ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ

Environment Protection Fund


021 252 739

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຜົນຂອງການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທະນາຄານໂລກໃນການຈັດຕັ້ປະຕິບັດ ຄສລ2 ແລະ ປືກສາຫາລືດ້ານວິຊາການ ກ່ຽວກັບຜົນການລົງຊຸກຍູ້ຮ່ວມຂອງທີມງານທະນາຄານໂລກ ຄັ້ງວັນທີ 15-16 ມັງກອນ 2020 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ກຊສ

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຜົນຂອງການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທະນາຄານໂລກໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຢູ່ ສປປລາວ ໄລຍະ 2 ແລະ ປຶກສາຫາລືດ້ານວິຊາການ ກ່ຽວກັບຜົນການລົງຊຸກຍູ້ຮ່ວມຂອງທີມທະນາຄານໂລກ, ກົມກອງກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໄລຍະ 2 ຄັ້ງວັນທີ 15-16 ມັງກອນ 2020 ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.

ພິທີເຊັນສັນຍາສະໜອງທຶນລະຫວ່າງ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ 11 ໂຄງການ ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຜ່ານໂຄງການສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຢູ່ ສປປ ລາວ ໄລຍະ2

ຕອນບ່າຍ ວັນທີ 15 ມັງກອນ 2020 ໄດ້ມີພິທີເຊັນສັນຍາ ສະໜອງທຶນ ລະຫວ່າງ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (ກປສ) ແລະ ຜູ້ຮັບທຶນຈາກ ພະແນກກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ (2 ໂຄງການ),ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (7 ໂຄງການ), ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ (1 ໂຄງການ) ແລະ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ (1 ໂຄງການ) ລວມທັງໝົດ 11 ໂຄງການ ( 1 ໂຄງການ ແມ່ນ ສະໜອງທຶນໃໝ່ແລະ 10 ໂຄງການແມ່ນສະໜອງທຶນເພີ້ມ ) ລວມມູນຄ່າທັງໝົດ 10,122,723,900 ກີບ ຫຼື ເທົ່າກັບ 1,250,000 ໂດລາສະຫະລັດ ພິທີດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ຈັດຂື້ນທີ່ ສະໂມສອນ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກຂີພິຍານ ໂດຍ ທ່ານ ປອ ໄຊນະຄອນ ອິນທະວົງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ພ້ອມດ້ວຍ ບັນດາຫົວໜ້າກົມ ແລະ ຮອງກົມ ຈາກ ກົມກອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ລວມໄປເຖິງ ຄະນະຊີ້ນໍາໂຄງການ ແລະ ຫົວໜ້າໂຄງການ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກຂີພິຍານ ລວມທັງ​ໝົດ​ປະມານ 112 ທ່ານ.

ໃນພິທີເຊັນສັນຍາດັ່ງກ່າວແມ່ນໃຫ້​ກຽດ​ລົງ​ນາມ​​ເຊັນສັນຍາໂດຍ ນາງ ບຸນພາມາ ໂພທິສານ, ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ ກອງ​ທຶນປົກປັກຮັກສາ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ (ຕາງໜ້າຜູ້​ໃຫ້​ທຶນ) ​ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກ 11 ໂຄງການ ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນ ຄື:

ໂຄງການທີ່ 1 : ໂຄງການຍົກລະດັບຄວາມອາດສາມາດພະນັກງານ ຂອງ ກົມສິ່ງແວດລ້ອມ,ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ (DEPP) ເພື່ອຮ່ວມກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍການພັດທະນາ ພະລັງງານໄຟຟ້ານໍ້າຕົກແບບຍືນຍົງ (PSHD) ໂດຍສຸມໃສ່ ການຕິດຕາມກວດກາ ປະສິດທິພາບຂອງການ ແບ່ງປັນດ້ານ ຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ການກະກຽມ ຍຸດທະສາດການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ສໍາລັບ ແຜນການພັດທະນາໂຄງການ ໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ , ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: ກົມສິ່ງແວດລ້ອມ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຮ່ວມກັບ ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ ກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່, .ມູນຄ່າໂຄງການ :  2,025,000,000 ກີບ (250,000 USD ) ໄລຍະເວລາໂຄງການ: 1 ປີ (ມັງກອນ – ທັນວາ 2020).

ຈຸດປະສົງໂຄງການ: ຍົກລະດັບຄວາມອາດສາມາດພະນັກງານ ຂອງ  ທັງສອງກົມ ດັ່ງກ່າວ ເພື່ອຮ່ວມກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍການພັດທະນາ ພະລັງງານໄຟຟ້ານໍ້າຕົກແບບຍືນຍົງ (PSHD) ໂດຍສຸມໃສ່ ການຕິດຕາມກວດກາ ປະສິດທິພາບຂອງການແບ່ງປັນດ້ານ ຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ການກະກຽມ ຍຸດທະສາດການປະເມີນຜົນ ກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ສໍາລັບ ແຜນການພັດທະນາໂຄງການ ໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ.

ໂຄງການທີ່ 2: ໂຄງການຄູ້ມຄອງ ປ່າປ້ອງກັນແຫ່ງຊາດນໍ້າມ່ວນ-ນໍ້າຍ້ວງ ເຂດຍອດນໍ້າມ່ວນ ໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍ ພະແນກກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ, ມູນຄ່າໂຄງການເພີ້ມ:  810,000,000 ກີບ (100,000 USD ) ໄລຍະເວລາໂຄງການ: 3 ປີ (ມັງກອນ, 2018- ທັນວາ, 2020).

ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ: ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ກັບຊຸມຊົນເຂດປ່າປ້ອງກັນຍອດນໍ້າມ່ວນ (97,989 ຮຕ) ໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າປ້ອງກັນ, ສີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັດນໍ້າ-ສັດປ່າ ໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ ພ້ອມທັງຮັບປະກັນທາງດ້ານ ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຊຸມຊົນທີ່ອາໃສຢູ່ໃນ ແລະ ເຂດອ້ອມຂ້າງໃຫ້ດີຂື້ນ.

ໂຄງການທີ່ 3: ໂຄງການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນພູມືດ-ພູສັນເຂື່ອນແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸ່ມຊົນ ແຂວງ ວຽງຈັນ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: ພະແນກກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ແຂວງວຽງຈັນ, ມູນຄ່າໂຄງການເພີ້ມ:  810,000,000 ກີບ (100,000 USD) ໄລຍະເວລາໂຄງການ: 3 ປີ 3 ເດືອນ (ຕຸລາ, 2017- ທັນວາ 2020)

ຈຸດປະສົງໂຄງການ: ສ້າງຄວາມອາດສາມາດຂອງ ຂະແໜງການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແຂວງໃນລະດັບແຂວງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ  ແລະເຂດໝູ່ບ້ານເພື່ອຄຸ້ມຄອງຊີວະນາໆພັນໃນເຂດ ປ່າສະຫງວນພູມືດ-ພູສັນເຂືອນ  ແບບມີສ່ວນ ຮ່ວມກັບຊຸມຊົນໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ ຢູ່ແຂວງວຽງຈັນ.

ໂຄງການທີ່ 4: ໂຄງການສ້າງຄວາມສາມາດໃຫ້ພະນັກງານສິ່ງແວດລ້ອມ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ,ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງວຽງຈັນ,ມູນຄ່າໂຄງການເພີ້ມ:  809,991,900 ກີບ (99,999 USD) ໄລຍະເວລາໂຄງການ: 3.5 ປີ (ກໍລະກົດ 2017 – ທັນວາ, 2020)

ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ: ເພື່ອຊ່ວຍສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງລະບົບການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມໂດຍສະເພາະແມ່ນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການບັງຄັບ ໃຊ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ,ປະຕິບັດລະບຽບການ, ບັນດານິຕິກໍາ ຕໍ່ການປະເມີນຜົນກະທົບສິ່ງແວດລ້ອມເບື້ອງຕົ້ນ

ໂຄງການທີ່ 5: ໂຄງການສ້າງຄວາມສາມາດໃຫ້ພະນັກງານສິ່ງແວດລ້ອມ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ, ມູນຄ່າໂຄງການເພີ້ມ:  809,919,000 ກີບ (99,990 USD), ໄລຍະເວລາໂຄງການ: 3.5 ປີ (ກໍລະກົດ 2017 – ທັນວາ, 2020)

ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ: ເພື່ອຊ່ວຍສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງລະບົບການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມໂດຍສະເພາະແມ່ນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການບັງຄັບ ໃຊ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ,ປະຕິບັດລະບຽບການ ບັນດານິຕິກໍາ ຕໍ່ການປະເມີນຜົນກະທົບສິ່ງແວດລ້ອມເບື້ອງຕົ້ນ

