021 252 739

ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ

Environment Protection Fund

ກອງປະຊຸມສັງລວມການທົບທວນກອບຜົນໄດ້ຮັບຂອງ ຄສລ2

ໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 5 ເມສາ 2017 ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (ກປສ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືທົບທວນກອບຜົນໄດ້ຮັບຂອງໂຄງການສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໄລຍະ 2 ທີ່ […]

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ເພື່ອປັບປຸງວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຂອງ ຄສລ2

ໃນວັນທີ 28 ມີນາ 2017 ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (ກປສ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລື ເພື່ອປັບປຸງວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຂອງໂຄງການສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຢູ່ ສປປ ລາວ […]

ກິດຈະກຳສົ່ງເສີມການອະນຸລັກສັດປ່າ ເນື່ອງໃນວັນສັດປ່າໂລກ

ໃນວັນ ທີ 03 ມີນາ 2017 ເນື່ອງໃນວັນ ສັດປ່າໂລກ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (ກປສ) ໄດ້ຈັດກິດຈະກໍາສົ່ງເສີມການອະນຸລັກສັດປ່າ ທີ່ໂຮງຮຽນປະຖົມສຶກສາສົມບູນຈອມເພັດ. ວັນສັດປ່າໂລກແມ່ນໂອກາດທີ່ມີຄວາມໝາຍຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ການສະເຫຼີມສະຫຼອງ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງສັດປ່ານາໆ ພັນ ແລະ […]

ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງໂຄງການສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໄລຍະ2, ການປະເມີນ METT, ທົບທວນ ແລະ ວາງແຜນປີ 2017

ຫ້ອງການກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ( ກປສ) ຈັດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ຄູ່ມືການຄຸ້ມຄອງໂຄງການສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໄລຍະ2, ການປະເມີນ ກ່ຽວກັບເຄື່ອງມືການຕິດຕາມການຄຸ້ມຄອງທີ່ມີປະສິດທິຜົນ (METT), ທົບທວນ ແລະ […]

X