ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ

Environment Protection Fund


021 252 739

Contact us

Environment Protection Fund (EPF)
P.O.BOX: 7647, Second Floor, MONRE Building, Prime Minister’s Office.
Sidumduan Road, Chanthabouly District, Vientiane Capital

(856)21 252 739, (856) 21 251 947, (856)21 244 279
FAX: 856-21 252 741, 856-21 251 946
Website: https://www.laoepf.org.la

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X