info@laoepf.org.la | 021 252 739

ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ

Environment Protection Fund

ກອງປະຊຸມທົບທວນ ແລະ ປຶກສາຫາລື ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໄລຍະ2

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 16 ກຸມພາ 2017 ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມທົບທວນ ແລະ ປຶກສາຫາລື ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໄລຍະ 2 ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ປອ. ໄຊນະຄອນ ອິນທະວົງ, ຫົວໜ້າກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື, ກສຊ, ຫົວໜ້າຄະນະວິຊາການສໍາລັບໂຄງການສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໄລຍະ 2 ພ້ອມດ້ວຍ ຮອງຜູ້ອໍານວຍການ ກປສ , ຄະນວິຊາການ, ຊ່ຽວຊານ ຈາກທະນາຄານໂລກ ແລະ ຜູ້ປະສານງານໂຄງການ ລວມທັງໝົດ 22 ທ່ານ.
ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມແມ່ນເພື່ອລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຄສລ2 ໃຫ້ແກ່ຄະນະວິຊາການ ແລະ ຂໍທິດຊີ້ນໍາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຕໍ່ໜ້າ, ພ້ອມນັ້ນ ກໍ່ຍັງໄດ້ນໍາສະເໜີພາລະບົດບາດ ແລະ ວິທີດໍາເນີນກອງປະຊຸມໃຫ້ຄະນະວິຊາການ ແລະ ກະກຽມການທົບທວນຄືນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໄລຍະກາງຂອງ ໂຄງການ ຄສລ2 ຈາກທະນາຄານໂລກທີ່ຈະດໍາເນີນໃນເດືອນ ມີນາ 2017 ນີ້.

X