສາຫະກໍາໄວກົ່ວາໝູ່. ເພື່ອປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນ ແລະ ເພື່ອນໍາພາກໍາມະກອນຕໍ່ສູ້ຕ້ານພວກນາຍທຶນ, ຊົນຊັ້ນກໍາມະກອນໃນປະເທດອັງກິດຈຶ່ງໄດ້ຈັດຕັ້ງ “ ອົງການກໍາມະບານ “ ເປັນຕົວແທນຂອງຕົນຂື້ນ ຈາກນັ້ນຂະບວນການຕໍ່ສູ້ຂອງຊົນຊັ້ນກໍາມະກອນ,ຊາວຜູ້ອອກແຮງງານນັບມື້ມີການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ.
ວັນທີ 1 ພຶດສະພາ 1886 ເປັນເທື່ອທໍາອິດ ໃນປະເທດອາເມລິກາ ຢູ່ຕົວເມືອງຊິກາໂກ ຊົນຊັ້ນກໍາມະກອນ ແລະ ຊາວຜູ້ອອກແຮງງານໄດ້ມີການຕໍ່ສູ້ສົມທົບກັບເນື້ອໃນຂອງຖະແຫຼງການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກນາຍທຶນຕ້ອງປະຕິບັດຕາມການສະເໜີຂອງກໍາມະກອນວ່າ: “ ແຕ່ນີ້ຕໍ່ໄປບໍ່ໃຫ້ກໍາມະກອນຜູ້ໃດເຮັດວຽກເກີນ 8 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້, 8 ຊົ່ວໂມງຜັກຜ່ອນ ແລະ 8 ຊົ່ວໂມງຮໍ່າຮຽນ “ ໃນມື້ນັ້ນໄດ້ມີກໍາມະກອນນັດຢຸດງານເຖິງ 3 ແສນ 4 ໝື່ນ ຄົນ. ໄດ້ຮຽກຮ້ອງ ແລະ ບັງຄັບໃຫ້ນາຍທຶນຕ້ອງຮັບຮອງເອົາສິດໃນການເຮັດວຽກຂອງກໍາມະກອນໃນມື້ໜຶ່ງ 8 ຊົ່ວໂມງ. ໃນຂະບວນການດັ່ງກ່າວ ພວກນາຍທຶນສົມທົບກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ຍິງປືນກວາດໃສ່ຂະບວນການປະທ້ວງ ເຮັດໃຫ້ມີຄົນຕາຍ 9 ຄົນ. ຕໍ່ມາວັນທີ 5 ພຶດສະພາ 1886 ພວກໄມ້ມືຂອງນາຍທຶນໄດ້ຂ້າກໍາມະກອນຕາຍອີກ 6 ຄົນ, ບາດເຈັບ 50 ຄົນ, ແຕ່ຂະບວນການຕໍ່ສູ້ຂອງກໍາມະກອນກໍບໍ່ໄດ້ຢຸດເຊົາ, ໃນມື້ຕໍ່ມາຂະບວນແຫ່ປະທ້ວງຍິ່ງເພີ່ມທະວີກໍາລັງແຮງຂອງກໍາມະກອນຂື້ນຕື່ມອີກ, ຊຶ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເຖິງ 15,000 ຄົນ, ເພື່ອຄັດຄ້ານການກະທໍາຂອງພວກນາຍທຶນ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກໍາອໍານາດ, ຂະບວນການປະທ້ວງຄັ້ງນັ້ນບໍ່ຈະຢຸດລົງ, ຈາກນັ້ນເຂົາກໍ່ໄດ້ຍິງປືນກວາດໃສ່ຂະບວນປະທ້ວງເຮັດໃຫ້ຄົນຕາຍເປັນຮ້ອຍໆຄົນ ແລະ ບາດເຈັບອີກເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ, ຕາມບົດລາຍງານຂອງສະຫະພັນແຮງງານອາເມລິກາໄດ້ຕີລາຄາວ່າ: “ ໃນປະຫວັດສາດຂອງອາເມລິກາບໍ່ມີເວລາໃດທີ່ມີຂະບວນການຂອງມະຫາຊົນລຸກຮື້ຂື້ນຕໍ່ສູ້ພ້ອມກັນຢູ່ຕາມບັນດາໂຮງຈັກ, ໂຮງງານຄືແນວນີ້ “.
ຈາກເຫດການຂອງ ວັນທີ 01 ພຶດສະພາ 1886 ມັນໄດ້ສ້າງກະແສຟອງອັນໃຫຍ່ຫຼວງ ແລະ ແຂງແຮງເຖິງຂະບວນການກໍາມະກອນຢູ່ທະວີບເອີລົບ ແລະ ທະວີບອາເມລິການເປັນກໍາໃຈໃຫ້ຂະບວນການຕໍ່ສູ້ຂອງກໍາມະກອນໂລກ, ທັງເປັນບາດກ້າວຂະຫຍາຍຕົວແຫ່ງໄຊຊະນະ, ເປັນວັນທີ່ມີຄວາມໝາຍອັນສໍາຄັນໃຫຍ່ຫຼວງຂອງຊົນຊັ້ນກໍາມະກອນໃນຂະບວນການຕໍ່ສູ້ເພື່ອປົກປ້ອງສິດທິ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາຂອງຕົນ. ຕໍ່ໜ້າສະພາບການຄືແນວນັ້ນ, ວັນທີ 14 ກໍລະກົດ ປີ 1889 ກອງປະຊຸມພັກກອມມູນິດສາກົນຄັ້ງທີ II ໄດ້ໄຂຂື້ນຢູ່ທີ່ນະຄອນຫຼວງປາຣີ (ປະເທດຝະລັ່ງ), ມີຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມທັງໝົດ 393 ຄົນ ຊຶ່ງແມ່ນຜູ້ແທນມາຈາກ 22 ປະເທດ ເອີຣົບ, ອາເມລິກາ ແລະ ອາກຊັງຕິງ, ທີ່ປະຊຸມໄດ້ຜ່ານໂຄງການດໍາເນີນງານສໍາຄັນຄື: ຊົນຊັ້ນກໍາມະກອນສາມັກຄີຕໍ່ສູ້ເພື່ອປະຕິບັດຄໍາຂັວນ “ ມື້ໜຶ່ງເຮັດວຽກ 8 ຊົ່ວໂມງ ແລະ ກໍານົດເອົາ ວັນທີ 01 ພຶດສະພາ 1886 ເປັນວັນກໍາມະກອນສາກົນ “ ແຕ່ນັ້ນມາ “ ວັນທີ 01 ເດືອນພຶດສະພາ ຂອງ ທຸກໆປີ ຈຶ່ງໄດ້ກາຍເປັນວັນບຸນໃຫຍ່ຂອງຊົນຊັ້ນກໍາມະກອນໃນທົ່ວໂລກ “ ສະເພາະຢູ່ ສປປ ລາວໃນທຸກໆປີ ຊົນຊັ້ນກໍາມະກອນ ແລະ ຊາວຜູ້ອອກແຮງງານລາວ ກໍ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງງານໂຮມຊຸມນຸມໃຫຍ່ເພື່ອລະນຶກເຖິງມູນເຊື້ອສາມັກຄີຕໍ່ສູ້ຂອງຊາວກໍາມະກອນ ແລະ ຜູ້ອອກແຮງງານ, ທັງເປັນການປົກປັກຮັກສາສັນຕິພາບຂອງໂລກ ເປັນຂີດໝາຍອັນສໍາຄັນຂອງຊົນຊັ້ນກໍາມະກອນ.

