ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈສ້າງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໃຫ້ເປັນນະຄອນຫຼວງ ຂຽວ ສະອາດ ງາມຕາ

Feb 23, 2022 | News

ສາລະຄະດີ “ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈສ້າງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໃຫ້ເປັນນະຄອນຫຼວງ ຂຽວ ສະອາດ ງາມຕາ”

ເປັນໜຶ່ງໃນຜົນສຳເລັດຂອງ “ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແນວລາວສ້າງຊາດ ໃນການສົ່ງເສີມ ແລະ ປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຄຸ້ມຄອງ ນໍາໃຊ້ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແບບຍືນຍົງ” ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ໃນການສ້າງສາລະຄະດີ ເພື່ອເປັນສື່ລົງໂຄສະນາປູກຈຶດສຳນຶກໃນຊຸມຊົນໃນການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