info@laoepf.org.la | 021 252 739

ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ

Environment Protection Fund

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືສອງຝ່າຍລະຫວ່າງ ຄະນະວິຊາການ ແລະ ທະນາຄານໂລກ

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືສອງຝ່າຍລະຫວ່າງ ຄະນະວິຊາການ ແລະ ທະນາຄານໂລກ ກ່ຽວກັບການລົງຊຸກຍູ້ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໄລຍະ 2 ຂອງທະນາຄານໂລກ ຄັ້ງວັນທີ 23 ເມສາ 2018 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂະແໜງສິ່ງແວດລ້ອມ, ກປສ ເຊິ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກຄະນະວິຊາການຂອງໂຄງການສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຢູ່ ສປປລາວ ໄລຍະ 2, ຄະນະນໍາ ຂອງ ກປສ ແລະ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຈາກ ທະນາຄານໂລກ ລວມທັງໝົດມີ 32 ທ່ານ.

X