ພິທີເຊັນສັນຍາສະໜອງທຶນໃຫ້ 2 ໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ແກ່ ກະຊວງ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

ພິທີເຊັນສັນຍາ ສະໜອງທຶນ ລະຫວ່າງ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (ກປສ) ແລະ ຜູ້ຮັບທຶນຈາກ ກົມປ່າໄມ້ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ລວມທັງໝົດ 2 ໂຄງການ ໄດ້ຈັດຂື້ນຢ່າງເປັນທາງການ ໃນຕອນບ່າຍ ວັນທີ 26 ເມສາ 2019 ເຊິ່ງຈັດຂື້ນທີ່ໂຮງແຮມວຽງຈັນພາຊ່າ ໂດຍການໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກຂີພິຍານ ທ່ານ ພູວົງ ຫຼວງໄຊຊະນະ ຫົວໜ້າກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ພ້ອມດ້ວຍ ບັນດາຫົວໜ້າກົມ ແລະ ຮອງກົມ, ຫົວໜ້າພະແນກ ຈາກກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ຮອງອະທິການບໍດີ, ຄະນະບໍດີ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກຂີພິຍານ ລວມທັງໝົດປະມານ 43 ທ່ານ.
ໃນພິທີເຊັນສັນຍາດັ່ງກ່າວແມ່ນໃຫ້ກຽດລົງນາມເຊັນສັນຍາໂດຍ ທ່ານ ນາງ ບຸນພາມາ ໂພທິສານ, ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (ຕາງໜ້າຜູ້ໃຫ້ທຶນ) ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກ 2 ໂຄງການ ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນ ຄື:
1. ໂຄງການ ປູກຕົ້ນໄມ້ເພື່ອຟື້ນຟູສວນພຶກສາສາດ ຫວ້ຍຍາງ-ດົງໜາກຄາຍ, ມູນຄ່າໂຄງການ 1,640,000,000 ກີບ ( ນຶ່ງຕື້ ຫົກຮ້ອຍ ສີ່ສິບ ລ້ານກີບຖ້ວນ), ໄລຍະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການແມ່ນ 4 ປີ (26 ເມສາ 2019 ຫາ 25 ເມສາ 2023), ທີ່ຕັ້ງຂອງໂຄງການແມ່ນຢູ່ເຂດປ່າສະຫງວນຫ້ວຍຍາງ-ດົງໝາກຄາຍ ມີເນື້ອທີປະມານ 136 ເຮັກຕາຍາວລຽບຕາມແຄມເສັ້ນທງ ເລກທີ 10 ລະຫວ່າງ ບ້ານດອນໜູນ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍ ກົມປ່າໄມ້ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການແມ່ນເພື່ອປະກອບສ່ວນຟື້ນຟູສະພາບປ່າໄມ້ຢູ່ໃນສວນພຶກສາສາດ ຫ້ວຍຍາງ-ດົງໝາກຄາຍ ໃຫ້ມີຄວາມດົກໜາ ແລະ ອຸດົມສົມບູນ ໄປດ້ວຍຊະນິດພັນໄມ້ພື້ນເມືອງ ແລະ ພັນໄມ້ຕ່າງປະເທດນາໆຊະນິດ ແນ່ໃສ່ເຮັດໃຫ້ສວນພຶກສາສາດແຫ່ງນີ້ກາຍເປັນສະຖານທີ່ສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາ ດ້ານປ່າໄມ້, ເປັນແຫລ່ງແນວພັນໄມ້, ເປັນສະຖານທີ່ພັກຜ່ອນ. ແລະ ເພື່ອປູກ ແລະ ບົວລະບັດຮັກສາຕົ້ນໄມ້ຊະນິດພັນເມືອງທີ່ມີຄຸນຄ່າຫາຍາກ ຢູ່ໃນເນື້ອທີ່ຂອງສວນພຶກສາສາດຫວ້ຍຍາງ-ດົງໝາກຄາຍ ໃຫ້ລອດຕາຍ ແລະ ຈະເລີນງອກງາມ ກາຍເປັນປ່າໄມ້ດົກໜາໃນກະນາຄົດ;
2. ໂຄງການພັດທະນາສວນພຶກສາສາດຫ້ວຍຍາງ-ດົງໝາກຄາຍ, ມູນຄ່າໂຄງການ 839,089,600 ກີບ (ແປດຮ້ອຍສາມສິບເກົ້າລ້ານແປດສິບເກົ້າພັນຫົກຮ້ອຍກີບ), ໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 2 ປີ (26 ເມສາ 2019 ຫາ 25 ເມສາ 2021), ທີ່ຕັ້ງຂອງໂຄງການແມ່ນປ່າສະຫງວນຫ້ວຍຍາງ-ດົງໝາກຄາຍ ເນື້ອທີ່ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ 80 ເຮັກຕາ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍ ຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການເພື່ອຟື້ນຟູ ແລະ ປູກຄືນ ໃນພື້ນທີ່ສວນພຶກສາສາດຫ້ວຍຍາງ-ດົງໝາກຄາຍ ໃຫ້ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນໄປດ້ວຍ ພືດພັນໄມ້ລາກຫຼາຍຊະນິດພື້ນເມືອງ, ການປົກປັກຮັກສາຊະນິດພັນພືດ, ການສຶກສາ, ການຄົ້ນຄວ້າ ໃນລະດັບຊະນິດພັນ ຈົນໄປເຖິງ ລະດັບສັງຄົມພືດ, ລະບົບນິເວດ ແລະ ສາມາດສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ປະເທດຊາດ. ນອກນັ້ນສ້າງໃຫ້ ເປັນສະຖານທີ່ຝຶກ, ທົດລອງ, ຄົ້ນຄ້ວາ, ສາທິດ ກ່ຽວກັບວິຊາຕ່າງໆຂອງຫຼັກສູດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້ ແລະ ຄະນະວິຊາຕ່າງໆໃນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ເປັນບ່ອນສາທິດ ເປັນບ່ອນຜັກຜ່ອນຍ່ອນໃຈ ເປັນການປຸກຈິດສໍານຶກ ໃຫ້ແກ່ຄົນຮຸ່ນຫລັງ ເວົ້າລວມ ເວົ້າສະເພາະ ນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາ ໃນລະດັບຕ່າງໆໃນທົ່ວປະເທດ ເຫັນໄດ້ຄວາມສໍາຄັນ ຂອງການອະນຸຮັກ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້, ພູມປັນຍາທ້ອງຖິ່ນ, ວິຖີຊີວິດແບບດັ້ງເດີມ.
ມູນຄ່າລວມທັງໝົດ ທັງ 2 ໂຄງການ ແມ່ນ 2,479,089,600 ກີບ ເຊິ່ງໂຄງການດັ່ງກ່າວທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແມ່ນຈະໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມແຜນທີ່ໄດ້ວາງໄວ້ ເພື່ອໄປຟື້ນຟູ ແລະ ພັດທະນາສວນພຶກສາສາດຫ້ວຍຍາງ-ດົງໝາກຄາຍ ທັງໝົດນີ້ກໍ່ເພື່ອແນ່ໃສ່ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ທັງເປັນການປະຕິບັດຕາມພັນທະ ແລະ ພາລະບົດບາດຂອງຕົນ ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍທິດທາງນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ ດ້ານຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັ້ງທີ 8 ໄປຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ.