ໂຄງການທີ່ 6: ໂຄງການສ້າງຄວາມສາມາດໃຫ້ພະນັກງານສິ່ງແວດລ້ອມພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງຄຳມ່ວນ, ມູນຄ່າໂຄງການເພີ້ມ:  809,919,000 ກີບ (99,990 USD)  ໄລຍະເວລາໂຄງການ: 3.5 ປີ (ກໍລະກົດ 2017 – ທັນວາ, 2020)

ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ: ເພື່ອຊ່ວຍສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງລະບົບການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມໂດຍສະເພາະແມ່ນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການບັງຄັບ ໃຊ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ,ປະຕິບັດລະບຽບການ ບັນດານິຕິກໍາ ຕໍ່ການປະເມີນຜົນກະທົບສິ່ງແວດລ້ອມເບື້ອງຕົ້ນ

ໂຄງການທີ່ 7: ໂຄງການສ້າງຄວາມສາມາດໃຫ້ພະນັກງານສິ່ງແວດລ້ອມ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ຕັ້ງປະຕິບັດ: ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ມູນຄ່າໂຄງການເພີ້ມ:  809,919,000 ກີບ (99,990 USD) ໄລຍະເວລາໂຄງການ: 3.5 ປີ (ກໍລະກົດ 2017 – ທັນວາ, 2020)

ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ: ເພື່ອຊ່ວຍສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງລະບົບການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມໂດຍສະເພາະແມ່ນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການບັງຄັບ ໃຊ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ,ປະຕິບັດລະບຽບການ ບັນດານິຕິກໍາ ຕໍ່ການປະເມີນຜົນກະທົບສິ່ງແວດລ້ອມເບື້ອງຕົ້ນ

ໂຄງການທີ່ 8: ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ພະນັກງານສິ່ງແວດລ້ອມ, ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳ ມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງຊຽງຂວາງ ໃນການນຳໃຊ້ ແລະ ຕິດຕາມ ການປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມເບື້ອງຕົ້ນ (IEE) ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: ຂະແໜງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ງົບປະມານໂຄງການເພີ້ມ:  809,919,000 ກີບ (99,990 USD) ໄລຍະເວລາໂຄງການ: 3 ປີ 5 ເດືອນ (ກໍລະກົດ 2017- ທັນວາ 2020)

ຈຸດປະສົງໂຄງການ: ເພື່ອເພີ້ມສັດສ່ວນຈໍານວນ ການປະເມີນຜົນກະທົບສິ່ງແວດລ້ອມ/ ອອກໃບຢັ້ງຢືນສິ່ງວດລ້ອມ (IEE/ECC) ທີ່ສຳເລັດ ແລະ ຍົກລະດັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນການ ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ  ຄວບຄຸມການນໍາໃຊ້ສານ ເຄມີໃນວຽກງານກະສິກໍາ ພາຍໃນແຂວງຊຽງຂວາງ

ໂຄງການທີ່ 9: ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ພະນັກງານສິ່ງແວດລ້ອມ, ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳ ມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ ຫົວພັນ ໃນການນຳໃຊ້ ແລະ ຕິດຕາມ ການປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມເບື້ອງຕົ້ນ (IEE), ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: ຂະແໜງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ມູນຄ່າໂຄງການເພີ້ມ: 808,137,000 ກີບ (99,770 USD) ໄລຍະເວລາໂຄງການ: 3 ປີ 5 ເດືອນ (ກໍລະກົດ 2017- ທັນວາ 2020)

ຈຸດປະສົງໂຄງການ: ເພື່ອເພີ້ມສັດສ່ວນຈໍານວນ IEE/ECC ທີ່ສຳເລັດ ແລະ ຍົກລະດັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນການຄຸ້ມ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ  ຄວບຄຸມການນໍາໃຊ້ສານເຄມີ ໃນວຽກງານກະສິກໍາ ພາຍໃນ ແຂວງຫົວພັນ.

ໂຄງການທີ່ 10: ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ພະນັກງານສິ່ງແວດລ້ອມ, ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳ ມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ໃນການນຳໃຊ້ ແລະ ຕິດຕາມ ການປະເມີນຜົນກະທົບ ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ເບື້ອງຕົ້ນ (IEE), ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: ຂະແໜງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ມູນຄ່າໂຄງງກນເພີ້ມ:  809,919,000 ກີບ (99,990 USD) ໄລຍະເວລາໂຄງການ: 3 ປີ 5 ເດືອນ (ກໍລະກົດ 2017- ທັນວາ 2020)

ຈຸດປະສົງໂຄງການ: ເພື່ອເພີ້ມສັດສ່ວນຈໍານວນ IEE/ECC ທີ່ສຳເລັດ ແລະ ຍົກລະດັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນການຄຸ້ມ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ  ຄວບຄຸມການນໍາໃຊ້ສານ ເຄມີໃນວຽກງານກະສິກໍາພາຍໃນ ແຂວງຫລວງພະບາງ

ໂຄງການທີ່ 11:ໂຄງການການປະເມີນມູນຄ່າທາງເສດຖະກິດຂອງລະບົບນິເວດວິທະຍາ ແລະ ບັນດາຊີວະນາໆພັນ ໃນເຂດປ່າສະຫງວນ ພູຈອມວອຍ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: ຄະນະວິທະຍາສາດ ທຳມະຊາດ ແລະ ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ ມູນຄ່າໂຄງການເພີ້ມ:  810,000,000 ກີບ (100,000 USD) ໄລຍະເວລາໂຄງການ: 1 ປີ 2 ເດືອນ (ພະຈິກ 2019 – ທັນວາ 2020)

ຈຸດປະສົງໂຄງການ: ໂດຍອີງຕາມໜັງສືແນະນຳຂອງທ່ານ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ກອງປະຊຸມທີ່ ກປສ, ຄະນະວິທະຍາສາດ ທຳມະຊາດ ແລະ ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຈະໄດ້ສຶກສາມູນຄ່າທາງເສດຖະກິດໂດຍເນັ້ນໃສ່ດ້ານຊີວະນາໆພັນໃນເຂດປ່າສະຫງວນ ພູຈອມວອຍ.

ພິທີເຊັນສັນຍາ ລະຫວ່າງ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິການຕົວເມືອງວຽງຈັນໃນການສະໜອງທຶນໃຫ້ໂຄງການ ປ້ອງກັນສະພາບນໍ້າຖ້ວມອັ່ງຂັງໃນຕົວເມືອງ

ພິທີເຊັນສັນຍາ ສະໜອງທຶນ ລະຫວ່າງ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (ກປສ) ແລະ ຜູ້ຮັບທຶນຈາກ ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານຕົວເມືອງວຽງຈັນ ໄດ້ຈັດຂື້ນຢ່າງເປັນທາງການ ໃນຕອນບ່າຍ ວັນທີ 13 ມັງກອນ 2020 ເຊິ່ງຈັດຂື້ນທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານຕົວເມືອງວຽງຈັນ ໂດຍການໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກຂີພິຍານ ທ່ານ ພູວົງ ຫຼວງໄຊຊະນະ, ຫົວໜ້າກົມແຜນການ ແລະ ການເງິນ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ຫົວໜ້າຄະນະວິຊາການສຳລັບໂຄງການສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໄລຍະ 2, ພ້ອມດ້ວຍ ບັນດາຫົວໜ້າກົມ ແລະ ຮອງກົມ, ຫົວໜ້າພະແນກ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກຂີພິຍານ ລວມທັງ​ໝົດ​ປະມານ 20 ທ່ານ.

  ໃນພິທີເຊັນສັນຍາດັ່ງກ່າວແມ່ນໃຫ້​ກຽດ​ລົງ​ນາມ​​ເຊັນສັນຍາໂດຍ ທ່ານ ສີພັນດອນ ສີຫາວົງ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ກອງ​ທຶນປົກປັກຮັກສາ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ (ຕາງໜ້າຜູ້​ໃຫ້​ທຶນ) ​ແລະ ທ່ານ ບຸນຈັນ ແກ້ວສີທຳມະ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິການຕົວເມືອງວຽງຈັນ.

ໂຄງການ ປ້ອງ​ກັນ​ສະ​ພາບ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ​ອັ່ງ​ຂັງ​ໃນ​ຕົວ​ເມືອງ ໂດຍ ການ​ອາ​ນາ​ໄມ​ລວງ​ຮ່ອງ​ລະ​ບາຍ​ນ້ຳແຄມ​ທາງ ແລະ ລວງ​ຮ່ອງ​ນ້ຳ​ສາຍ​ແມ່​ໃນ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງວຽງຈັນ, ມູນຄ່າໂຄງການ 500,000,000 ກີບ (ຫ້າຮ້ອຍລ້ານລ້ານກີບຖ້ວນ), ໄລຍະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ແມ່ນ ນັບແຕ່ມື້ເຊັນສັນຍາ ຈົນຮອດ ທ້າຍເດືອນ ມິຖຸນາ 2020 ເຊິ່ງ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານຕົວເມືອງວຽງຈັນ, ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການແມ່ນເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ສະກັດກັ້ນ ສະພາບນໍ້າຖ້ວມອັ່ງຂັງໂດຍການອານາໄມລວງຮ່ອງລະບາຍນໍ້າແຄມທາງ ຈຳນວນ 10 ເສັ້ນທາງ ແລະ ຮ່ອງສາຍແມ່ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະ ຮ່ອງແມ່ເຊື່ອມລົງໄປຫາຫ້ວຍໝາກຮຽວ ຈຳນວນ 6 ສາຍ. ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີນໍ້າໃນລະດູຝົນທີໄຫລມາແຮງບໍ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດນໍ້າຂັງນໍ້າຖ້ວມເຂດຊຸມຊົນ, ສະຖານທີ່ລັດຖະການ, ບ້ານເຮືອນປະຊາຊົນ ແລະ ເປັນການອານະໄມຮ່ອງລະບາຍນໍ້າກ່ອນລະດູຝົນຈະມາເຖິງ ເຊິ່ງກວມຢູ່ 6 ຕົວເມືອງ ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ເມືອງຈັນທະບູລີ, ໄຊເສດຖາສີໂຄດຕະບອງ. ສີສັດຕະນາກ.ໄຊທານີ ແລະ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ.

ທັງໝົດນີ້ກໍ່ເພື່ອແນ່ໃສ່ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ທັງເປັນການປະຕິບັດຕາມພັນທະ ແລະ ພາລະບົດບາດຂອງຕົນ ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍທິດທາງນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ ດ້ານຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໄປຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ.

ສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ໄລຍະ 2, 2019

ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ໄລຍະ 2 (ຄສລ 2) ປະຈຳປີ 2019 ແລະ ທິດທາງແຜນການ ປີ 2020, ແຜນການ 5 ປີ (2021-2025) ໄດ້ຈັດຂື້ນໃນວັນທີ 7-8 ພະຈິກ ທີ່ໂຮງແຮມຄູນຊັບ, ທ່າລາດ ແຂວງວຽງຈັນ ​ ໂດຍພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ສີພັນດອນ ສີຫາວົງ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ມີຜູ້ຊີ້ນຳໂຄງການ ຈາກກົມ, ກອງ,ສະຖາບັນ,ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສີ່ງແວດລ້ອມ 7 ແຂວງ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນໆ ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນ ຈາກໂຄງການສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ໄລຍະ 2 (ຄສລ2) ເຂົ້າຮ່ວມລວມທັງໝົດ 96 ທ່ານ, ຍິງ 20 ທ່ານ. ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອຕີລາຄາຜົນສຳເລັດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ດ້ານດີ,ດ້ານອ່ອນຂໍ້ຄົງຄ້າງ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການປະຕິບັດບັນດາຄາດໝາຍ ແລະ ການເບີກຈ່າຍເງິນຂອງແຕ່ລະໂຄງການ, ປຶກສາຫາລື ແລະ ລະດົມແນວຄວາມຄິດໃນການກຳນົດກິດຈະກຳ,  ແຜນຈັດສັນງົບປະມານສຳລັບປີ 2020 ແລະ ວາງມາດຕະການທີ່ຮັດກຸມ ເພື່ອໃຫ້ມີຜົນສຳເລັດໃໝ່ ຕາມຈຸດປະສົງ ເປົ້າໝາຍທີ່ກຳນົດໄວ້ ເພື່ອກ້າວໄປສູ່ຜົນສຳເລັດຂອງໂຄງການໃຫ້ເປັນທີ່ໜ້າພໍໃຈ, ນອກນັ້ນກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ປຶກສາຫາລືໃນການກະກຽມໂຄງການ ໃໝ່ ໃນສຸມປີ 2021-2025ເປັນຕົ້ນ: ໂຄງການຄຸ້ມຄອງສີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສີ່ງເສດເຫຼືອ ແລະ ການເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນການລະດົມແຫຼ່ງທຶນຈາກສາກົນ ເປັນຕົ້ນ: ຈາກກອງທຶນສີ່ງແວດລ້ອມໂລກ( GEF), ກອງທຶນສີຂຽວດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (GCF) ເຂົ້າໃນການປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດຂອງກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສີ່ງແວດລ້ອມ ຮອດປີ 2025 ແລະ ວິໃສທັດ ຮອດ ປີ 2030 ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ.

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ຍັງໄດ້ລະດົມ ແນວຄວາມຄິດ ເພື່ອຊ່ວຍສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃນການຮ່ວມມື ແລະ ການເປັນຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ດີ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໃຫ້ມີຜົນສຳເລັດ ແລະ ຊ່ວຍເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສີ່ງແວດລ້ອມ  ໃຫ້ກາຍເປັນສະຖາບັນການເງິນທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ມີກົນໄກຄຸ້ມຄອງການເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນ ທີ່ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ແບບຍືນຍົງ ເຂົ້າໃນວຽກງານຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສີ່ງແວດລ້ອມ ໃນສຸມປີ 2021-2025.

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຄະ​ນະ​ວິ​ຊາ​ການສຳ​ລັບ​ໂຄງ​ການສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ແລະ ສັງ​ຄົມ​ໄລ​ຍະ 2 ຄັ້ງ​ທີ XVII

ໄດ້​ຈັດ​ຂື້ນ​ໃນ​ເວ​ລາ 8:30 ໂມງ ຂອງວັນ​ທີ 30 ກັນ​ຍາ 2019 ທີ່​ໂຮງ​ແຮມ​ວຽງ​ຈັນ​ພ​ຮາ​ຊາ ໂດຍ​ການ​ເປັນ​ປະ​ທານ​ຂອງ​ທ່ານ ພູ​ວົງ ຫຼວງ​ໄຊ​ຊະ​ນະ, ຫົວ​ໜ້າ​ກົມ​ແຜນ​ການ ແລະ ການ​ຮ່ວມ​ມື, ກ​ຊ​ສ, ຫົວ​ໜ້າ​ຄະ​ນະ​ວິ​ຊາ​ການ ຄ​ສ​ລ 2 ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ຄະ​ນະ​ວິ​ຊາ​ການ​ຈາກ ກົມ​ແຜນ​ການ ແລະ ການ​ເງິນ ກະ​ຊວງ​ກະ​ສິ​ກຳ​ ແລະ ປ່າ​ໄມ້ ແລະ ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ແຫ່ງ​ຊາດ, ພ້ອມ​ທັງ​ຜູ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຈາກ​ບັນ​ດາ 7 ແຂວງ (ຫຼວງ​ພະ​ບາງ, ຊຽງ​ຂວາງ, ຫົວ​ພັນ, ວຽງ​ຈັນ, ບໍ​ລິ​ຄຳ​ໄຊ, ຄຳ​ມ່ວນ ແລະ ສະ​ຫວັນ​ນະ​ເຂດ), ຕາງ​ໜ້າ​ຈາກ​ກົມ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ ແລະ ການ​ວາງ​ແຜນ​ພະ​ລັງ​ງານ, ກະ​ຊວງ​ພະ​ລັງ​ງານ ແລະ ບໍ່​ແຮ່, ອົງ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ ແລະ ພັດ​ທະ​ນາ​ຕົວ​ເມືອງ (ອ​ພບ​ຕ), ສະ​ຖາ​ບັນ​ນິ​ເວດ​ວິ​ທະ​ຍາ ແລະ ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ຊີ​ວະ​ພາບ, ກະ​ຊວງວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ ແລະ ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ, ກົມ​ການ​ເງິນ ກ​ຊ​ສ) ແລະ ກ​ປ​ສ ລວມ​ທັງ​ມົດ 44 ທ່ານ.

