ຫ້ອງການ ກປສ ທີມງານວິຊາການ ໄດ້ລົງປະເມີນ ໂຄງການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊິວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃນເຂດປ່າປ້ອງກັນແຫ່ງຊາດນ້ຳງຽບ-ນ້ຳມັງ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ

ຫ້ອງການ ກປສ ທີມງານວິຊາການ ໄດ້ລົງປະເມີນ ໂຄງການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊິວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃນເຂດປ່າປ້ອງກັນແຫ່ງຊາດນ້ຳງຽບ-ນ້ຳມັງ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ

ໃນວັນທີ 3 ຫາ 5 ມິຖຸນາ 2024 ຫ້ອງການ ກປສ ທີມງານວິຊາການ ໄດ້ລົງປະເມີນ ໂຄງການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊິວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃນເຂດປ່າປ້ອງກັນແຫ່ງຊາດນ້ຳງຽບ-ນ້ຳມັງ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ (ໄລຍະໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ປີ 2021-2024) ກ່ອນໂຄງການຈະຈັດກອງປະຊຸມທົບທວນ ແລະ...

ກອງປະຊຸມ ປັບປຸງຮ່າງຄູ່ມືແນະນຳການຄຸ້ມຄອງງົບປະມານຕິດຕາມກວດກາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ອ່າງຮັບນ້ຳ

ວັນທິ່ 26 ກຸມພາ 2024 ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ປັບປຸງຮ່າງຄູ່ມືແນະນຳການຄຸ້ມຄອງງົບປະມານຕິດຕາມກວດກາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ອ່າງຮັບນ້ຳ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ບົວຄຳ ສຸລິວັນ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມ ກົມກວດກາຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ,...