ກິດຈະກຳ ປຸກຈິດສຳນຶກໃນການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ນ້ອງນັກຮຽນ

ກອງ​ທຶນ​ປົກ​ປັກ​ຮັກສາ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ​ໄດ້​ຈັດ​ກິດຈະກຳ​ປູກ​ຈິດ​ສຳນຶກ​ໃນ​ການ​ປົກ​ປັກ​ຮັກສາ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ​ໃຫ້​ນ້ອງ​ນັກຮຽນ ຢູ່​ໂຮງຮຽນ​ປະຖົມ​ສົມ​ບູນ-ມັດທະຍົມ​ຕອນ​ຕົ້ນສິນ​ໄຊ ນະຄອນຫລວງ​ວຽງ​ຈັນ ​ໃນ​ວັນ​ທີ 21 ມີນາ 2019 ນີ້, ນໍາພາໂດຍ ​ທ່ານ ຄຳ​ປະດິດ ຄຳ​ມູນ​ເຮືອງ ຫົວໜ້າ​ຫ້ອງການ​ກອງ​ທຶນ​ປົກ​ປັກ​ຮັກສາ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ແລະ ທ່ານ ​ນາງ ອາລີ ພົນ​ເສນາ ຜູ້ອຳນວຍການ​ໂຮງຮຽນ​ດັ່ງກ່າວ ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ນ້ອງ​ນັກຮຽນ ແລະ ພະນັກງານ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ.