ໃນ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ແມ່ນ​ລວມ​ເອົາ ລາຍ​ງາ​ນ​ຄວາມ​ຄືບ​ໜ້າ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໂຄງ​ການ ຄ​ສ​ລ 2 ປະ​ຈຳ 6 ເດືອນ​ຕົ້ນ​ປີ 2019 ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ບັນ​ດາ​ຂໍ້​ຄົງ​ຄ້າງ ແລະ ສິ່ງ​ທ້າ​ທາຍ​ຕ່າງໆ, ລາຍ​ງານ​ຄືນ​ໜ້າ​ວຽກ ແລະ ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິບັດ​ແນ​ວຽກ ທີ່​ໄດ້​ເອກ​ກະ​ພາບ​ຮ່ວມ​ກັບ​ທະ​ນາ​ຄານ​ໂລກ ໃນ​ເວ​ລາ​ຕິດ​ຕາມ​ໂຄງ​ການ ຄ​ສ​ລ 2 ຄັ້ງ​ວັນ​ທີ 6-17 ພຶດ​ສະ​ພາ 2019, ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ການ​ຈັດ​ສັນ​ງົບ​ປະ​ມານ​ຄືນ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ສາ​ມາດ​ນຳ​ໃຊ້​ຕາມ​ເປົ້າ​ໝາຍ, ນຳ​ສະ​ເໜີ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ ແລະ ​ຮັບ​ຮອງບົດ​ສະ​ເໜີ​ໂຄງ​ການ ຈຳ​ນວນ 13 ໂຄງ​ການ​ທີ່​ຂໍ​ທຶນ​ເພິ້ມ ແລະ ຂໍ​ທຶນ​ໃໝ່​ຈາກ ກ​ປ​ສ (ທຶນ​ພາຍ​ໃນ ກ​ປ​ສ ແລະ ທຶນ ຄ​ສ​ລ 2).

ໂຄງ​ການ​ທີ່​ສະ​ເໜີ​ 13 ໂຄງ​ການ​ລວມ​ມີ: (1) ໂຄງ​ການ​ປ່າ​ສະ​ຫງວນ​ພູ​ມືດ-​ພູ​ສັນ​ເຂື່ອນ ແບບ​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ​ຂອງ​ຊຸມ​ຊົນ​ແຂວງວຽງ​ຈັນ, (2) ໂຄງ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ປ່າ​ປ້ອງ​ກັນ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ນ້ຳ​ມ່ວນ-​ນ້ຳ​ຍ້ວງ ເຂດຍອດ​ນ້ຳ​ມ່ວນ​ໃຫ້​ມີ​ຄວາມ​ຍືນ​ຍົງ ແຂວງ​ບໍ​ລິ​ຄຳ​ໄຊ, (3) ​ໂຄງ​ການ​ສ້າງ​ຄວາ​ມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ໃຫ້​ພະ​ນັກ​ງານ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ, ພະ​ແນກ​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ທຳ​ມະ​ຊາດ ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ແຂວງ​ຫົວ​ພັນ ໃນ​ການ​ນຳ​ໃຊ້ ແລະ ຕິດ​ຕາມ​ການ​ປະ​ເມີນ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ເບື້ອງ​ຕົ້​ນ (IEE), (4) ໂຄງ​ການ​ສ້າງ​ຄວາ​ມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ໃຫ້​ພະ​ນັກ​ງານ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ, ພະ​ແນກ​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ທຳ​ມະ​ຊາດ ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ແຂວງ​ຊຽງ​ຂວາງ ໃນ​ການ​ນຳ​ໃຊ້ ແລະ ຕິດ​ຕາມ​ການ​ປະ​ເມີນ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ເບື້ອງ​ຕົ້​ນ (IEE), (5) ໂຄງ​ການ​ສ້າງ​ຄວາ​ມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ໃຫ້​ພະ​ນັກ​ງານ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ, ພະ​ແນກ​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ທຳ​ມະ​ຊາດ ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ແຂວງ​​ຫຼວງ​ພະ​ບາງ ໃນ​ການ​ນຳ​ໃຊ້ ແລະ ຕິດ​ຕາມ​ການ​ປະ​ເມີນ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ເບື້ອງ​ຕົ້​ນ (IEE), (6)ໂຄງ​ການ​ສ້າງ​ຄວາ​ມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ໃຫ້​ພະ​ນັກ​ງານ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ, ພະ​ແນກ​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ທຳ​ມະ​ຊາດ ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ແຂວງ​ວຽງ​ຈັນ ໃນ​ການ​ນຳ​ໃຊ້ ແລະ ຕິດ​ຕາມ​ການ​ປະ​ເມີນ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ເບື້ອງ​ຕົ້​ນ (IEE), (7) ໂຄງ​ການ​ສ້າງ​ຄວາ​ມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ໃຫ້​ພະ​ນັກ​ງານ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ, ພະ​ແນກ​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ທຳ​ມະ​ຊາດ ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ແຂວງ​​ບໍ​ລິ​ຄຳ​ໄຊ ໃນ​ການ​ນຳ​ໃຊ້ ແລະ ຕິດ​ຕາມ​ການ​ປະ​ເມີນ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ເບື້ອງ​ຕົ້​ນ (IEE), (8) ໂຄງ​ການ​ສ້າງ​ຄວາ​ມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ໃຫ້​ພະ​ນັກ​ງານ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ, ພະ​ແນກ​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ທຳ​ມະ​ຊາດ ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ແຂວງ​​ຄຳ​ມ່ວນ ໃນ​ການ​ນຳ​ໃຊ້ ແລະ ຕິດ​ຕາມ​ການ​ປະ​ເມີນ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ເບື້ອງ​ຕົ້​ນ (IEE), (9) ໂຄງ​ການ​ສ້າງ​ຄວາ​ມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ໃຫ້​ພະ​ນັກ​ງານ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ, ພະ​ແນກ​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ທຳ​ມະ​ຊາດ ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ແຂວງ​​ສະ​ຫວັນ​ນະ​ເຂດ ໃນ​ການ​ນຳ​ໃຊ້ ແລະ ຕິດ​ຕາມ​ການ​ປະ​ເມີນ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ເບື້ອງ​ຕົ້​ນ (IEE), (10) ໂຄງ​ການ​ຄົ້​ນ​ຄວ້າ​ປູກມອນ-​ລ້ຽງ​ມ້ອນ ແນວ​ພັນ​ພື້ນ​ເມືອງ​ເພື່ອ​ການ​ອະ​ນຸ​ລັກ (Researech on Lao Serculture for Conservation), (11) ໂຄງ​ການ​ປ້ອງ​ກັ​ນ​ສະ​ພາບ​ນ້ຳ​ຖ້ວ​ມ​ອັ່ງ​ຂັງ​ໃນ​ຕົວ​ເມືອງ ໃນ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງວຽງ​ຈັນ, (12) ໂຄງ​ການ​ຍົກ​ລະ​ດັບ​ຄວາມ​ອາດ​ສາ​ມາດ​ຂອງ​ພະ​ນັກ​ງ​ານ DEPP ເພື່ອ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ພະ​ລັງ​ງານ​ໄຟ​ຟ້າ​ນ້ຳ​ຕົກ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ (PSHD) ກະ​ຊວງ​ພະ​ລັງ​ງານ ແລະ ບໍ່​ແຮ່, (13) ໂຄງ​ການ​ການ​ປະ​ເມີນ​ມູນ​ຄ່າ​ທ​າງ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ຂອງ​ລະ​ບົບ​ນິ​ເວດ​ວິ​ທະ​ຍ​າ ແລະ ບັນ​ດາ​ຊີ​ວະ​ນາໆ​ພັນ ໃນ​ເຂດ​ປ່າ​ສະ​ຫງວນ​ພູ​ຈອມວອຍ.

ໃນ​ນີ້​ທາງ​ຄະ​ນະ​ວິ​ຊາ​ການ ເຫັນ​ດີ​ເປັນ​ເອກ​ກະ​ພາບ​ຮັບ​ຮອງ 12 ໂຄງ​ການ ແລະ ເຫັນ​ດີ​ຮັບ​ຮອງ​ທາງ​ດ້ານ​ຫຼັກ​ການ 1 ໂຄງ​ການ, ພ້ອມ​ນີ້ ໃຫ້​ທຸກໆ​ໂຄ​ງ​ການ​ປັບ​ປຸງ​ບົດ​ສະ​ເໜີ​ໂຄງ​ການ​ຂອງ​ຕົນ ຕາມ​ຄຳ​ເຫັນ​ຂອງ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ຄະ​ນະ​ວິ​ຊາ​ການ ແລະ ຂໍ​ສະ​ເໜີ​ການ​ເຫັນ​ດີ​ຈາກ​ທະ​ນາ​ຄານ​ໂລກ ສ​ຳ​ລັບ​ໂຄງ​ການ​ທີ່​ຂໍ​ທຶນ ຄ​ສ​ລ 2 ແລະ ໂຄງ​ການ​ທີ່​ຂໍ​ທຶນ ກ​ປ​ສ ສືບ​ຕໍ່​ປັບ​ປຸງ ແລະ ສະ​ເໜີ​ສະ​ພາ​ບໍ​ລິ​ຫານ ​ເພ​ື່ອ​ຂໍ​ອະ​ນຸ​ມັດ.

