info@laoepf.org.la | 021 252 739

ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ

Environment Protection Fund

ປິດໂຄງການຄຸ້ມຄອງປົກປັກຮັກສາປ່າສະຫງວນ

ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບປິດໂຄງການຄຸ້ມຄອງປົກປັກຮັກສາປ່າສະຫງວນ ນ້ຳຍາວ – ນ້ຳຍອງ ແລະ ປ່າປ້ອງກັນຫ້ວຍຕາບ ໃນຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 19 ກໍລະກົດ 2021 ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ […]

ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້ ແລະ ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຄວາມຄືບຫນ້າການປັບປຸງແກ້ໄຂຜົນການກວດສອບ

ໃນຕອນບ່າຍຂອງ ວັນທີ 7 ກໍລະກົດ 2021 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ຫ້ອງການ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ຈັດກອງປະຊຸມທົບທວນຄືນຜົນການກວດສອບ 2019 ນຳໂດຍ ທ່ານ ນາງ ບຸນພາມ ໂພທີສານ, […]

Aide Memoire Meeting

ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 1-2 ກໍ່ລະກົດ 2021 ທີ່ຜ່ານມາ ກອງທຶນປົກປົກປັກຮັັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (ກປສ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຜົນການຊຸກຍູ້ຮ່ວມຂອງ ທະນາຄານໂລກ ໂຄງການສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຢູ່ ສປປ […]

ພິທີເຊັນສັນຍາສະໜອງທຶນ ລະຫວ່າງ ກປສ ແລະ 11 ໂຄງການ

ໃນຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 29 ມີນາ 2021 ໄດ້ມີພິທີເຊັນສັນຍາສະໜອງທຶນ ລະຫວ່າງ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (ກປສ) ແລະ ຜູ້ຮັບທຶນຈາກ ພະແນກກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ ແຂວງໄຊຍະບູລີ (1 ໂຄງການ) […]

ປືກສາຫາລື ໂຄງການຄຸ້ມຄອງ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອ

ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 29 ມີນາ ຫາ 02 ເມສາ 2021 ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ຈັດກອງປະຊຸມ ປືກສາຫາລື ໂຄງການຄຸ້ມຄອງ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອ […]

ລົງຕິດຕາມຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ກປສ

ໃນຕອນເຊົ້າ ຂອງວັນທີ 24 ມີນາ 2021, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ກອງຄຸ້ມຄອງ ອຸທິຍານແຫ່ງຊາດ ນາກາຍ ນໍ້າເທີນ ກອງປະຊຸມການລົງຕິດຕາມຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງ ກອງຄຸ້ມຄອງ ອຸທິຍານແຫ່ງຊາດ […]

ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບປິດໂຄງການ

ກອງປະຊຸມ ສະຫຼຸບປິດໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍສັດນໍ້າ-ສັດປ່າທີ່ກອງກວດກາປ່າໄມ້ແຂວງຄໍາມ່ວນ ໄດ້ຈັດຂື້ນໃນວັນທີ 23 ມີນາ 2021 ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານຮ່ວມ ຂອງ ທ່ານ ສຸກັນ ອິນທະນູຮັກ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ […]

ພິທີມອບຮັບ ຖົງຜ້າ

ໂດຍອີງຕາມ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈການຮ່ວມມືໃນການສົ່ງເສີມສ້າງຈິດສຳນຶກ ແລະ ການສ້າງເຄື່ອຂ່າຍ ກ່ຽວກັບ ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການເຕີບໂຕສີຂຽວ ລະຫວ່າງ ຫ້ອງການກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (ຫກປສ) ແລະ ກົມສິ່ງແວດລ້ອມ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ […]

X