ຈຸດປະສົງຂອງການຈັດກິດຈະກຳ​ປູກ​ຈິດ​ສຳນຶກ​ໃນ​ການ​ປົກ​ປັກ​ຮັກສາ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ​ໃນ​ຄັ້ງ​ນີ້, ​ແນ​ໃສ່ ເຮັດໃຫ້ນ້ອງ​ນັກຮຽນ ມີຄວາມຮັບຮູ້, ທັກສະ, ທັດສະນະຄະຕິ ທີ່ດີຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຮູ້ຄຸນຄ່າຂອງສິ່ງແວດລ້ອມ ຫລາຍ​ຂຶ້ນ, ທັງ​ເປັນ​ການ​ປູກ​ຈິດ​ສຳນຶກ​ໃຫ້​ນ້ອງ​ນັກຮຽນ ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງເປັນເຈົ້າການ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແບບຍືນຍົງ, ແນໃສ່ປົກປັກຮັກສາ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ອະນຸລັກຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາທີ່ໝັ້ນຄົງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຊີວິດ ການເປັນຢູ່ ຂອງໝົດທຸກຄົນດີຂຶ້ນ​ເທື່ອ​ລະ​ກ້າວ, ​ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແມ່ນວຽກງານໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນ ເຊິ່ງພັກ-ລັດຖະບານ ຍາມໃດກໍ່ຊີ້ນຳໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິຕໍ່ເນື່ອງ ໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ ໃນການນຳໃຊ້ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ກໍໄດ້ມີນະໂຍບາຍ ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ ການສ້າງຈິດສຳນຶກ ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ແກ່ຄົນລຸ້ນໜຸ່ມນ້ອຍເຍົາວະຊົນ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ໃນ​ການ​ຈັດ​ກິດຈະກຳ​ໃນ​ຄັ້ງ​ນີ້, ໄດ້​ມີ​ຫລາຍ​ກິດຈະກຳທີ່​ໜ້າ​ສົນ​ໃຈ ​ເປັນ​ຕົ້ນ ການ​ສະ​ແດງ​ລະຄອນ​ເວທີ ທີ່​ສ່ອງ​ແສງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ເຖິງ​ການ​ປົກ​ປັກ​ຮັກສາ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ, ຜົນ​ຮ້າຍ-ຜົນ​ເສຍ​ ຂອງ​ການ​ຕັດ​ໄມ້​ທຳລາຍ​ປ່າ, ການ​ລ່າ​ສັດ, ລວມໄປເຖິງການທໍາລາຍສິ່ງແວດລ້ອມໃນສັງຄົມ ຖາມ​-ຕອບ​ຄຳ​ຖາມ ກ່ຽວ​ກັບ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ​ແລະ ອື່ນໆ. ​ເຊິ່ງໄດ້​ສ້າງ​​ຄວາມ​ຮູ້ ແລະ ຄວາມມ່ວນຊື່ນ ​ແກ່​ນ້ອງ​ນັກຮຽນ ຢ່າງ​ຄຶກຄື້ນ ທັງ​ເປັນ​ເວທີ​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ສາມາດ, ກ້າ​ຄິດ, ກ້າສະ​ແດງ​ອອກ ຂອງ​ນ້ອງ​ນັກຮຽນ​ ອີກ​ດ້ວຍ.

Lao delegates attended the Fourth Session of the UN Environment Assembly (UNEA-4) in Nairobi

Lao delegates attended the Fourth Session of the UN Environment Assembly (UNEA-4) in Nairobi, Kenya from 11-15 March, 2019.

         On March 11-15, 2019 Lao delegation led by Madam Bounkham Vorachit, Vice Minister of Natural Resources and Environment of Lao PDR attended the fourth session of the UN Environment Assembly (UNEA-4) which was held in Nairobi, Kenya under  the  theme  “Innovative  solutions  to  environmental challenges  and  sustainable  consumption  and  production (SCP)” consisted of President, Prime Minister and Environment Ministers participated and its related in these events, from 170 Member States and 204 intergovernmental organizations totally more than 4,000 participants. The United Nations Environment Assembly was created in June 2012 and it is the world’s highest-level decision-making body on the environment by addresses the critical environmental challenges facing the world today. The first and second sessions of the UN Environment Assembly was a success with the adoption in 2014 of a Ministerial Outcome Document (MOD) that called for the achievement of
“an ambitious, universal implementable and realizable Post-2015 Development Agenda” that integrated all the dimensions of sustainable development for “the protection of the environment and the promotion of inclusive social and economic development in harmony with nature”. Followed by third Environment Assembly under the overarching theme “Towards a pollution-free planet” in 2017 and the Fourth Environment Assembly focusing on the theme “Innovative solutions for environmental challenges and sustainable consumption and production”.
     At the opening ceremony of the UNEA-4, Minister of Environment Estonia elected as a President has stressed the importance of taking stock of the world’s collective efforts to address sustainable development and invited all participants to focus on scaling up efforts to find innovative solutions to environmental challenges. The president also highlighted a proposal in the draft Ministerial Declaration on the development which aims at communicating the environmental cost of unsustainable consumption and production models and the Global Environment Outlook (GEO-6)

