021 252 739

ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ

Environment Protection Fund

Contact us

 
ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (ກປສ)  
ຕູ້ ປ.ນ: 7647, ຊັ້ນ 2, ຕຶກ ກຊສ, ຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
ຖະໜົນສີດຳດວນ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂທ (856)21 252 739, (856) 21 251 947, (856)21 244 279
ແຟັກ: 856-21 252 741, 856-21 251 946
ເວັບໄຊທ໌:  https://www.laoepf.org.la

X