info@laoepf.org.la | 021 252 739

ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ

Environment Protection Fund

ກອງປະຊຸມສັງລວມການທົບທວນກອບຜົນໄດ້ຮັບຂອງ ຄສລ2

ໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 5 ເມສາ 2017 ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (ກປສ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືທົບທວນກອບຜົນໄດ້ຮັບຂອງໂຄງການສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໄລຍະ 2 ທີ່ […]

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ເພື່ອປັບປຸງວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຂອງ ຄສລ2

ໃນວັນທີ 28 ມີນາ 2017 ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (ກປສ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລື ເພື່ອປັບປຸງວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຂອງໂຄງການສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຢູ່ ສປປ ລາວ […]

ກອງປະຊຸມລິເລີ້ມການທົບທວນໄລຍະກາງ ຂອງ ຄສລ2

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 20 ມີນາ 2017 ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (ກປສ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ວ່າດ້ວຍລິເລີ້ມການທົບທວນໄລຍະກາງ ຂອງໂຄງການສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໄລຍະ2 […]

ກອງປະຊຸມຄະນະວິຊາການ ສຳລັບ ຄສລ 2 ຄັ້ງທີ 11

ໃນ​ວັນ​ທີ 17 ມິຖຸນາ 2016, ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (ກປສ) ໄດ້ຈັດກອງ​ປະຊຸມ​ຄະນະວິຊາການສຳລັບໂຄງການສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໄລຍະ 2 ຄັ້ງທີ […]

ຝຶກອົບຮົມ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຂອງ ກປສ

ໃນວັນທີ 1-3 ມີນາ 2017 ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ທີ່ເມືອງແກ້ວອຸດົມ, ແຂວງວຽງຈັນ. ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ຄໍາປະດິດ ຄໍາມູນເຮືອງ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ກປສ, ເຊິ່ງກ່ອນການຝຶກອົບຮົມຈະເລີ່ມຕົ້ນທ່ານປະທານໄດ້ກ່າວເຖີງປະຫວັດຄວາມເປັນມາ […]

ກິດຈະກຳສົ່ງເສີມການອະນຸລັກສັດປ່າ ເນື່ອງໃນວັນສັດປ່າໂລກ

ໃນວັນ ທີ 03 ມີນາ 2017 ເນື່ອງໃນວັນ ສັດປ່າໂລກ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (ກປສ) ໄດ້ຈັດກິດຈະກໍາສົ່ງເສີມການອະນຸລັກສັດປ່າ ທີ່ໂຮງຮຽນປະຖົມສຶກສາສົມບູນຈອມເພັດ. ວັນສັດປ່າໂລກແມ່ນໂອກາດທີ່ມີຄວາມໝາຍຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ການສະເຫຼີມສະຫຼອງ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງສັດປ່ານາໆ ພັນ ແລະ […]

ຝຶກອົບຮົມ ການສືບສວນ-ສອບສວນ ການດໍາເນີນຄະດີອາຍາ ກ່ຽວກັບຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ແລະ ວິທີການຈໍາແນກຊິ້ນສ່ວນງ່າຊ້າງ

ຝຶກອົບຮົມ ການສືບສວນ-ສອບສວນ ການດໍາເນີນຄະດີອາຍາ ກ່ຽວກັບຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ແລະ ວິທີການຈໍາແນກຊິ້ນສ່ວນງ່າຊ້າງ ໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ປ່າໄມ້ ແລະ ທີມງານເຄືອຂ່າຍບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ສັດນໍ້າ-ສັດປ່າ ສປປ ລາວ ຄັ້ງທີ 1 ໃນວັນທີ […]

ກອງປະຊຸມທົບທວນ ແລະ ປຶກສາຫາລື ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໄລຍະ2

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 16 ກຸມພາ 2017 ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມທົບທວນ ແລະ ປຶກສາຫາລື ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໄລຍະ 2 […]

ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງໂຄງການສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໄລຍະ2, ການປະເມີນ METT, ທົບທວນ ແລະ ວາງແຜນປີ 2017

ຫ້ອງການກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ( ກປສ) ຈັດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ຄູ່ມືການຄຸ້ມຄອງໂຄງການສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໄລຍະ2, ການປະເມີນ ກ່ຽວກັບເຄື່ອງມືການຕິດຕາມການຄຸ້ມຄອງທີ່ມີປະສິດທິຜົນ (METT), ທົບທວນ ແລະ […]

ກອງປະຊູມ ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກໂຄງການ ຄສລ2 ໂດຍຜ່ານ ກປສ

ໃນວັນທີ 6 ກຸມພາ 2017 ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ຈັດກອງປະຊູມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກໂຄງການ ຄສລ2 ໂດຍຜ່ານກອງທຶນປຶກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ຄໍາປະດິດ ຄໍາມູນເຮືອງ, ຜູ້ອໍານວຍການ ກປສ […]

X