At conference, delegates shared their national actions and experiences of implementing solutions to SCP, discussed progress within the region on attaining the Sustainable Development Goals (SDGs), and provided their perspectives on draft UNEA resolutions which addressed issues such as marine plastic waste, ecosystem protection, sustainable infrastructure, dust storms, and waste management. During the ministerial segment, they took part in two high-level panels addressing policy support and financing, respectively.

Lao PDR reaffirmed  strongly commitment in implementing the result of this assembly, which addressed in the statement of Madam Vice Minister  to the Ministerial Declaration including six commitments, the GEO 6 and SPM key messages in addressing and overcoming present and future challenge  and adopted 11 resolution and 3 decision and informed the participants about the policies, vision and the development plan of Lao PDR and making further collaborating with the world’s community, by set up the coordinating mechanism on natural resources management and environmental protection at the macro level as well as laid down legal framework, policies and long term strategies by mainstreaming into its immediate and long-term national socio-economic development plan into the green sustainable development at the national and provincial levels. In her statement, she also informed the participants that, Lao PDR is the first country to host a joint mission national workshop of the Green Climate Fund (GCF) and the Global Environment Facility (GEF) to ensure complementarity and coherence in its programming plans for supporting the ambitious climate action, green sustainable development by targeting to reduce the environmental issue in Lao PDR.

The Assembly will be conducted until March 15 to consider the Ministerial Declaration at the UN Environment Assembly and “One Planet Summit” theme on Environmental challenges related to poverty and natural resources management, including sustainable food systems, food security and halting biodiversity loss; and Innovative sustainable business development at a time of rapid technological change.

 

Meeting on National Dialogue

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືລະດັບຊາດ ກ່ຽວກັບຈຸດສຸມ ສຳລັບກອງທຶນສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ (GEF)  ແລະ ກອງທຶນສີຂຽວດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (GCF)

ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ໃນນາມຈຸດປະສານງານ ຕໍ່ກອງທຶນສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ (Global Environment Facility) ແລະ ກອງທຶນສີຂຽວ ດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (Green Climate Fund) ໄດ້ຮ່ວມກັບ ກອງເລຂາ ກອງທຶນສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ ແລະ ກອງທຶນສີຂຽວ ດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຈັດ ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ລະດັບຊາດ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານຈຸດສຸມ ກອງທຶນສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ ແລະ ກອງທຶນສີຂຽວ ດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໃນລະຫວາ່າງ ວັນທີ 12-14 ກຸມພາ 2019 ທີ່ໂຮງແຮມ Crown Plaza, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍການໃຫ້ກຽດເປັນປະທານ ທ່ານ ນາງບຸນຄໍາ ວໍລະຈິດ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກຊສ,  ຜູ້ປະສານງານແຫ່ງຊາດ ລະດັບຜູ້ຕັດສິນຕໍ່ ກອງທຶນສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ ແລະ ຜູ້ຊີ້ນໍາ ກອງທຶນສີຂຽວ ດ້ານການປ່ຽນແງດິນຟ້າອາກາດ. ຜູ້ແທນ ກອງປະຊຸມ ມາຈາກ ກອງເລຂາ ທັງ 2 ກອງທຶນ, ຈາກຄະນະກໍາມະການພິຈາລະນາໂຄງການຂະໜາດນ້ອຍພາຍໃຕ້ ກອງທຶນ ສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ, ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ລວມທັງໝົດ 130 ທ່ານ.

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ໄດ້ສຸມໃສ່ ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈ ຢ່າງເລີກເຊີ່ງ ຕໍ່ 2 ກອງທຶນດັ່ງກ່າວ ແລະ ເປັນເທີ ປຶກສາຫາລື ກໍານົດບູລິມະສິດ ແຫ່ງຊາດ ເພື່ອເປັນທິດທາງໃນການ ຍາດແຍ່ງ ກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ ຈາກ ສອງກອງທຶນ ເພື່ອຮັບປະກັນ ການເຄື່ອນໄຫວ ວຽກງານ ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ວຽກງານປັບຕົວເຂົ້າກັບ ສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ  ຢູ່ ສປປ ລາວ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງຂື້ນກ່ວາເກົ່າ. ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ໄດ້ດໍາເນີນ ພາຍໃນ 3 ວັນ ແລະ ສີ້ນສຸດ ລົງໃນວັນທີ 14 ກຸມພາ 2019.