ກິດຈະກຳປຸກຈິດສຳນຶກໃນການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນໂຄກແຫ້, ເມືອງສັງທອງ

ກອງ​ທຶນ​ປົກ​ປັກ​ຮັກສາ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ​ໄດ້​ຈັດ​ກິດຈະກຳ​ປູກ​ຈິດ​ສຳນຶກ​ໃນ​ການ​ປົກ​ປັກ​ຮັກສາ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ​ໃຫ້​ນ້ອງ​ນັກຮຽນ ຢູ່​ໂຮງຮຽນ​ປະຖົມ​ສົມ​ບູນໂຄກແຫ້, ເມືອງສັງທອງ, ນະຄອນຫລວງ​ວຽງ​ຈັນ ​ໃນ​ວັນ​ທີ 18 ຕຸລາ 2019 ນີ້, ນໍາພາໂດຍ ​ທ່ານ ສີພັນດອນ ສີຫາວົງ, ຫົວໜ້າ​ຫ້ອງການ​ກອງ​ທຶນ​ປົກ​ປັກ​ຮັກສາ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ, ທ່ານ ນາງ ບຸນພາມາ ໂພທິສານ, ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ ກປສ, ທ່ານ ອຸດອນ ໄຕຈັນທອນ, ຮອງຫົວໜ້າສຶກສາເມືອງສັງທອງ, ທ່ານ ​ນາງ ບຸນໂຮມ ວົງທັກຂິນ ຜູ້ອຳນວຍການ​ໂຮງຮຽນປະຖົມໂຄກແຫ້​, ທ່ານ ເຄນ ເພັດສະຫວ່າງ, ນາຍບ້ານ ບ້ານໂຄກແຫ້ ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ນ້ອງ​ນັກຮຽນ ແລະ ພະນັກງານ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ.

ຈຸດປະສົງຂອງການຈັດກິດຈະກຳ​ປູກ​ຈິດ​ສຳ ນຶກ​ໃນ​ການ​ປົກ​ປັກ​ຮັກສາ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ​ໃນ​ຄັ້ງ​ນີ້, ​ແນ​ໃສ່ເຮັດໃຫ້ນ້ອງ​ນັກຮຽນມີຄວາມຮັບຮູ້, ທັກສະ, ທັດສະນະຄະຕິທີ່ດີຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຮູ້ຄຸນຄ່າຂອງສິ່ງແວດລ້ອມຫລາຍ​ຂຶ້ນ, ທັງ​ເປັນ​ການ​ປຸກ​ຈິດ​ສຳນຶກ​ໃຫ້​ນ້ອງ​ນັກຮຽນເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງເປັນເຈົ້າການ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ ໃນການຄຸ້ມຄອງສິ່ງ ແວດລ້ອມແບບຍືນຍົງ, ແນໃສ່ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດ ລ້ອມ ແລະ ອະນຸລັກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ, ເພື່ອການພັດທະນາທີ່ໝັ້ນຄົງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງໝົດທຸກຄົນດີຂຶ້ນ​ເທື່ອ​ລະ​ກ້າວ, ​ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແມ່ນວຽກງານໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນ ເຊິ່ງພັກ-ລັດຖະບານ ຍາມໃດກໍ່ຊີ້ນຳໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິຕໍ່ເນື່ອງ ໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ ໃນການນຳໃຊ້ ຊັບພະຍາກອນທຳ ມະຊາດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ກໍໄດ້ມີນະໂຍບາຍ ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ ການສ້າງຈິດສຳນຶກ ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ແກ່ຄົນລຸ້ນໜຸ່ມນ້ອຍເຍົາວະຊົນ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ໃນ​ການ​ຈັດ​ກິດຈະກຳ​ໃນ​ຄັ້ງ​ນີ້, ໄດ້​ມີ​ຫລາຍ​ກິດຈະ ກຳທີ່​ໜ້າ​ສົນ​ໃຈ ​ເປັນ​ຕົ້ນ ການມອບອຸປະກອນການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຈຳນວນໜຶ່ງ ພ້ອມທັງສີທາອາຄານໂຮງຮຽນ ລວມມູນຄ່າ 8,000,000 ກີບ, ການ​ສະ​ແດງ​ລະຄອນ​ເວທີ ທີ່​ສ່ອງ​ແສງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ເຖິງ​ການ​ປົກ​ປັກ​ຮັກສາ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ, ຜົນ​ຮ້າຍ-ຜົນ​ເສຍ​ຂອງ​ການ​ຕັດ​ໄມ້​ທຳລາຍ​ປ່າ, ການ​ລ່າ​ສັດ, ລວມໄປເຖິງການທໍາລາຍສິ່ງແວດລ້ອມໃນສັງຄົມ ຖາມ​-ຕອບ​ຄຳ​ຖາມ ກ່ຽວ​ກັບ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ​ແລະ ອື່ນໆ. ​ເຊິ່ງໄດ້​ສ້າງ​​ຄວາມ​ຮູ້ ແລະ ຄວາມມ່ວນຊື່ນ ​ແກ່​ນ້ອງ​ນັກຮຽນ ຢ່າງ​ຄຶກຄື້ນ ທັງ​ເປັນ​ເວທີ​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ສາມາດ, ກ້າ​ຄິດ, ກ້າສະ​ແດງ​ອອກ ຂອງ​ນ້ອງ​ນັກຮຽນ​ ອີກ​ດ້ວຍ.

« 1 of 2 »

ກອງປະຊຸມ ຮັບຟັງຜົນການສະຫຼຸບການມາເຮັດວຽກຊຸກຍູ້ຕິດຕິດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຄສລ2 ຂອງທີມງານທະນາຄານໂລກ ແລະ ຜົນຂອງການກວດສອບບັນຊີ ປະຈໍາປີ 2018

ໃນວັນທີ 10 ກໍລະກົດ 2019 ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (ກປສ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຮັບຟັງຜົນການສະຫຼຸບການມາເຮັດວຽກຊຸກຍູ້ຕິດຕິດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໄລຍະ 2 (ຄສລ2) ຂອງທີມງານທະນາຄານໂລກ ແລະ ຜົນຂອງການກວດສອບບັນຊີ ປະຈໍາປີ 2018 ເຊິ່ງໃຫ້ກຽດເປັນປະທານໂດຍທ່ານ ສີພັນດອນ ສີຫາວົງ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ກປສ ແລະ ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກ 37 ໂຄງການ ເຊິ່ງມາຈາກ ແຂວງຄໍາມ່ວນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ບໍລິຄໍາໄຊ, ວຽງຈັນ, ຫຼວງພະບາງ, ຊຽງຂວາງ ແລະ ຫົວພັນ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກ ໂຄງການ ຄສລ 2 ລວມທັງໝົດ ມີ 114 ທ່ານ.
ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມແມ່ນເພື່ອ ຮັບຟັງຜົນການມາເຮັດວຽກຊຸກຍູ້ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຄສລ2 ແລະ ປະເມີນຄວາມຄືບໜ້າ ຄສລ2 ເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ຄະນະໄດ້ມາເຮັດວຽກ ໃນເດືອນ 11/2018 ຈຸດປະສົງເພື່ອພັດທະນາໂຄງການຍ່ອຍ ແລະ ຜົນງານລວມຂອງ ຄສລ2 ເຊິ່ງວ່າການມາຊຸກຍູ້ຕິດຕາມ ໃນຊ່ວງວັນທີ 6-17/05/2019 ຮ່ວມກັບກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ທາງຄະນະທະນາຄານໂລກ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມຢູ່ 26 ໂຄງການ (ໃນ 38 ໂຄງການ) ຂອງ ຄສລ2 ທີ່ແຂວງ ວຽງຈັນ, ຫລວງພະບາງ, ຫົວພັນ ແລະ ຊຽງຂວາງ. ພ້ອມນັ້ນຍັງໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາກອີກ 8 ໂຄງການ ເຊິ່ງແມ່ນໂຄງການຂອງປ່າສະຫງວນ, ຄ້າຂາຍສັດປ່າແບບຜິດກົດໝາຍ ແລະ ໂຄງການສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ. ນອກນັ້ນ, ທີມງານຍັງໄດ້ສະໜັບສະໜູນອີກ 18 ໂຄງການ ໃນລະດັບສູນກາງ.
ຜົນການລົງຊຸກຍູ້ຕິດຕາມແມ່ນໄດ້ສັງລວມໃນບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳ ທີ່ໄດ້ຖືກຮັບຮອງ ໂດຍການນຳຂອງທະນາ ຄານໂລກແລ້ວ ຈຶ່ງໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເພື່ອເຜີຍແຜ່ໃນຄັ້ງນີ້. ນອກຈາກການຮັບຟັງຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ, ສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ຂໍ້ຄົງຄ້າງຕ່າງໆແລ້ວ, ຍັງຈະໄດ້ປຶກສາຫາລື: ການຈັດສັນງົບແຮ່ສຸກເສີນ, ບູລິມະສິດກິດຈະກຳທີ່ຂໍງົບເພີ່ມ, ການຄຸ້ມຄອງການເງິນ, MoU ລະຫວ່າງ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ກັບ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳຂອງ ຄສລ2, ການຕິດຕັ້ງຖານຂໍ້ມູນ EIA/IEE, ການແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ຮັບຜິດຊອບໃນການຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າຂອງກິດຈະກຳໂຄງການຕາມການເຫັນດີນຳກັນ, ການເຜີຍແຜ່ຜົນງານຂອງ ຄສລ2, ການລາຍງານຜົນສຳເລັດຂອງຕົວຊີ້ວັດ, ການອັບເດດບົດສະຫຼຸບຫຍໍ້ໂຄງການຍ່ອຍ, ການສົ່ງບົດລາຍງານປະຈຳປີ 2018 ແລະ ການກະກຽມໂຄງການໃໝ່.
ໂຄງການ ຄສລ 2 ຈະສິ້ນສຸດໃນທ້າຍປີ 2020 ເຊິ່ງຈະນໍາເອົາຜົນຂອງການຕິດຕາມເຜີຍແຜ່ນີ້ໄປຜັນຂະຫຍາຍ ເພື່ອການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ບັນລຸເປົ້າໝາຍຕາມທີ່ວາງໄວ້.

ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບປະຈໍາປີ ສໍາລັບໂຄງການພາກເໜືອທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກ ຫ້ອງການ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 01-02 ກໍລະກົດ 2019 ພະແນກຊັບພະຍາກອນ ແລະ ທໍາມະຊາດສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ພະແນກ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງຜົ້ງສາລີ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບປະຈໍາປີ ສໍາລັບໂຄງການພາກເໜືອ 6 ແຂວງ ລວມມີ 14 ໂຄງການ ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກຫ້ອງການກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (ກປສ) ນັບແຕ່ປີ 2016 ເປັນຕົ້ນມາ ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ຈັດຂື້ນທີ່ ເມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ ໂດຍການໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຮ່ວມ ໂດຍມີ ທ່ານ ສີພັນດອນ ສີຫາວົງ ຮັກສາການຫົວໜ້າຫ້ອງການກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ທ່ານ ທອງ ອາລີ ຫົວໜ້າ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງຜົ້ງສາລີ ແລະ ທ່ານ ໄນເພັດ ບຸບຜາ ຮອງພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງຜົ້ງສາລີ ພ້ອມດ້ວຍຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຕາງໜ້າຈາກ ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ກົມແຜນການ ແລະ ການເງິນ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແຂວງຜົ້ງສາລີ.ອຸດົມໄຊ, ຫລວງນໍ້າທາ, ບໍ່ແກ້ວ, ໄຊຍະບູລີ ແລະ ບໍລິຄຳໄຊ ລວມໄປເຖິງພະນັກງານວິຊາການຈາກ ກປສ ລວມທັງໝົດມີ 59 ທ່ານ ຍິງ 17 ທ່ານ.
ຈຸດປະສົງເພື່ອເປັນການສະຫຼຸບການຈັດຕັ່ງປະຕິບັດຂອງແຕ່ລະໂຄງການ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນຮ່ວມກັນລະຫວ່າງບັນດາໂຄງການ ແລະ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ພ້ອມທັງແກ້ໄຂບັນຫາໃຫ້ດີຂຶ້ນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການ ໂດຍສະເພາະແມ່ນແນ່ໃສ່ເລື່ອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສານເຄມີ ທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ປະຊາຊົນໃເຂດ ສວນກວ້ຍ, ສວນອອ້ຍ ແລະ ການອະນຸລັກ ປ່າສະຫງວນ, ປ່າປ້ອງກັນ ແລະ ສັດທີ່ຫາຍາກໃນພື້ນທີ່ປ່າສະຫງວນ ນໍ້າມ່ວນ-ນໍ້າຍ່ວງແຂວງບໍລິຄຳໄຊ, ປ່າສະຫງວນ ນໍ້າລານ ແຂວງຜົ້ງສາລີ, ປ່າສະຫງວນ ພູຫີຜີ ແຂວງອຸດົມໄຊ, ປ່າປ້ອງກັນນໍ້າຍາວ-ນໍ້າຍອມ ແລະປ່າສະຫງວນຫວ້ຍຕາບ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ, ປ່າສະຫງວນນໍ້າຮຸ່ງນໍ້ສາແມດ ແຂວງໄຊຍະບູລີ, ປ່າສະຫງວນ ພູສາມຍອດ ແຂວງຫລວງນໍ້າທາ.

ກິດຈະກຳເກັບຂີ້ເຫຍື້ອ ເພື່ອຮັກສາຄວາມສະອາດ ເນື່ອງໃນວັນສິ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ ແລະ ວັນສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ ທີ 5 ມິຖຸນາ 2019 ທີ່່ເດີ່ນພະທາດຫຼວງວຽງຈັນ

