info@laoepf.org.la | 021 252 739

ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ

Environment Protection Fund

ພິທີເຊັນສັນຍາ ສະໜອງທຶນໃຫ້ 6 ໂຄງການ ລະຫວ່າງ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ

ພິທີເຊັນສັນຍາ ສະໜອງທຶນໃຫ້ 6 ໂຄງການ ລະຫວ່າງ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (ກປສ) ແລະ ຜູ້ຮັບທຶນຈາກພະແນກ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງ ວຽງຈັນ, ບໍລິຄໍາໄຊ, ສະຫວັນນະເຂດ, ຊຽງຂວາງ, ໄຊສົມບູນ ແລະ ສະຖາບັນການເມືອງການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດຂື້ນຢ່າງເປັນທາງການ ໃນວັນທີ 23 ສິງຫາ 2017 ເຊິ່ງຈັດຂື້ນທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂະແໜງສິ່ງແວດລ້ອມ, ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍການໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານ ແລະ ສັກຂີພິຍານຂອງ ທ່ານ ປອ ໄຊນະຄອນ ອິນທະວົງ, ຫົວໜ້າກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື, ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ຫົວໜ້າຄະນະວິຊາການສຳລັບໂຄງການສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໄລຍະ 2, ພ້ອມດ້ວຍ ບັນດາຫົວໜ້າກົມ ຕ່າງໆອ້ອມ​ຂ້າງ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກຂີພິຍານ ລວມທັງ​ໝົດ​ປະມານ 43 ທ່ານ.

ໃນພິທີເຊັນສັນຍາດັ່ງກ່າວແມ່ນໃຫ້​ກຽດ​ລົງ​ນາມ​​ເຊັນສັນຍາໂດຍ ທ່ານ ຄຳປະດິດ ຄໍາມູນເຮືອງ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ກອງ​ທຶນປົກປັກຮັກສາ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ (ຕາງໜ້າຜູ້​ໃຫ້​ທຶນ) ​ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກ 6 ໂຄງການ ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນ ຄື:

  1. ຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນພູມືດ-ພູສັນເຂື່ອນແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸ່ມຊົນ ແຂວງ ວຽງຈັນ.
  2. ໂຄງການຄູ້ມຄອງ ປ່າປ້ອງກັນແຫ່ງຊາດນໍ້າມ່ວນ-ນໍ້າຍ້ວງ ເຂດຍອດນໍ້າມ່ວນ ໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ
  3. ໂຄງການເພີ່ມຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ ໃນການປົກປັກຮັກສາປ່າສະຫງວນ ດົງນາຕາດ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ
  4. ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານສິ່ງແວດ ລ້ອມ-ສັງຄົມ ໃຫ້ສະຖາບັນການເມືອງ ແລະ ການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ
  5. ໂຄງການຄຸ້ມຄອງປ່າປ້ອງກັນຍອດນໍ້າງຽບ ແຂວງຊຽງຂວາງ
  6. ໂຄງການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນໄມ້ໂລງເລ່ງ ຮັກສາຍອດນໍ້າທີ່ໄຫຼລົງສູ່ອ່າງນໍ້າງຽບ 1 ແຂວງໄຊສົມບູນ.

ງົບປະມານຂອງ 6 ໂຄງການລວມທັງໝົດແມ່ນ 1,799,828 ໂດລາສະຫາລັດ ຫຼື ປະມານ 14,568,606,800 ກີບ. ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການແມ່ນເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ນມແຂງໃຫ້ຂອງຂະແໜງຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້, ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ ໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ແລະ ປ່າປ້ອງກັນ ລວມໄປເຖິງການຄຸ້ມຄອງດ້ານສີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ.

ທັງ 6 ໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກ ກປສ ແມ່ນຈະໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມແຜນທີ່ໄດ້ວາງໄວ້ ເພື່ອແນ່ໃສ່ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ປະຕິບັດຕາມພັນທະ ແລະ ພາລະບົດບາດຂອງຕົນ ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍທິດທາງນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານດ້ານຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັ້ງທີ 8 ໄປຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ.

 

X