ກອງປະຊຸມກະກຽມ “ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືລະດັບຊາດ ກ່ຽວກັບຈຸດສຸມ ສຳລັບກອງທຶນສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ (GEF) ແລະ ກອງທຶນການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດສາກົນ (GCF)

ໃນຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 14 ມັງກອນ 2019 ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (EPF)ໃນນາມເປັນຜູ້ປະສານງານລະດັບຜູ້ປະຕິບັດ ຂອງ GEF ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ຮ່ວມກັບກົມຄຸ້ມຄອງການ ປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (DCD)ໃນນາມເປັນຈຸດປະສານງານ ຂອງ GCF ປະຈໍາ ສປປ ລາວ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມກະກຽມ “ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືລະດັບຊາດ ກ່ຽວກັບຈຸດສຸມ ສຳລັບກອງທຶນສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ (GEF) ແລະ ກອງທຶນການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດສາກົນ (GCF)” ທີ່ຈະຈັດຂື້ນໃນກາງເດືອນ ກຸມພາ 2019, ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນຈັດຂື້ນທີ່ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ (ຫຼັກ 6), ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຮ່ວມໂດຍ ທ່ານ ນາງ ບຸນພາມາ ໂພທິສານ, ຮອງຫົວໜ້າ ຫ້ອງການ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ທ່ານ ສັງຂານ ທ່ຽງທໍາມະວົງ, ຫົວໜ້າກົມ ຄຸ້ມຄອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ທ່ານ Malasubramaniam Murali ຮັກສາການ ຜູ້ຕາງໜ້າ ອົງການ UNDP ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຮັບຜິດຊອບພິຈາລະນາໂຄງກາານ ບູລິມະສິດພາຍໃຕ້ ກອງທຶນ GEF, ຄະນະກໍາມະການພິຈາລະນາໂຄງການຂະໜາດນ້ອຍພາຍໃຕ້ ກອງທຶນ GEF, ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ   ລວມທັງໝົດ 50 ທ່ານ. ຈຸດປະສົງຫລັກຂອງກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນ້ີແມ່ນ:

  1. ເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ຕໍ່ກອງທຶນສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ (Global Environment Facility, GEF) ແລະ ກອງທຶນການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດສາກົນ (Green Climate Fund, GCF);
  2. ເພື່ອປຶກສາຫາລື ແລະ ປະກອບຄໍາເຫັນ ຕໍ່ ຮ່າງວາລະ ກອງປະຊຸມລະດັບຊາດ ຂອງ ກອງທຶນ GEF ແລະ ກອງທຶນ GCF ທີ່ຈະຈັດຂື້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 12-14 ກຸມພາ 2019 ນີ້;
  3. ເພື່ອຮັບປະກັນການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ລວມທັງຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ;
  4. ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ ໃນການປະສານງານ ລະຫວ່າງ 2 ກອງທຶນ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ວຽກງານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຢູ່ ສປປລາວ ໃຫ້ໄປຕາມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນງານບູລິມະສິດ.

ຜົນໄດ້ຮັບຂອງກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ຈະນໍາເອົາໄປຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍເພື່ອກຽມຄວາມພ້ອມໃນການຈັດກອງປະຊຸມກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືລະດັບຊາດ ກ່ຽວກັບຈຸດສຸມ ສຳລັບກອງທຶນສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ (GEF) ແລະ ກອງທຶນການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດສາກົນ (GCF) ໃນເດືອນ ກຸມພາ 2019 ນີ້ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍຂີດຄວາມສາມາດເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນສາກົນ ຂອງ ສປປ ລາວ.