ໃນຕອນແລງ ວັນທີ 27 ພຶດສະພາ 2019 ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ຮ່ວມກັບ ກົມສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (ກຊສ), ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິການຕົວເມືອງວຽງຈັນ ແລະ ພ້ອມດ້ວຍ ສະຖາວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດ, ສະຖານີວິທະຍຸ-ໂທລະພາບ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ສະຖານີວິທະຍຸຊາວໜຸ່ມລາວ ສິນໄຊຍຸກໃໝ່ ໄດ້ຈັດກິດຈະກໍາ ເກັບຂີ້ເຫຍື້ອເພື່ອຮັກສາຄວາມສະອາດ ເນື່ອງໃນວັນສິ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ ແລະ ວັນສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ ວັນທີ 5 ມິຖຸນາ 2019, ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຮ່ວມ ໂດຍທ່ານ ໂລນຄໍາ ອາດສະນາວົງ ຫົວໜ້າກົມສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ, ກຊສ, ທ່ານ ນາງ ບຸນພາມາ ໂພທິສານ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ທ່ານ ນາງ ວິໄລວອນ ຈັນທະລາຕີ ຫົວໜ້າຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິການຕົວເມືອງວຽງຈັນ ພ້ວມດ້ວຍພະນັກງານວິຊາການຈາກ 3 ພາກສ່ວນດັ່ງກ່າວ, ບັນດານ້ອງໆນັກຮຽນ ແລະ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ລວມທັງໝົດ 184 ທ່ານ.
ຈຸດປະສົງແມ່ນເພື່ອເປັນການປຸກຈິດສຳນຶກໃນການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ເພື່ອເປັນການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສິ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ ແລະ ວັນສິ່ງແວດລ້ອມໂລກວັນທີ 5 ມິຖຸນາ ທີ່ຈະມາເຖິງໃນໄວໆນີ້. ກິດຈະກຳໃນມື້ນີ້ ແມ່ນການຮ່ວມມື, ປະສານສົມທົບ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນກັບຫຼາຍພາກສ່ວນ ເພື່ອໃຫ້ເກີດຂະບວນການ ໃນການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ກໍ່ຄືການປຸກຈິດສຳນຶກ ຫັນມາຮ່ວມມື ໃນການຊອກວິທີທາງແກ້ໄຂຮ່ວມກັນ.
ທ່ານນາງ ບຸນພາມາ ໂພທິສານ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສຸດຍອດໂລກ ກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມຂອງມະນຸດ ໃນປີ 1972 ແລະ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາວັນທີ 5 ມິຖຸນາ ເປັນວັນສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ ເຊິ່ງເລີ້ມຈາກປີດັ່ງກ່າວ ເປັນເວລາ 47 ປີ ມາເຖິງປະຈຸບັນ. ສປປ ລາວ ກໍ່ໄດ້ຖືເອົາວຽກງານປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມເປັນວຽກງານບູລິມະສິດລະດັບຊາດ ແລະ ໄດ້ລະບຸໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ມາດຕາທີ 89 ສປປ ລາວ ຖືເອົາວັນທີ 5 ມິຖຸນາເປັນວັນສິ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ.
ຄໍາຂວັນ ແລະ ຫົວຂໍ້ຂອງວັນສິ່ງແວດລ້ອມໂລກຈະແຕກຕ່າງກັນ ເຊິ່ງປີນີ້ແມ່ນ Air Pollution (ມົນລະພິດທາງອາກາດ). ໃນແຕ່ລະປີ ປະມານ 7 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ ເສຍຊີວິດກ່ອນກຳນົດ ເນື່ອງຈາກມົນລະພິດທາງອາກາດ, ໃນນັ້ນ 4 ລ້ານຄົນແມ່ນຢູ່ໃນເຂດອາຊີປາຊີຟິກ. ວັນສິ່ງແວດລ້ອມໂລກປີ 2019 ນີ້ແມ່ນຈະຜັກດັນໃຫ້ພາກສ່ວນລັດຖະບານ, ພາກສ່ວນອຸດສາຫະກຳ, ຊຸມຊົນ ແລະ ບຸກຄົນ ຫັນມາຮ່ວມມື ເພື່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງອາກາດໃນຕົວເມືອງ ແລະ ໃນພາກພື້ນ ເພື່ອຊອກຫາວິທີທາງແກ້ໄຂຮ່ວມກັນ. ໃນປີນີ້ ສປປ ຈີນ ໄດ້ຖືກຄັດເລືອກເປັນເຈົ້າພາບໃນການຈັດການສະເຫຼີມສະຫຼອງ ວັນສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ ປີ 2019 ແລະ ຈະເປັນຜູ້ນໍາໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ ພ້ອມທັງຫຼຸດຜ່ອນມົນລະພິດທາງອາກາດ.
ຫ້ອງການກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ເຫັນໄດ້ຄວາມສຳຄັນ ແລະ ຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນຫຼາຍຮ້ອຍໂຄງການ ແລະ ກິດຈະກຳໃນການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມໃນໄລຍະ 10 ປີຜ່ານມາ. ພວກເຮົາສຸມໃສ່ການສະໜັບສະໜູນໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ໂຄງການສົ່ງເສີມຊຸມຊົນ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາປ່າສະຫງວນໃນທົ່ວປະເທດ ເຊິ່ງລວມເອົາໂຄງການລະດັບຊຸມຊົນຈົນເຖິງຂັ້ນສູນກາງ. ກິດຈະກຳໃນມື້ນີ້ ກໍ່ແມ່ນໜື່ງໃນກິດຈະກຳທີ່ພວກເຮົາໄດ້ສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານງົບປະມານ ເພື່ອໃຫ້ມີການຮ່ວມມືຈາກຫລາຍພາກສ່ວນ ແລະ ເປັນການເປີດກວ້າງຕໍ່ມວນຊົນ ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສຳຄັນໃນການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ. ນອກນີ້, ຍັງເປັນການຮ່ວມມືກັບພາກສ່ວນວິທະຍຸ, ໜັງສືພິມ, ໂທລະພາບ ຖືໄດ້ວ່າເປັນການຮວມໂຕຂອງສື່ມວນຊົນຄັ້ງສຳຄັນ ໃນການເຮັດກິດຈະກຳເພື່ອສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ. ທີ່ສຳຄັນແມ່ນການປະສານສົມທົບ ແລະ ຮ່ວມມືກັບກົມສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບ ສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ເປັນຜູ້ນໍາພາຫລັກໃນການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສຳຄັນດັ່ງກ່າວ.
ການຮ່ວມມືຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນໃນຄັ້ງນີ້ ຈະເຮັດໃຫ້ສັງຄົມເຫັນໄດ້ເຖິງຄວາມສຳຄັນ ໃນການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ຫຼຸດຜ່ອນມົນລະພິດ, ຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ປຼາສະຕິກ ແລະ ປຸກຈິດສຳນຶກຂອງທຸກຄົນ ໃຫ້ພ້ອມກັນຮ່ວມມື ແລະ ເລີ້ມການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ນັບແຕ່ຕອນນີ້ ມື້ນີ້ ເພາະພວກເຮົາບໍ່ສາມາດລໍຖ້າ ມົນລະພິດມາທຳລາຍຊີວິດລູກຫຼານ ຍາດພີ່ນ້ອງ ໝູ່ຄູ່ ຂອງພວກເຮົາໄດ້. ກິດຈະກຳໃນມື້ນີ້ ຈະບໍ່ແມ່ນກິດຈະກຳສຸດທ້າຍ ແຕ່ພວກເຮົາຈະຍັງສືບຕໍ່ ໃນການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ໃນການຮ່ວມມື ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈ ໃນການເຮັດກິດຈະກຳເພື່ອສັງຄົມ, ເພື່ອສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດໄວ້ໃຫ້ຍືນຍົງ”.
ກິດຈະກໍາດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຈາກມວນຊົນ ລວມທັງກຸ່ມອາສາສະໝັກກໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາດັ່ງກ່າວ ເຊິ່ງເປັນຕົວຊີ້ວັດໃນການປູກຈິດສໍານຶກ ແລະ ເຫັນໄດ້ ເຖິງຄວາມສໍາຄັນໃນການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ.

ການຮັບຟັງປາຖະກະຖາ ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນກໍາມະກອນສາກົນ ວັນທີ 01 ພຶດສະພາ 2019 ຄົບຮອບ 133 ປີ

ໃນຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 10 ພຶດສະພາ 2019 ຄະນະສະຫະພັນກໍາມະບານ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ຈັດພິທີຮັບຟັງປາຖະກະຖາເພື່ອລະນຶກເຖິງມູນເຊື້ອສາມັກຄີຕໍ່ສູ້ຂອງຊາວກໍາມະກອນ ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນກໍາມະກອນສາກົນ ວັນທີ 01 ພຶດສະພາ 2019 ຄົບຮອບ 133 ປີ, ໃຫກຽດປາຖະກະຖາໂດຍ ທ່ານນາງ ຈົງຈິດ ວົງສາ, ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງສະຫະພັນກໍາມະບານລາວ, ຫົວໜ້າກົມໂຄສະນາອົບຮົມ, ສູນກາງສະຫະພັນກໍາມະບານລາວ, ເຊິ່ງມີສະມະຊິກສະຫະພັນກໍາມະບານ ກຊສ ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ ຈັດຂື້ນທີ່ຫໍປະຊຸມກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.
ໃນການປາຖະກະຖາໃນຄັ້ງນີ້ ທ່ານນາງ ຈົງຈິດ ວົງສາ ໄດ້ຍົກບາງເນື້ອໃນຂອງປະຫວັດແຫ່ງການກໍາເນີດ ເຕີບໃຫຍ່ຂອງຊົນຊັ້ນກໍາມະກອນ ແລະ ພາລະກໍາປະຫວັດສາດຂອງຂະບວນກໍາມະກອນສາກົນ ເຊິ່ງໃນທ້າຍສັດຕະວັດທີ XVIII ຫາຕົ້ນສັດຕະວັດທີ XIX ຫຼາຍປະເທດໃນທະວີບເອີລົບ ແລະ ອາເມລິກາໄດ້ສໍາເລັດການໂຄ້ນລົ້ມລະບອບສັກດີນາ ແລະ ສ້າງຕັ້ງລະບອບນາຍທຶນຂື້ນແທນ. ຍ້ອນຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງສັງຄົມໃນການຕອບສະໜອງວັດຖຸ ແລະ ສິ່ງຂອງຕ່າງໆເຂົ້າໃນການຮັບໃຊ້ຊີວິດປະຈໍາວັນນັບມື້ນັບສູງຂື້ນ, ບັນດາປະເທດເຫຼົ່ານັ້ນໃນເວລານັ້ນບໍ່ສາມາດຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງສັງຄົມໄດ້, ຈຶ່ງໄດ້ນໍາພາປະເທດຂອງຕົນກ້າວເຂົ້າສູ່ການຜະລິດແບບອຸດສາຫະກໍາ, ສ້າງໂຮງຈັກ, ໂຮງງານຫຼາຍແຫ່ງ. ຈາກນັ້ນຈໍານວນກໍາມະກອນກໍມີການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວໄປພ້ອມໆກັບການຂະຫຍາຍຕົວການຜະລິດໃນສັງຄົມ, ກາຍເປັນປະເທດນາຍທຶນຈົນເຖິງປະຈຸບັນ. ພາຍໃຕ້ການປົກຄອງຂອງພວກນາຍທຶນ, ຊົນຊັ້ນກໍາມະກອນຖືກກົດຂີ່ຂູດຮີດນັບມື້ຍິ່ງໜັກໜ່ວງຊຶ່ງສະແດງອອກຄື: ການອອກແຮງງານສຸດທີ່ລໍາບາກ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງສູງຕໍ່ຊີວິດ ເນື່ອງຈາກລະບົບປ້ອງກັນໄພຂອງເຄື່ອງຈັກໃນເວລານັ້ນຍັງບໍ່ທັນມີ, ນາຍທຶນນັບມື້ເພີ່ມທະວີການບັງຄັບຂົ່ມເຫັງໃຫ້ກໍາມະກອນອອກແຮງງານໂດຍບໍ່ມີເວລາພັກຜ່ອນ ມື້ໜຶ່ງເຮັດວຽກ 14-15 ຊົ່ວໂມງ, ການອອກແຮງງານໜັກແຕ່ຄ່າແຮງພັດຕໍ່າ, ການປ້ອງກັນສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພແຮງງານໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກບໍ່ດີ, ບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ກ່ຽວກັບສະຫວັດດີການ-ສັງຄົມ ຈຶ່ງພາໃຫ້ເກີດມີຂໍ້ຂັດແຍ່ງຂຶ້ນ ແລະ ຂໍ້ຂັດແຍ່ງດັ່ງກ່າວນັບມື້ນັບຮຸນແຮງ. ຊົນຊັ້ນກໍາມະກອນ ແລະ ຊາວຜູອອກແຮງງານ ຈໍາເປັນຈຶ່ງໄດ້ຈັດຕັ້ງເປັນກຸ່ມ, ເປັນຂະບວນລຸກຮື້ຂື້ນຕໍ່ສູ້ກັບຊົນຊັ້ນນາຍທຶນ, ທວງໃຫ້ພວກນາຍທຶນເພີ່ມເງິນເດືອນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກລົງ.
ຂະບວນການຕໍ່ສູ້ຄັ້ງທໍາອິດແມ່ນຢູ່ປະເທດອັງກິດ ໃນປີ 1764 ເພາະອັງກິດໃນສະໄໝນັ້ນເປັນປະເທດທີ່ຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານອຸດສາຫະກໍາໄວກົ່ວາໝູ່. ເພື່ອປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນ ແລະ ເພື່ອນໍາພາກໍາມະກອນຕໍ່ສູ້ຕ້ານພວກນາຍທຶນ, ຊົນຊັ້ນກໍາມະກອນໃນປະເທດອັງກິດຈຶ່ງໄດ້ຈັດຕັ້ງ “ ອົງການກໍາມະບານ “ ເປັນຕົວແທນຂອງຕົນຂື້ນ ຈາກນັ້ນຂະບວນການຕໍ່ສູ້ຂອງຊົນຊັ້ນກໍາມະກອນ,ຊາວຜູ້ອອກແຮງງານນັບມື້ມີການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ.
ວັນທີ 1 ພຶດສະພາ 1886 ເປັນເທື່ອທໍາອິດ ໃນປະເທດອາເມລິກາ ຢູ່ຕົວເມືອງຊິກາໂກ ຊົນຊັ້ນກໍາມະກອນ ແລະ ຊາວຜູ້ອອກແຮງງານໄດ້ມີການຕໍ່ສູ້ສົມທົບກັບເນື້ອໃນຂອງຖະແຫຼງການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກນາຍທຶນຕ້ອງປະຕິບັດຕາມການສະເໜີຂອງກໍາມະກອນວ່າ: “ ແຕ່ນີ້ຕໍ່ໄປບໍ່ໃຫ້ກໍາມະກອນຜູ້ໃດເຮັດວຽກເກີນ 8 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້, 8 ຊົ່ວໂມງຜັກຜ່ອນ ແລະ 8 ຊົ່ວໂມງຮໍ່າຮຽນ “ ໃນມື້ນັ້ນໄດ້ມີກໍາມະກອນນັດຢຸດງານເຖິງ 3 ແສນ 4 ໝື່ນ ຄົນ. ໄດ້ຮຽກຮ້ອງ ແລະ ບັງຄັບໃຫ້ນາຍທຶນຕ້ອງຮັບຮອງເອົາສິດໃນການເຮັດວຽກຂອງກໍາມະກອນໃນມື້ໜຶ່ງ 8 ຊົ່ວໂມງ. ໃນຂະບວນການດັ່ງກ່າວ ພວກນາຍທຶນສົມທົບກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ຍິງປືນກວາດໃສ່ຂະບວນການປະທ້ວງ ເຮັດໃຫ້ມີຄົນຕາຍ 9 ຄົນ. ຕໍ່ມາວັນທີ 5 ພຶດສະພາ 1886 ພວກໄມ້ມືຂອງນາຍທຶນໄດ້ຂ້າກໍາມະກອນຕາຍອີກ 6 ຄົນ, ບາດເຈັບ 50 ຄົນ, ແຕ່ຂະບວນການຕໍ່ສູ້ຂອງກໍາມະກອນກໍບໍ່ໄດ້ຢຸດເຊົາ, ໃນມື້ຕໍ່ມາຂະບວນແຫ່ປະທ້ວງຍິ່ງເພີ່ມທະວີກໍາລັງແຮງຂອງກໍາມະກອນຂື້ນຕື່ມອີກ, ຊຶ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເຖິງ 15,000 ຄົນ, ເພື່ອຄັດຄ້ານການກະທໍາຂອງພວກນາຍທຶນ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກໍາອໍານາດ, ຂະບວນການປະທ້ວງຄັ້ງນັ້ນບໍ່ຈະຢຸດລົງ, ຈາກນັ້ນເຂົາກໍ່ໄດ້ຍິງປືນກວາດໃສ່ຂະບວນປະທ້ວງເຮັດໃຫ້ຄົນຕາຍເປັນຮ້ອຍໆຄົນ ແລະ ບາດເຈັບອີກເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ, ຕາມບົດລາຍງານຂອງສະຫະພັນແຮງງານອາເມລິກາໄດ້ຕີລາຄາວ່າ: “ ໃນປະຫວັດສາດຂອງອາເມລິກາບໍ່ມີເວລາໃດທີ່ມີຂະບວນການຂອງມະຫາຊົນລຸກຮື້ຂື້ນຕໍ່ສູ້ພ້ອມກັນຢູ່ຕາມບັນດາໂຮງຈັກ, ໂຮງງານຄືແນວນີ້ “.
ຈາກເຫດການຂອງ ວັນທີ 01 ພຶດສະພາ 1886 ມັນໄດ້ສ້າງກະແສຟອງອັນໃຫຍ່ຫຼວງ ແລະ ແຂງແຮງເຖິງຂະບວນການກໍາມະກອນຢູ່ທະວີບເອີລົບ ແລະ ທະວີບອາເມລິການເປັນກໍາໃຈໃຫ້ຂະບວນການຕໍ່ສູ້ຂອງກໍາມະກອນໂລກ, ທັງເປັນບາດກ້າວຂະຫຍາຍຕົວແຫ່ງໄຊຊະນະ, ເປັນວັນທີ່ມີຄວາມໝາຍອັນສໍາຄັນໃຫຍ່ຫຼວງຂອງຊົນຊັ້ນກໍາມະກອນໃນຂະບວນການຕໍ່ສູ້ເພື່ອປົກປ້ອງສິດທິ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາຂອງຕົນ. ຕໍ່ໜ້າສະພາບການຄືແນວນັ້ນ, ວັນທີ 14 ກໍລະກົດ ປີ 1889 ກອງປະຊຸມພັກກອມມູນິດສາກົນຄັ້ງທີ II ໄດ້ໄຂຂື້ນຢູ່ທີ່ນະຄອນຫຼວງປາຣີ (ປະເທດຝະລັ່ງ), ມີຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມທັງໝົດ 393 ຄົນ ຊຶ່ງແມ່ນຜູ້ແທນມາຈາກ 22 ປະເທດ ເອີຣົບ, ອາເມລິກາ ແລະ ອາກຊັງຕິງ, ທີ່ປະຊຸມໄດ້ຜ່ານໂຄງການດໍາເນີນງານສໍາຄັນຄື: ຊົນຊັ້ນກໍາມະກອນສາມັກຄີຕໍ່ສູ້ເພື່ອປະຕິບັດຄໍາຂັວນ “ ມື້ໜຶ່ງເຮັດວຽກ 8 ຊົ່ວໂມງ ແລະ ກໍານົດເອົາ ວັນທີ 01 ພຶດສະພາ 1886 ເປັນວັນກໍາມະກອນສາກົນ “ ແຕ່ນັ້ນມາ “ ວັນທີ 01 ເດືອນພຶດສະພາ ຂອງ ທຸກໆປີ ຈຶ່ງໄດ້ກາຍເປັນວັນບຸນໃຫຍ່ຂອງຊົນຊັ້ນກໍາມະກອນໃນທົ່ວໂລກ “ ສະເພາະຢູ່ ສປປ ລາວໃນທຸກໆປີ ຊົນຊັ້ນກໍາມະກອນ ແລະ ຊາວຜູ້ອອກແຮງງານລາວ ກໍ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງງານໂຮມຊຸມນຸມໃຫຍ່ເພື່ອລະນຶກເຖິງມູນເຊື້ອສາມັກຄີຕໍ່ສູ້ຂອງຊາວກໍາມະກອນ ແລະ ຜູ້ອອກແຮງງານ, ທັງເປັນການປົກປັກຮັກສາສັນຕິພາບຂອງໂລກ ເປັນຂີດໝາຍອັນສໍາຄັນຂອງຊົນຊັ້ນກໍາມະກອນ.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X