ພິທີເຊັນສັນຍາໂຄງການ ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກ ຄສລ2

ພິທີເຊັນສັນຍາ ສະໜອງທຶນ ລະຫວ່າງ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (ກປສ) ໂດຍຜ່ານໂຄງການ ຄສລ2 ແລະ ຜູ້ຮັບທຶນຈາກ ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື, ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ກົມແຜນການ ແລະ ການເງິນ, ກົມປ່າໄມ້ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ລວມທງໝົດ  5 ໂຄງການ  ໄດ້ຈັດຂື້ນຢ່າງເປັນທາງການ ໃນຕອນບ່າຍ ວັນທີ 21 ທັນວາ 2018 ເຊິ່ງຈັດຂື້ນທີ່ໂຮງແຮມວຽງຈັນພາຊ່າ ໂດຍການໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກຂີພິຍານທ່ານ ປອ ໄຊນະຄອນ ອິນທະວົງ,  ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ຫົວໜ້າຄະນະວິຊາການສໍາລັບໂຄງກາານ ຄສລ2 ພ້ອມດ້ວຍຄະນະວິຊາການສຳລັບໂຄງການສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໄລຍະ 2, ບັນດາຫົວໜ້າກົມ ແລະ ຮອງກົມຈາກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຄະນະທີມງານຈາກທະນາຄານໂລກ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກຂີພິຍານ ລວມທັງ​ໝົດ​ປະມານ 44 ທ່ານ.

ໃນພິທີເຊັນສັນຍາດັ່ງກ່າວແມ່ນໃຫ້​ກຽດ​ລົງ​ນາມ​​ເຊັນສັນຍາໂດຍ ທ່ານ ຄຳປະດິດ ຄໍາມູນເຮືອງ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ກອງ​ທຶນປົກປັກຮັກສາ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ (ຕາງໜ້າຜູ້​ໃຫ້​ທຶນ) ​ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກ 5 ໂຄງການ ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນ ຄື:

  1. ໂຄງການ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃນການວາງແຜນ ແລະ ປະສານງານ ໃນຂະແໜງ ຊສ ພາກເພີ້ມງົບປະມານຂອງ ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື ກຊສ
  2. ໂຄງການ ສ້າງ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ຂະ​ແໜງ ​ຊສ ​ໃນ​ການຕິດຕາມ​ວິ​ໄຈ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ​ອາ​ກາດ ແລະ ສຽງ ແລະ ການ​ນໍາ​ໃຊ້ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​​ທີ່​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ ແລະ ກາ​ນ​ຖ່າຍ​ທອດ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ທີ່​ເໝາະ​ສົມໃນ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ສິ່ງ​ເສດ​ເຫລືອ ​ສຳ​ລັບ ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ຂະ​ໜາດ​ກາງ ແລະ ຂະ​ໜາດ​ນ້ອຍ ພາກເພີ້ມງົບປະມານຂອງ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ກຊສ
  3. ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ດ້ານການວາງແຜນ, ການປະສານງານ, ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ຂອງໂຄງການລົງທຶນໃນຂະແໜງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໂດຍສຸມໃສ່ໂຄງການທີ່ນອນໃນ ໂຄງການຫລັກ ຄສລ2 ຂອງ ກົມແຜນການ ແລະ ການເງິນ, ກະຊວງ   ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້
  4. ໂຄງການ ສ້າງຄວາມສາມາດດ້ານການຈັດຕັ້ງ ເພື່ອການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ແລະ ອະນຸລັກສັດປ່າ PICE-LENS2-001 ຂອງ ກົມປ່າໄມ້, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້
  5. ໂຄງການເສີມສ້າງຄວາມສາມາດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ນໍ້າແອດ – ພູເລີຍ CBI-LENS2-020 ຂອງ ກົມປ່າໄມ້, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້

ມູນຄ່າລວມທັງໝົດ ທັງ 5 ໂຄງການ ແມ່ນ 3,805,320 ໂດລາສະຫະລັດ ເຊິ່ງໂຄງການດັ່ງກ່າວທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແມ່ນຈະໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມແຜນທີ່ໄດ້ວາງໄວ້ ເພື່ອແນ່ໃສ່ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ປະຕິບັດຕາມພັນທະ ແລະ ພາລະບົດບາດຂອງຕົນ ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍທິດທາງນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານດ້ານຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັ້ງທີ 8 ໄປຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ.

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X